Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu: 04/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Nguyễn Thanh Bế
Ngày ban hành: 02/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 04/2009/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2006/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 8 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu;
Xét Tờ trình số 02/TTr-STC ngày 01 tháng 01 năm 2009 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 mục I phần B Điều 1:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/biên chế/năm

Số biên chế/đơn vị

Định mức phân bổ

- Dưới 10 biên chế

35.000

- Từ 10 - dưới 15 biên chế

33.000

- Từ 15 - dưới 20 biên chế

32.000

- Từ 20 - dưới 25 biên chế

31.000

- Từ 25 - dưới 35 biên chế

30.000

- Từ 35 biên chế trở lên

29.000

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 mục I phần B Điều 1:

- Công tác chữa bệnh:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/giường bệnh/năm

Cấp tuyến cơ sở điều trị

Định mức phân bổ

 Bệnh viện tuyến tỉnh

26.000

- Công tác phòng bệnh, kế hoạch hóa gia đình:

Đơn vị : Đồng/người dân/năm

Loại hình hoạt động

Định mức phân bổ

- Y tế dự phòng

2.130

- Phòng, chống các bệnh xã hội

1.400

- Kế hoạch hóa gia đình

1.400

- Truyền thông giáo duc sức khỏe

735

* Đối với các đơn vị được giao biên chế:

 Đơn vị tính: 1.000 đồng/biên chế/năm

Số biên chế/đơn vị

Định mức phân bổ

- Dưới 10 biên chế

35.000

- Từ 10 - dưới 15 biên chế

33.000

- Từ 15 - dưới 20 biên chế

32.000

- Từ 20 - dưới 25 biên chế

31.000

- Từ 25 - dưới 35 biên chế

30.000

- Từ 35 biên chế trở lên

29.000

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 11 mục I phần B Điều 1:

- Đối với các đơn vị được giao chỉ tiêu biên chế:

 Đơn vị tính: 1.000 đồng/biên chế/năm.

Số biên chế/đơn vị

Định mức phân bổ

- Dưới 10 biên chế

35.000

- Từ 10 - dưới 15 biên chế

33.000

- Từ 15 - dưới 20 biên chế

32.000

- Từ 20 - dưới 25 biên chế

31.000

- Từ 25 - dưới 35 biên chế

30.000

- Từ 35 biên chế trở lên

29.000

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 mục II phần B Điều 1:

- Công tác chữa bệnh:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/giường bệnh/năm

Cấp tuyến cơ sở điều trị

Định mức phân bổ

- Bệnh viện tuyến huyện, thị xã

25.000

- Phòng khám khu vực

18.000

- Công tác phòng bệnh, kế hoạch hóa gia đình:

Đơn vị tính: Đồng/người dân/năm.

Loại hình hoạt động

Định mức phân bổ

- Y tế dự phòng

4.050

- Phòng chống các bệnh xã hội

3.175

- Kế hoạch hóa gia đình

2.925

- Hoạt động sự nghiệp y tế khác:

Đối với khoản chi trợ cấp cán bộ y tế khóm, ấp: Định mức chi là 200.000đồng/khóm, ấp/tháng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; được áp dụng từ năm ngân sách năm 2009 và thời kỳ ổn định 2009 - 2010.

Các nội dung khác không nêu tại Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006; Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.596
DMCA.com Protection Status

IP: 107.20.10.203