Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 05/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 23/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2021/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (TRỪ LĨNH VỰC Y TẾ) TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ khoản 2 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Thực hiện Thông báo kết luận s 3921-TB/TU ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 09/2020 (ngày 05/6/2020); Kết luận số 03-KL/TU ngày 23/11/2020 của Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 05/2020;

Thực hiện Công văn số 185/HĐND-KT ngày 30 tháng 6 năm 2020, Công văn s 358/HĐND-KT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 426/TTr-STC ngày 15 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Tiêu chun, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 4 năm 2021 và thay thế Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, mua sắm xe ô tô chuyên dùng; quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng và chịu trách nhiệm đối với việc mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp tiêu chuẩn, định mức do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chưa phù hợp với thực tế, các cơ quan, đơn vị có văn bản gi Sở Tài chính để tng hp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTTU, TT.HĐND. Đoàn ĐBQH;
- CT, các PCT. các TV UBND tỉnh;
- UBMTT
QVN tỉnh;
- Ban KTNS (HĐND tỉnh);
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT:
- L
ĐVP; Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT
, Huyền.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (TRỪ LĨNH VỰC Y TẾ) CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số
05/2021/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh)

STT

Tên cơ quan, đơn vị sử dụng

Chng loại xe

Tiêu chuẩn, định mức (Chiếc)

A

CÁC CƠ QUAN, T CHỨC, ĐƠN VỊ CP TỈNH

71

I

Các sở, ban, ngành, đơn v snghiệp

45

1

Trường Chính trị tỉnh

Xe ô tô bán tải

1

2

Sở Khoa học và Công nghệ

Xe ô tô chở nguồn phóng xạ

1

3

Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ

Xe ô tô bán ti

1

4

Thanh tra giao thông - Sở Giao thông vận tải

Xe thanh tra giao thông

7

5

Cơ sở cai nghiện ma túy - SLao động, Thương binh và Xã hội

Xe cứu thương

1

6

Chi cục Kim lâm

Xe ô tô bán tải

2

7

Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 1

Xe ô tô bán tải

1

8

Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 2

Xe ô tô bán tải

1

9

Hạt Kim lâm huyện Đồng Phú

Xe ô tô bán tải

1

10

Hạt Kim lâm huyện Bù Đăng

Xe ô tô bán tải

1

11

Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đp

Xe ô tô bán tải

1

12

Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh

Xe ô tô bán ti

1

13

Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị Bù Gia Mập - Phước Long

Xe ô tô bán tải

1

14

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đp

Xe ô tô bán tải

1

15

Ban Qun lý rừng phòng hộ Đăk Mai

Xe ô tô bán tải

1

16

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh

Xe ô tô bán tải

1

17

Ban Quản lý rùng phòng hộ Tà Thiết

Xe ô tô bán ti

1

18

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xe ô tô bán tải

1

19

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xe ô tô bán tải

1

21

Chi cục Thủy Lợi - SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xe hộ đê

1

22

Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

Xe ô tô tải

1

23

Chi cục Bo vệ môi trưng - Sở Tài nguyên và Môi trường

Xe ô tô bán tải

1

24

Trung tâm Văn hóa tỉnh - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xe ô tô bán tải

3

25

Thư viện tỉnh - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xe ô tô tải thư viện lưu động

1

26

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

1

27

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

1

28

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

Xe ô tô bán ti

3

Xe ô tô tải

1

29

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Xe phát thanh truyền hình lưu động

1

Xe ô tô bán tải

3

Xe thực hiện tin, phóng sự

2

II

Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

26

1

Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước

Xe ô tô bán tải

1

2

Công ty TNHH MTV DVTH xổ số kiến thiết Bình Phước

Xe ô tô bán tải

1

Xe ô tô tải

1

Xe chuyên dùng khác

2

3

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước

Xe ô tô bán tải

7

Xe ô tô tải

9

Xe ô tô chuyên dùng khác (xe ben, xe cuốc, xe nâng,...)

5

B

CÁC CƠ QUAN, T CHC, ĐƠN VỊ CP HUYỆN

50

I

Thành phố Đng Xoài

16

1

Xí nghiệp CTCC thành phố

Xe thu gom, ép rác

4

Xe quét đường, hút bụi rác

1

Xe thang, cu

1

Xe bn tưới, phun nước

2

Xe xịt thông cống; Hút chất thải; Chở bùn

3

Xe ô tô tải

2

2

Đội Quản lý trật tự đô thị

Xe ô tô tải

1

3

Trung tâm Văn hóa - Th thao

Xe ô tô bán tải

1

4

Ban qun lý Chợ Đồng Xoài

Xe ô tô bán tải

1

II

Thị xã Bình Long

4

1

Xí nghiệp Công trình đô thị

Xe thang, cu

1

Xe bn tưới, phun nước

1

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

Xe ô tô bán tải

1

Xe ô tô tải

1

III

Thị xã Phước Long

9

1

Xí nghiệp Công trình đô thị

Xe thu gom, ép rác

3

Xe quét, hút bụi rác

1

Xe thang, cẩu

2

Xe bn tưới, phun nước

1

Xe ti chở rác

1

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

Xe ô tô bán tải

1

IV

Huyện Đồng Phú

2

1

Văn phòng HĐND&UBND

Xe ô tô bán tải

1

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

Xe ô tô bán tải

1

V

Huyện Chơn Thành

3

1

Đội Quản lý đô thị

Xe thu gom, ép rác

2

2

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Xe ô tô bán tải

1

VI

Huyn Bù Đăng

2

1

Văn phòng Huyện ủy Bù Đăng

Xe ô tô bán tải

1

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

Xe ô tô bán tải

1

VII

Huyện Bù Đốp

3

1

Phòng Văn hóa và Thông tin

Xe ô tô bán tải

1

2

Đội Quản lý công trình đô thị

Xe thu gom, ép rác

2

VIII

Huyện Lộc Ninh

5

1

Đội Quản lý công trình đô thị

Xe thu gom, ép rác

3

Xe bồn tưới, phun nước

1

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

Xe ô tô bán tải

1

IX

Huyện Hớn Quản

1

1

Phòng Văn hóa và Thông tin

Xe ô tô bán tải

1

X

Huyện Phú Riềng

3

1

Phòng Văn hóa và Thông tin

Xe ô tô bán tải

1

2

Đội Quản lý công trình đô thị

Xe thu gom, ép rác

2

XI

Huyện Bù Gia Mập

2

1

Đội Quản lý công trình đô thị

Xe thu gom, ép rác

1

2

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao

Xe ô tô bán tải

1

TNG CỘNG

121

 

 

 

 

 

* Ghi chú:

1. Khi phát sinh mua sắm mới xe ô tô chun dùng, trên cơ sđề nghị của các cơ quan đơn vị, UBND tỉnh xem xét, thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh đ quyết định mức giá phù hợp với nhu cầu của cơ quan, đơn vị và điều kiện ngân sách địa phương;

2. Đối với các Xí nghiệp công trình đô thị, công cộng; các Đội quản lý công trình đô thị của các huyện, thị xã, thành phố: Được tiếp tục sử dụng các xe ô tô chuyên dùng hiện có phục vụ công tác cải tạo vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan đô thị cho đến khi thực hiện xã hội hóa;

3. Đi với Hạt Kim lâm huyện Đồng Phú, Bù Đốp, Bù Gia Mập - Phước Long: Được tiếp tục sử dụng xe ô tô Uaz hiện có cho đến khi thanh lý./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


79

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11