Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 07/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 22/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TRƯNG BÀY, BẢO QUẢN, PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI ĐỌC TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động các điểm Bưu điện văn hóa xã;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 58/TTr-STTTT ngày 16 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với các nội dung như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Nhân viên làm việc tại 77 điểm Bưu điện văn hóa xã theo danh sách đính kèm. Đối với các điểm Bưu điện văn hóa xã đã được hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu và các chương trình khác thì không được hỗ trợ theo Quyết định này.

2. Mức htrợ: 120.000 đồng/người/điểm/tháng (Một trăm hai mươi ngàn đồng cho một người tại một điểm trong một tháng).

3. Số lượng: 01 người/01 điểm Bưu điện.

4. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2020.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn sự nghiệp Thông tin và Truyền thông được cấp hàng năm qua Sở Thông tin và Truyển thông.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ cho nhân viên các điểm bưu điện văn hóa xã theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các S: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bưu điện tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

DANH SÁCH

ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRƯNG BÀY, BẢO QUẢN, PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI ĐỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Huyện, thị xã

Số xã

Danh sách xã

1

Nam Đông

10

Hương Giang, Hương Lộc, Hương Hòa, Hương Phú, Hương Sơn, Thượng Nhật, Thượng Quảng, Thượng Lộ, Hương Hữu, Thượng Long.

2

A Lưới

13

Nhâm, Hương Phong, Hồng Hạ, Hương Nguyên, Hồng Thủy, Phú Vinh, Bắc Sơn, Đông Sơn, Hồng Trung, Hồng Quảng, Hồng Thái, Hương Lâm, Sơn Thủy.

3

Phong Điền

10

Phong Mỹ, Phong An, Phong Sơn, Phong Chương, Điền Hương, Phong Hải, Phong Thu, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hải.

4

Quảng Điền

8

Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Lợi, Quảng Thành, Quảng Ngạn.

5

Hương Trà

8

Hương Bình, Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương, Hương Toàn, Bình Thành, Hồng Tiến, Hương Thọ.

6

Hương Thủy

6

Thủy Thanh, Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Tân, Phú Sơn, Thủy Vân.

7

Phú Vang

13

Phú Hồ, Phú Thanh, Phú Thượng, Phú Mỹ, Phú Lương, Phú Xuân, Vinh Hà, Phú Mậu, Phú Thuận, Vinh Phú, Vinh Xuân, Vinh An, Vinh Thanh.

8

Phú Lộc

9

Vinh Hưng, Lộc An, Lộc Bổn, Xuân Lộc, Lộc Điền, Lộc Hòa, Lộc Trì, Vinh Hải, Lộc Thủy.

 

Cộng

77

(Bảy mươi bảy xã)

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.057
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41