Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012 do Ủy ban nhân dân quận 2 ban hành

Số hiệu: 02/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Tất Thành Cang
Ngày ban hành: 03/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 2
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/QĐ-UBND

Quận 2, ngày 03 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Thành phố, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 2 - khoá IV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012.

Điều 2. Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch này để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và Thủ

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN 2 NĂM 2012
(Ban hành kèm Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận)

Năm 2012 là năm thứ hai quận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, vì vậy, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2012 có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Bên cạnh đó, năm 2012 là năm quận tập trung triển khai thực hiện các chủ trương chính sách mà thành phố đã chấp thuận cho quận để quận chủ động thực hiện đầu tư nhanh các công trình công cộng, công trình xây dựng cơ bản theo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015; là năm thành phố đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm trên địa bàn như tuyến Xa lộ Hà Nội, Liên Tỉnh lộ 25B - giai đoạn 2, hầm vượt sông Sài Gòn, Đại lộ Đông Tây, cầu Rạch Chiếc và tiếp tục đầu tư xây dựng cầu Sài Gòn 2, do vậy chính quyền và nhân dân trong quận tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, thế mạnh, khai thác có hiệu quả thời cơ và thuận lợi, huy động mọi nguồn lực để đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, ra sức khắc phục những khó khăn và thách thức để xây dựng, phát triển quận 2, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội... phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Thành phố năm 2012, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Ngay từ đầu năm, các phòng, ban, đơn vị liên quan phải tập trung phối hợp xây dựng hoàn chỉnh các báo cáo, chuyên đề, đề án, kế hoạch theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra trình Ủy ban nhân dân quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ quận đảm bảo đúng tiến độ thời gian, để thống nhất ban hành triển khai thực hiện có hiệu quả, gồm:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2012 - 2015.

- Xây dựng Đề án “Chuyển đổi công năng khu công nghiệp Cát Lái, Cụm Công nghiệp quận phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trung tâm”.

- Kế hoạch năm 2012 về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VII) về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ”;

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kế hoạch năm 2012 về tiếp tục thực hiện Chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2011 - 2015”;

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình “Quy hoạch đô thị và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị”;

- Báo cáo tiến độ thực hiện năm 2011 và giải pháp thực hiện hoàn tất Chương trình “nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý Nhà nước trên địa bàn quận”;

- Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng xây dựng khu phố văn hóa”;

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn quận”;

- Báo cáo tiến độ thực hiện năm 2011 và kế hoạch năm 2012 về Dự án “Xây dựng tuyến đường Liên phường số 1”;

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường nối khu phố 4 phường An Phú với phường Thảo Điền”;

- Báo cáo tiến độ thực hiện năm 2011 và kế hoạch năm 2012 về Đề án “Đầu tư, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Dạy nghề quận”;

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Xây dựng 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế”;

- Báo cáo tiến độ thực hiện năm 2011 và kế hoạch năm 2012 về Kế hoạch “Xây dựng 2.500 căn hộ chung cư”.

2. Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2011 và phương hướng năm 2012 đối với các chủ trương, chính sách đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại Thông báo số 623/TB-VP ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết các nội dung kiến nghị của quận, gồm:

- Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2012;

- Kế hoạch thu huy động nghĩa vụ tài chính từ các dự án đầu tư nhà, đất;

- Kế hoạch kêu gọi đầu tư thực hiện các công trình công cộng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT);

- Kế hoạch rà soát các khu đất công, đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp nhà, đất trên địa bàn trình phê duyệt, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn đầu tư cho quận.

3. Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm của Thành phố “Năm 2011 - “Năm Thanh niên”, Năm Vì trẻ em”.

4. Xây dựng cụ thể kế hoạch theo chủ đề “Năm 2012 - Năm An toàn giao thông” với các biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả, thực hiện trong tháng 02 năm 2012.

II. NHIỆM VỤ THEO LĨNH VỰC:

1. Lĩnh vực kinh tế:

- Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2012: Tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố về các giải pháp về ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định xã hội, hướng đến tăng trưởng bền vững. Tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công cộng. Tăng cường kiểm soát thị trường, việc cung ứng và giá bán các loại hàng hóa và dịch vụ. Xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối để bảo đảm cung ứng hàng hóa với giá cả hợp lý, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu.

- Hoàn thành chỉ tiêu cả năm là:

+ Doanh thu dịch vụ - thương mại đạt 32.847,9 tỷ đồng, tăng 23,07% so với cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 12.209,748 tỷ đồng, tăng 8,53% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất quận quản lý đạt 945,475 tỷ đồng, tăng 12,0% so với cùng kỳ.

