Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá chi phí công tác khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị GEORADAR do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 04/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 10/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 04/2007/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2007

 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHI PHÍ CÔNG TÁC KHẢO SÁT DÒ TÌMCÔNG TRÌNH NGẦM BẰNG THIẾT BỊ GEORADAR

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP , ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD , ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD , ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công; Thông tư số 03/2006/TT-BXD , ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD , Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Công văn số 1044/BXD-KTTC ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng, về định mức khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị Georadar (Robo);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 10830/SXD-QLKTXD ngày 27 tháng 11 năm 200
6,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, đơn giá chi phí công tác khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị Georadar khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn giá được duyệt dùng làm cơ sở để quản lý chi phí khảo sát xây dựng công trình ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, giám sát việc thực hiện và đề xuất giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến đơn giá chi phí được duyệt tại Điều 1; đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố để được xem xét ban hành chính thức trong năm 2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

ĐƠN GIÁ

CÔNG TÁC KHẢO SÁT DÒ TÌM CÔNG TRÌNHNGẦM BẰNG THIẾT BỊ GEORADAR
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thành phần công việc:

- Triển khai công tác đảm bảo giao thông: Lắp dựng rào chắn, biển báo, đèn báo hiệu và bố trí người thường xuyên điều tiết giao thông.

- Xác định phạm vi cần dò tìm bằng thước và máy toàn đạc điện tử.

- Xây dựng hệ quy chiếu của thiết bị cho tương thích với hệ tọa độ của bản vẽ hiện trạng bằng máy toàn đạc điện tử.

- Xây dựng lưới mặt bằng trong phạm vi dò tìm, chia phạm vi dò tìm thành từng ô vuông có cạnh là 1m được đánh dấu bằng sơn đinh thép.

- Tiến hành dò tìm bằng thiết bị theo phương dọc và phương ngang của từng ô lưới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hiện trường.

- Xử lý số liệu, chuyển dữ liệu từ máy dò tìm sang máy vi tính.

- Cập nhật kết quả dò tìm lên giấy kẻ ô ly, đưa lên bản vẽ mặt bằng, mặt cắt ngang.

- Kiểm tra bản vẽ, đối chiếu với các tài liệu thu thập để xác định chủng loại công trình ngầm hiện hữu, hoàn tất kết quả khảo sát thăm dò.

1. Thực hiện công tác khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị Georadar:

(Áp dụng cho khối lượng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2005 - áp dụng mức lương tối thiểu là 290.000 đ/tháng).

  Đơn vị tính: m2

Mã hiệu

Thành phần công việc

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Tổng cộng

CTN-1.1

Thực hiện ban ngày

21.883

14.858

18.699

55.440

CTN-1.2

Thực hiện ban đêm

21.883

16.740

18.699

57.322

2. Thực hiện công tác khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị Georadar:

(Áp dụng cho khối lượng thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 - áp dụng mức lương tối thiểu là 350.000 đ/tháng).

Đơn vị tính: m2

Mã hiệu

Thành phần công việc

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Tổng cộng

CTN-2.1

Thực hiện ban ngày

21.883

17.932

18.699

58.514

CTN-2.2

Thực hiện ban đêm

21.883

20.204

18.699

60.786

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá chi phí công tác khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị GEORADAR do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.120
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93