Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND nhuận bút với thông tin đăng trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Số hiệu: 09/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 19/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI THÔNG TIN ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, cụ thể:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Việc chi nhuận bút, thù lao áp dụng đối với thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và các trang mạng xã hội của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp (gọi chung là đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng hưởng nhuận bút: Tác giả hoặc đồng tác giả, chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu tác phẩm và các thể loại khác (gọi chung là các thể loại thông tin) được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

b) Đối tượng hưởng thù lao: Thành viên Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm duyệt, cập nhật, đăng tải thông tin, quản trị và vận hành hệ thống Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

3. Nguyên tắc chi nhuận bút, thù lao:

a) Việc chi nhuận bút, thù lao bảo đảm hợp lý, đúng quy định của pháp luật hiện hành và tính theo từng thể loại thông tin.

b) Mức chi thù lao căn cứ vào trách nhiệm được phân công trong quản lý, điều hành hoạt động, mức đóng góp về công tác biên tập, kiểm duyệt; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với việc cập nhật, đăng tải thông tin, quản trị hệ thống Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và mức độ hoàn thành công việc được giao.

4. Phân loại thể loại thông tin:

Việc phân loại thể loại thông tin dựa trên chất lượng của từng thể loại, cụ thể chia làm 4 loại, gồm:

a) Loại A: Mang tính thời sự cao, phát hiện vấn đề, có tác động tích cực đến dư luận xã hội, có đầu tư nghiên cứu sâu, thực hiện trong điều kiện khó khăn, tốn nhiều thời gian và công sức, nội dung đăng tải chính thức được sử dụng gần như nguyên văn của bản nộp (rất ít điều chỉnh).

b) Loại B: Phản ánh chính xác, kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, các vấn đề mang tính thời sự, nội dung đăng tải chính thức được sử dụng gần như nguyên văn của bản nộp (rất ít điều chỉnh).

c) Loại C: Nộp trễ hơn 120 phút so với yêu cầu của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp nhưng phải nằm trong ngày quy định; đáp ứng các yêu cầu khác của loại B.

d) Loại D: Tác phẩm không đạt yêu cầu của loại A, B và C.

5. Chi nhuận bút, thù lao:

a) Khung mức chi nhuận bút: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

b) Mức chi nhuận bút, thù lao cho bộ phận trực tiếp và bộ phận gián tiếp thực hiện duy trì và phát triển Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp được thực hiện như sau:

Bộ phận trực tiếp bao gồm: viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp được giao nhiệm vụ chuyên trách thực hiện các thể loại thông tin và các cộng tác viên.

Viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp được giao nhiệm vụ chuyên trách thực hiện các thể loại thông tin, thực hiện các khâu, đều được tính nhuận bút và định mức chỉ tiêu phải trừ hàng tháng là 500.000 đồng/người (tương đương 10 tin tức, sự kiện loại D và 10 tin chủ trương, chính sách loại D). Trường hợp cá nhân ít được phân công thực hiện các thể loại thông tin do mang thai, đi học, nghỉ phép dài hạn, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp xem xét, quyết định định mức chỉ tiêu trong tháng, nhưng phải thấp hơn 500.000 đồng.

Cộng tác viên thực hiện các khâu, đều được tính nhuận bút và không bị trừ định mức chỉ tiêu hàng tháng. Trường hợp Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp cộng tác với các chuyên gia, đơn vị sản xuất, cá nhân chuyên nghiệp có điều kiện và chuyên môn tốt hơn nội lực của đơn vị để thực hiện các sản phẩm thông tin chất lượng cao, thì mức chi trả nhuận bút sẽ do Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp quyết định, nhưng không vượt quá 3 lần loại A của từng thể loại tương ứng trong khung nhuận bút nêu tại điểm a Khoản này.

Bộ phận gián tiếp bao gồm: các cá nhân thực hiện khâu hậu kỳ từ biên tập, kiểm duyệt đến xuất bản các thể loại thông tin, cập nhật và đăng tải thông tin, quản trị và vận hành hệ thống. Thù lao hàng tháng của bộ phận gián tiếp không quá 35% tổng nhuận bút của bộ phận trực tiếp. Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp chịu trách nhiệm quyết định mức thù lao hàng tháng của bộ phận gián tiếp tương xứng với sự đóng góp của từng cá nhân.