1.1. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường và sở, ngành thành phố:

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2008 - 2011 và Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2012 - 2015, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 03 năm 2012.

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và phương hướng năm 2012 về phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành về định hướng phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên bàn thành phố giai đoạn từ 2009 - 2015, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

- Xây dựng Kế hoạch phát triển Dịch vụ - Thương mại trên địa bàn giai đoạn 2012 - 2015 (phối hợp khởi công xây dựng mới 02 chợ, đưa vào hoạt động 01 chợ, phát triển thêm 05 cửa hàng tiện lợi), trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 03 năm 2012.

- Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường (giám sát, nắm giá cả các mặt hàng thiết yếu; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại…); xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm; chú trọng xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối để bảo đảm cung ứng hàng hóa với giá cả hợp lý, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là tình hình giá cả trong dịp Nguyên đán Quý Tỵ, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 11 năm 2012;

- Xây dựng kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra trọng điểm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

- Tiếp tục phát động phong trào, tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết hợp giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc để khuyến khích các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nông dân chuyển đổi ngành nghề, trong đó, khuyến khích nuôi trồng các sản phẩm có giá trị kinh tế cao phù hợp với cuộc sống đô thị như cây kiểng, hoa kiểng, cá kiểng…, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 03 năm 2012.

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện sắp xếp, bố trí các tiểu thương vào kinh doanh tại chợ mới Thạnh Mỹ Lợi, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 04 năm 2012.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện - an toàn điện, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 03 năm 2012.

- Xây dựng Kế hoạch hiện kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất xen cài trong khu dân cư vào Cụm Công nghiệp quận trong quý II năm 2012. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cụm Công nghiệp quận và dự án xây dựng nhà lưu trú cho công nhân theo chủ trương của thành phố.

1.2. Trưởng Trạm Thú y quận chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật; đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn quận, không để bùng phát dịch bệnh từ gia súc, gia cầm. Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện cơ sở an toàn bệnh dại tại phường Bình An, Bình Khánh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong các dịp lễ, tết…

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận Kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án theo Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt quy hoạch hệ thống các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chấn chỉnh công tác đảm bảo vệ sinh Thú y tại các cơ sở chăn nuôi gia súc trên địa bàn quận.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra tình hình vận chuyển động vật và sản phẩm động vật tại các cửa ngõ ra vào địa bàn quận.

1.3. Chi Cục Thống kê quận chủ trì, phối hợp Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường:

Theo dõi, tổng hợp số liệu phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012, thống kê số liệu theo chỉ đạo của thành phố, tiến hành tổng điều tra các chỉ tiêu theo yêu cầu, theo định kỳ; chuẩn bị công tác thống kê, tổng hợp số liệu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV đến giữa nhiệm kỳ.

2. Về tài chính và ngân sách:

2.1. Chi Cục Thuế quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước 1.036,7 tỷ đồng, phấn đấu thu 1.088,535 tỷ đồng, vượt 5% chỉ tiêu thu ngân sách.

- Phấn đấu thu vượt chỉ tiêu ngân sách giao, nhất là thu tiền sử dụng đất và các khoản thu để lại cho ngân sách địa phương, trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp thu tiền sử dụng đất năm 2012.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế hiểu rõ để thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước; giải quyết ngay các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác vận động người nộp thuế tự kê khai đúng thời gian; tăng cường kiểm tra, chống thất thoát do kê khai thuế không đúng; tập trung công tác kiểm tra các doanh nghiệp khai báo lỗ thường xuyên để có biện pháp xử lý thích hợp. Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thu ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường công tác rà soát, cập nhật sổ bộ thuế, nhất là thuế nhà, đất để đảm bảo thu đúng đối tượng và thu đủ.

- Nguyên cứu xây dựng các biện pháp nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu; quản lý thu có hiệu quả đối với các khu vực kinh tế, đặc biệt là kinh tế quốc doanh.

- Tiếp tục công tác tăng cường rà soát, xác định và phân loại nợ thuế để xây dựng kế hoạch cụ thể đôn đốc, thu nộp nợ thuế vào ngân sách kịp thời, nhất là thuế công thương nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Triển khai vận hành có hiệu quả phầm mềm ứng dụng liên thông trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với đăng ký Mã số thuế.

