Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 05/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành: 12/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định 43);

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Định mức phân bổ dự toán chi từ ngân sách, với mức tối thiểu chung là 650.000 đồng cho các đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế như sau:

1) Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Các lớp cấp 2 trong trường trung học phổ thông

- Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 3: 11.000.000 đồng/lớp/năm.

- Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 2: 10.000.000 đồng/lớp/năm.

b) Các lớp cấp 3 trong trường trung học phổ thông

- Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 3: 17.500.000 đồng/lớp/năm.

- Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 2: 15.800.000 đồng/lớp/năm.

c) Các trường chuyên biệt

- Trường Chuyên:  23.000.000 đồng/lớp/năm.

- Trường Dân tộc nội trú: 30.000.000 đồng/lớp/năm.

- Trường Dạy trẻ Khuyết tật: 27.000.000 đồng/lớp/năm.

Quy định về loại hình các trường thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, như sau:

- Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 3 là đơn vị có mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp là 10% trở xuống.

- Đơn vị thực hiện Nghị định 43, loại 2 là đơn vị có mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp trên 10% đến dưới 100%.

2) Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:

a) Bệnh viện hạng II:  38.000.000 đồng/giường bệnh/năm.

b) Bệnh viện hạng III:  34.000.000 đồng/giường bệnh/năm.

3) Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp y tế được giao hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP CP (HN – TP HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ: TC; GD và ĐT; Y tế;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- UBMTTQ VN thành phố;
- UBND thành phố (1A,B,C,D,E)
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Kiểm toán Nhà nước KV 5;
- TT. HĐND quận, huyện;
- UBND quận, huyện;
- Sở: Tư pháp, Tài chính, GD và ĐT, Y tế;
- Kho bạc Nhà nước Cần Thơ;
- Báo Cần Thơ;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo; Trung tâm Lưu trữ;
- VP UBND thành phố (3B);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2010/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.863
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10