Trường hợp phát triển thêm các sản phẩm, loại hình thông tin mới trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp mà chưa được thể hiện trong Quyết định này, thì Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp quyết định mức chi trả nhuận bút, thù lao cho bộ phận trực tiếp và bộ phận gián tiếp tùy theo mức độ, tính chất công việc và phải dựa trên các thể loại thông tin có tính tương đồng.

c) Đối với thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp thực hiện theo hợp đồng dịch vụ tuyên truyền giữa Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và đối tác, không thuộc nguồn kinh phí do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong dự toán hàng năm thì áp dụng như sau:

Giá trị hợp đồng: Mức tính cho từng thể loại tương ứng không vượt quá 10 lần loại A và cũng không thấp hơn loại D (cộng với thuế giá trị gia tăng khi xuất hoá đơn) nêu tại điểm a Khoản này.

Mức chi trả cho bộ phận thực hiện: Áp dụng cho từng thể loại tương ứng trong khung nhuận bút nêu tại điểm a Khoản này. Trường hợp Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp cộng tác với các chuyên gia, đơn vị sản xuất, cá nhân chuyên nghiệp có điều kiện và chuyên môn tốt hơn nội lực của đơn vị để thực hiện các sản phẩm thông tin chất lượng cao, thì mức chi trả sẽ do Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp quyết định, nhưng không vượt quá 3 lần loại A của từng thể loại tương ứng trong khung nhuận bút nêu tại điểm a Khoản này và không cao hơn giá trị hợp đồng.

d) Đối với thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp thực hiện theo nhiệm vụ tuyên truyền của cơ quan có thẩm quyền giao, không thuộc nguồn kinh phí do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong dự toán hàng năm thì áp dụng như sau:

Mức kinh phí: Áp dụng loại A theo từng thể loại tương ứng trong khung nhuận bút nêu tại điểm a Khoản này (cộng với thuế giá trị gia tăng khi xuất hoá đơn).

Mức chi trả cho bộ phận thực hiện: Áp dụng cho từng thể loại tương ứng trong khung nhuận bút nêu tại điểm a Khoản này.

đ) Công chức, viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp thực hiện các công việc đã được hưởng nhuận bút, thù lao theo quy định này, thì không được thanh toán tiền làm thêm giờ (trừ các trường hợp trực lễ, tết).

6. Thời gian và cách thức chi trả nhuận bút, thù lao:

a) Chậm nhất là ngày 15 của tháng sau, sau khi các thể loại thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

b) Nhuận bút, thù lao được chi trả bằng tiền mặt tại trụ sở Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp hoặc thông qua hình thức chuyển khoản (trường hợp có tính phí dịch vụ, thì thanh toán từ nguồn ngân sách cấp cho hoạt động chi trả nhuận bút, thù lao đối với thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp).

7. Lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí chi nhuận bút, thù lao:

a) Hàng năm, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp có trách nhiệm dự trù kinh phí chi nhuận bút, thù lao của đơn vị, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp chung vào dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Tuỳ điều kiện thực tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có Cổng/Trang Thông tin điện tử có thể vận dụng mức chi phù hợp cho Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình, nhưng không vượt định mức chi nhuận bút, thù lao đối với thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp (nếu sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước).

c) Nguồn kinh phí đảm bảo chế độ nhuận bút, thù lao đối với thông tin đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

d) Trên cơ sở kinh phí nhuận bút, thù lao cấp cho Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp hàng năm và căn cứ số lượng, chất lượng thông tin khi sử dụng đăng tải, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp chủ động cân đối kinh phí nhuận bút, thù lao cho từng thể loại thông tin, để chi trả cho tác giả, chủ sở hữu theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019; thay thế Quyết định số 808/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có Cổng/Trang Thông tin điện tử và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VP/UBND tỉnh: LĐVP, Phòng KT, Phòng HCQT, Cổng TTĐT tỉnh,
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NSương (3b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

PHỤ LỤC

KHUNG NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI THÔNG TIN ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Số TT

Thể loại

Đơn vị tính

Nhuận bút (ngàn đồng)