- Củng cố, tăng cường công tác ủy nhiệm thu, phối hợp giữa các ban, ngành trong công tác quản lý hộ kinh doanh mới phát sinh, cơ sở sản xuất kinh doanh mới; củng cố hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế phường; chủ động xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2013, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong quý III năm 2012.

2.2. Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp về thu tiền sử dụng đất năm 2012, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công để đưa công tác quản lý chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản Nhà nước đi vào nề nếp; đảm bảo nguyên tắc: đối với ngành Giáo dục, Y tế, Công an, Quân sự không thấp hơn mức phân bổ của thành phố; đối với khối Quản lý Nhà nước, chi theo định mức của thành phố đối với phần kinh phí tự chủ, chi theo thực tế hoạt động của đơn vị đối với phần kinh phí không tự chủ…; đảm bảo chi hoạt động thường xuyên đúng chính sách, chế độ; chi đầu tư phát triển phải ưu tiên cho phát triển hạ tầng giao thông, không ghi vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục theo quy định…

- Trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận giải quyết chi ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và chế độ chính sách quy định; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát.

Tiến hành các biện pháp nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm, hạn chế thấp nhất việc bổ sung dự toán nhiều lần trong năm, đảm bảo quá trình điều hành ngân sách ổn định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các cấp, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận.

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện cơ chế quản lý, mua sắm tài sản công theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố và quy định tại Nghị định số 137/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 35/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm kê tài sản năm 2012.

- Phối hợp kiểm tra, kiểm soát, quản lý giá, đề xuất xử lý kiên quyết, kịp thời những vi phạm về Pháp lệnh Giá, nhất là thời điểm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy chế quản lý tài chính đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, kể cả quy chế quản lý đối với các khoản viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các loại quỹ vận động nhân dân, vận động hỗ trợ, viện trợ quốc tế.

3. Về nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

- Phấn đấu tổng mức đầu tư xã hội trên địa bàn quận đạt 8.000 tỷ đồng.

3.1. Thủ trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, Ủy ban nhân dân phường và chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan để thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, dự án trọng điểm trong kế hoạch năm 2012. Cụ thể:

- Tổng vốn đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách đạt trên 160 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách quận 50 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố 110 tỷ đồng.

- Huy động tối đa mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 (thực hiện ngay việc huy động nghĩa vụ tài chính các dự án phát triển nhà; bán đấu giá nhà, đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; kêu gọi, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án giao thông, trường học, bệnh viện theo hình thức BT; thu hút vốn đầu tư trong dân, vốn đầu tư nước ngoài…). Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách.

- Tổ chức thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chống thất thoát, nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực đô thị, văn hóa xã hội, vệ sinh môi trường, cấp nước, giao thông công cộng, giáo dục, khám chữa bệnh.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt là các dự án trường học, trạm y tế, các công trình phúc lợi xã hội, cụ thể: các trường đang thực hiện dở dang, nhất là các trường phục vụ cho di dời các trường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án Công viên - bia tưởng niệm các chiến sĩ đặc công trong trận đánh bảo vệ cầu Rạch Chiếc, dự án xây dựng Công viên vòng xoay chân cầu Sài Gòn, dự án di dời nghĩa trang cạnh chùa Nguyên Thủy, dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa, dự án xây dựng Trung tâm thể dục thể thao, dự án xây dựng Nhà Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Phụ nữ, Trung tâm Y tế dự phòng…

Trong đó, chủ đầu tư dự án chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 22 công trình trọng điểm sau

- 09 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, gồm:

+ Trung tâm hành chính quận;

+ Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Tây;

+ Bờ kè Khu phố 3 phường Thảo Điền;

+ Trụ sở Công an phường Bình An;

+ Hệ thống xử lý nước thải 05 trạm y tế phường (Bình An, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, Bình Trưng Đông và Bình Trưng Tây),

+ Hệ thống xử lý nước thải khu 17,3ha An Phú - Bình Khánh;

+ Xây dựng mới chợ Thạnh Mỹ Lợi, công trình phụ chợ Thạnh Mỹ Lợi;

+ Xây dựng bờ kè, công viên Xa lộ Hà Nội;

+ Đường kết nối dạ cầu Giồng Ông Tố 2.

- 09 công trình khởi công mới:

+ Trường TH An Phú;

+ Trường TH An Khánh;

+ Trường TH Thạnh Mỹ Lợi (khu 174ha);

+ Trường THCS Trần Quốc Toản;

+ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi;

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 2;

+ Dự án mở rộng Bệnh viện quận 2;

+ Đường qua Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Đông;

+ Cao ốc Phước An.

- 04 dự án thực hiện hoàn tất cơ bản thủ tục đầu tư:

+ Trung tâm Thể dục thể thao;

+ Trung tâm Văn hóa (một số hạn mục cấp bách);

+ Bờ kè bảo vệ bờ Sông Sài Gòn Khu phố 4, phường Thảo Điền;

+ Trường THPT chất lượng cao Cát Lái (hoàn thành công tác phê duyệt dự án đầu tư).

3.2. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định giao Kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, theo hướng tập trung chỉ đạo, phân cấp mạnh cho phường trong triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản tại phường, trong đó, nghiên cứu mở rộng hệ thống giao thông hiện hữu theo quy hoạch và đầu tư theo thứ tự ưu tiên, nhằm giải quyết nhu cầu phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung khu vực, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giữa quận và phường; có phân công trách nhiệm cụ thể trong điều hành, chỉ đạo của từng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối (lưu ý: chú trọng đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế và các công trình phúc lợi xã hội), trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

- Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện trong tháng 02 năm 2012.

- Xây dựng quy chế quản lý thực hiện đối với các công trình thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhất là việc thực hiện nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tối thiểu bằng 8m đến 12m, đảm bảo nhu cầu giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bố trí hệ thống cấp thoát nước theo quy hoạch của khu vực, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2012.

- Tham mưu văn bản cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện báo cáo tiến độ định kỳ theo quy định; theo đó, tổng hợp tình hình hoạt động đầu tư hàng tháng, quý, đề xuất và báo cáo Ủy ban nhân dân quận tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm nhằm xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

- Chủ động kiểm tra và tập trung đẩy mạnh công tác xử lý, sắp xếp lại nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đề án tại Văn bản 1499/UBND); tiếp tục rà soát, đề xuất xử lý, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để tạo vốn đầu tư phát triển, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2012.

- Triển khai, theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện quy định về các loại giá đất công bố hàng năm của Ủy ban nhân dân Thành phố; phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng bảng giá các loại đất năm 2013 để công bố ngày 01 tháng 01 năm 2013.

3.3. Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

Xây dựng cụ thể kế hoạch phối hợp thực hiện thu huy động nghĩa vụ tài chính đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn quận, trong đó, phải xác định được số lượng dự án, kế hoạch phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, lộ trình huy động theo từng giai đoạn, rà soát có kế hoạch về danh mục công trình xây dựng cơ bản, công trình công cộng phúc lợi cần đầu tư phục vụ nhu cầu dân sinh cho khu vực và trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

3.4. Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình phối hợp các đơn vị liên quan:

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao xây dựng cụ thể kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 4 năm 2012.

- Phối hợp Liên đoàn Lao động quận. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và các đơn vị có liên quan xây dựng cụ thể kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện dự án nhà Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Phụ nữ, Trung tâm Y tế dự phòng, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 4 năm 2012.

- Tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ đối với các công trình trọng điểm; các công trình được giao vốn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và các công trình chuyển tiếp của năm 2011.

3.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các công trình do phường làm chủ đầu tư; chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc trong vận động người dân hiến đất xây dựng các công trình giao thông nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở theo phương châm công khai các dự án đầu tư, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát công trình xây dựng cơ bản.

4. Công tác quản lý đô thị:

Tiếp tục tăng cường kỷ cương trong quản lý đô thị; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và xây dựng, bảo vệ môi trường; tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu dân cư; thúc đẩy các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng quỹ nền đất và các căn hộ tái định cư; tăng cường công tác kiểm tra và nghiệm thu hạ tầng, các công trình công cộng để phục vụ phúc lợi cho người dân, đặc biệt là các công trình, quỹ đất để xây dựng khu vui chơi, giải trí cho thanh niên, thiếu nhi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình chống ngập úng và chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ…

4.1. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp sở ngành và các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ngành Thành phố hoàn thành công tác lập đồ án và công bố điều chỉnh quy hoạch chung quận 2 (tỷ lệ 1/5.000), trong quý I năm 2012.

- Xây dựng kế hoạch điều chỉnh quy hoạch cục bộ tỷ lệ 1/2000 tại các khu dân cư phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây.

- Phối hợp sở, ngành thành phố hoàn chỉnh hồ sơ đồ án khu dân cư phường An Phú (36ha), khu quy hoạch bắc Xa lộ Hà Nội và khu đô thị chỉnh trang kế khu đô thị mới Thủ Thiêm, trình thành phố phê duyệt trong quý II năm 2012.

- Xây dựng Kế hoạch chