Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên trong đào tạo và bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 03/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Bùi Từ Thiện
Ngày ban hành: 20/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2010/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

NÂNG MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO CÁC HỌC VIÊN TRONG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 429/TB/TU ngày 04/9/2009 của Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu về đầu tư thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và hỗ trợ tiền đào tạo nhân viên y tế thôn, bản;

Căn cứ Công văn số 131/HĐND-VP ngày 17/9/2009 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc thống nhất chính sách hỗ trợ tiền ăn đào tạo nhân viên y tế thôn, bản và bổ sung kinh phí mua sắm một số thiết bị y tế;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Y tế - Sở Nội vụ tại Tờ trình số 10/TTLN-STC-SYT-SNV ngày 18 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong thời gian theo học tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu, như sau:

1. Đối tượng: Là học viên đang tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Mức hỗ trợ: 300.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện:

- Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Y tế giao cho Trường đào tạo Cán bộ y tế tỉnh Lai Châu.

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm cân đối dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

- Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản hàng năm.

- Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Từ Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2010/QĐ-UBND nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên trong đào tạo và bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81