Ghi chú

Loại A

Loại B

Loại C

Loại D

I

Không có âm thanh, video

1

Tin tức, sự kiện

Tin

80

60

50

30

 

2

Tin chủ trương, chính sách

Tin

50

40

30

20

 

3

Tin ảnh (từ 5 ảnh trở lên)

-

Từ 5 - 7 ảnh

Tin

100

80

50

30

 

-

Từ 8 - 10 ảnh

Tin

150

120

100

70

 

-

Trên 10 ảnh

Tin

200

150

120

100

 

4

Tin/bài khai thác, đăng lại từ báo chí hoặc phương tiện truyền thông khác

Tin/bài

30

20

10

5

 

5

Tường thuật, ghi nhanh, mẩu chuyện

Bài

200

150

100

80

 

6

Phóng sự

Phóng sự

300

250

150

100

 

7

Phóng sự nhiều kỳ

-

Chỉ đạo thực hiện

Phóng sự

150

100

80

40

 

-

Người thực hiện

Phóng sự

400

300

200

100

 

8

Thực hiện phỏng vấn

Phỏng vấn

200

150

100

70

 

9

Trả lời phỏng vấn

Phỏng vấn

400

300

200

100

 

10

Bài viết phân tích, bình luận

Bài

500

400

300

200

 

11

Bài tham luận, trả lời chất vấn

Bài

300

250

200

100

 

12

Bài viết, bài phát biểu của lãnh đạo

Bài

1.000

600

400

300

 

13

Bài viết tham gia diễn đàn do Ban Biên tập phát động

Bài

150

100

60

40

 

14

Thông tin bạn đọc

Tin

50

40

30

20

Trả cho người tiếp nhận, soạn thảo văn bản chuyển cơ quan có liên quan xử lý và biên tập thành tin

15

Trả lời bạn đọc

Văn bản

80

60

40

30

Trả cho người ký văn bản trả lời

16

Thông cáo báo chí

-

Chỉ đạo thực hiện; kiểm duyệt, hoàn chỉnh

Văn bản

60

40

30

20

 

-

Soạn thảo

Văn bản

100

80

60

40

 

-

Biên tập, viết thành tin

Tin

40

30

20

10

 

17

Điểm báo về Đồng Tháp

Điểm báo

50

40

30

20

 

18

Tin 24h

Điểm tin

15

10

7

5

Tổng hợp, biên tập từ các tin đăng tải trong ngày (viết lời dẫn, phân tích, bình luận, liên kết chuỗi thông tin)

19

Ý kiến đóng góp phát triển Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp được ứng dụng thực tế

Ý kiến

1.000

700

500

300

 

20

Ảnh thời sự

Ảnh

70

50

30

20

 

21

Ảnh nghệ thuật

Ảnh

200

150

100

70

 

22

Banner

Banner

150

100

70

50

 

23

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Trang chính và các Trang mạng xã hội của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

a

Xây dựng chuyên trang (ví dụ: Chuyên trang Doanh nghiệp, Chuyên trang Facebook, Chuyên trang Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chuyên trang Hội nghị Xúc tiến đầu tư Đồng Tháp)

-

Chỉ đạo thực hiện; kiểm duyệt, hoàn chỉnh

Trang tin

800

600

400

300

 

-

Phác thảo cấu trúc giao diện

Trang tin

800

600

400

200

 

-

Thiết kế giao diện

Trang tin

3.000

2.000

1.000

600

 

-

Cấu hình hệ thống

Trang tin

1.500

1.000

600

300

 

b

Xây dựng chuyên mục (ví dụ: Chuyên mục Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chuyên mục Phát triển du lịch Đồng Tháp)

-

Chỉ đạo thực hiện; kiểm duyệt, hoàn chỉnh

Trang tin

200

150

100

60

 

-

Phác thảo cấu trúc giao diện

Trang tin

150

100

70

50

 

-

Thiết kế giao diện

Trang tin

200

150

100

60

 

-

Cấu hình hệ thống

Trang tin

200

150

100

60

 

24

Bản tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh

a

Hàng ngày

-

Chỉ đạo thực hiện

Bản tin

25

20

15

10

 

-

Chịu trách nhiệm nội dung

Bản tin

25

20

15

10

 

-

Người thực hiện

Bản tin

35

30

25

15

 

b

Tổng hợp tuần

-

Chỉ đạo thực hiện

Bản tin

60

50

40

20

 

-

Chịu trách nhiệm nội dung

Bản tin

60

50

40

20

 

-

Người thực hiện

Bản tin

80

60

40

30

 

c

Tổng hợp tháng

-

Chỉ đạo thực hiện

Bản tin

60

50

40

20

 

-

Chịu trách nhiệm nội dung

Bản tin

60

50

40

20

 

-

Người thực hiện

Bản tin

80

60

40

30

 

25

Tin/bài/hình ảnh/video khai thác đăng lên các Trang mạng xã hội của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Tin/bài của 1 lượt đăng

12

10

6

4

 

II

Video

1

Tin

-

Chỉ đạo thực hiện; kiểm duyệt, hoàn chỉnh

Tin

12

10

6

4

 

-

Kỹ thuật dựng

Tin

50

40

30

20

 

-

Quay video

Tin

80

60

40

20

 

-

Phát thanh viên

Tin

15

10

7

5

 

-

Viết tin

Tin

80

60

50

40

Trường hợp viết từ tin được đăng tải thuộc thể loại của Khoản 1 Mục I thì thanh toán 50%

2

Bản tin ngày

-

Chỉ đạo thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung

Bản tin

10

8

5

3

 

-

Kỹ thuật dựng

Bản tin

30

25

20

15

 

-

Phát thanh viên

Bản tin

15

10

7

5

 

-

Biên tập

Bản tin

20

15

10

5

 

3

Video gắn trong Khoản 1 Khoản 4 Mục I (gắn lên bản text: video thu phát biểu, chia sẻ của nhân vật)

-

Chỉ đạo thực hiện; kiểm duyệt, hoàn chỉnh

Video

15

10

7

5

 

-

Kỹ thuật dựng

Video

15

10

7

5

 

-

Quay video

Video

20

15

10

5

 

4

Sự kiện tuần qua

-

Chỉ đạo thực hiện; kiểm duyệt, hoàn chỉnh

Video

30

20

15

10

 

-

Kỹ thuật dựng

Video

60

40

20

10

 

-

Phát thanh viên

Video

30

20

15

10

 

-

Viết tin tổng hợp

Video

100

80

60

40

 

5

Đăng tải bản tin thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp

-

Đơn vị cung cấp

Bản tin

100

80

60

40

 

-

Người cập nhật, đăng tải

Bản tin

12

10

8

5

 

6

Đăng tải lại video khai thác

Video

12

10

8

5

 

III

Phát thanh

1

Chương trình phát thanh từ trên 5 phút - 30 phút

-

Chỉ đạo thực hiện

Chương trình

30

20

15

10

 

-

Chịu trách nhiệm nội dung

Chương trình

30

20

15

10

 

-

Thu và dựng

Chương trình

30

20

15

10

 

-

Phát thanh viên

Chương trình

30

20

15

10

 

-

Kịch bản, biên tập

Chương trình

80

60

40

30

 

2

Thực hiện bài phỏng vấn phát thanh

-

Người phỏng vấn

Cuộc

200

150

100

70

 

-

Người trả lời phỏng vấn

Cuộc

400

300

200

100

 

3

Thu, dựng và phát bài phát biểu/bài trả lời phỏng vấn

Bài

50

40

30

25

 

4

Tin phát thanh

a

Tin tức, sự kiện

Tin

40

30

20

15

Chỉ sử dụng riêng cho chương trình phát thanh

b

Tin tổng hợp, tin thu thanh, tin tường thuật

Tin

50

40

30

20

 

5

Bài viết, phóng sự, mẩu chuyện, tường thuật ghi nhanh thu thanh

Bài

300

250

200

100

 

6

Đọc bài viết, bài giới thiệu, phóng sự, ký sự

a

Dưới 5 phút

Bài

30

20

15

10

 

b

5 phút - dưới 10 phút

Bài

60

40

25

20

 

c

10 phút trở lên

Bài

100

60

40

20

 

IV

Thể loại khác

1

Mega story, Emagazine và thể loại tương đồng về đồ hoạ đa phương tiện

-

Chỉ đạo thực hiện; kiểm duyệt, hoàn chỉnh

Tin

200

150

100

70

 

-

Kỹ thuật thiết kế

Tin

400

300

200

100

 

-

Cấu hình hệ thống

Tin

250

200

150

100

 

-

Phác thảo ý tưởng, biên tập nội dung

Tin

300

250

200

150

 

2

Video graphic (không bao gồm Sự kiện tuần qua trong Khoản 4 Mục II)

-

Chỉ đạo thực hiện; kiểm duyệt, hoàn chỉnh

Tin

100

80

50

40

 

-

Kỹ thuật thiết kế và đăng tải

Tin

200

150

100

50

 

-

Phát thanh viên

Tin

30

20

15

10

 

-

Phác thảo ý tưởng, biên tập nội dung

Tin

250

200

150

100

 

3

Tin đồ hoạ (Infographic)

-

Chỉ đạo thực hiện; kiểm duyệt, hoàn chỉnh

Tin

100

80

60

40

 

-

Kỹ thuật thiết kế

Tin

200

150

100

50

 

-

Phác thảo ý tưởng, biên tập nội dung

Tin

150

100

70

50

 

4

Đồ hoạ câu nói

-

Kỹ thuật thiết kế

Tin

50

40

30

20

 

-

Biên tập nội dung

Tin

40

30

20

15

 

5

Đối thoại, giao lưu, toạ đàm trực tuyến (áp dụng cả phát thanh, video)

-

Chỉ đạo thực hiện; chịu trách nhiệm nội dung; kỹ thuật viên; dẫn chương trình; tiếp nhận và xử lý góp ý, bình luận

Cuộc /người

200

150

100

70

 

-

Kịch bản, biên tập

Cuộc

300

200

150

100

 

-

Diễn giả

Cuộc /người

500

400

300

200

 

6

Dịch thuật tin, bài

a

Từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

Trang

(350 từ)

120

Căn cứ Quyết định số 25/2010/QĐ- UBND

b

Từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

150

7

Thủ tục hành chính

Thủ tục

15

Biên tập và cập nhật

8

Biểu mẫu thủ tục hành chính

Biểu mẫu

10

 

9

Văn bản đăng Công báo

-

Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Văn bản

20

 

-

Cung cấp văn bản

Văn bản

3

 

-

Cập nhật

Văn bản

4

 

10

Văn bản chỉ đạo, điều hành

-

Soạn thảo văn bản

Văn bản

7

 

-

Cung cấp văn bản

Văn bản

2

 

-

Cập nhật

Văn bản

2

 

11

Mục lục đăng Công báo

-

Tháng

Mục lục

25

10

8

5

Trả cho người thiết kế, cập nhật và phát hành

-

Năm

Mục lục

150

100

80

60

Trả cho người thiết kế, cập nhật và phát hành

12

Số hoá thông tin

a

Số hoá bức ảnh hoặc trang thông tin bằng máy quét

Ảnh /trang A4

2

 

b

Quét văn bản giấy sang file ảnh, sau đó dung phần mềm chuyển sang thông tin dạng text

Trang A4

3

 

c

Nhập dữ liệu phi cấu trúc

Trang A4

6

 

13

Thông tin cần biết

-

Cung cấp thông tin

Văn bản/ sản phẩm

20

 

-

Biên tập và cập nhật

Văn bản/ sản phẩm

5

 

14

Thông tin tra cứu giá đất

Địa bàn cấp huyện

400

Trả cho người cập nhật

15

Niên giám thống kê

-

Cung cấp thông tin

Niên giám

200

Trả cho tổ chức/cá nhân cung cấp Niên giám năm

-

Biên tập và cập nhật

Niên giám

200

Trả cho người biên tập và cập nhật Niên giám năm

16

Lịch tiếp công dân

-

Cung cấp văn bản

Lịch

20

 

-

Cập nhật

Lịch

5

 

17

Lịch + thư mời + tài liệu họp

Tuần

50

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 19/04/2019 về chế độ nhuận bút, thù lao đối với thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!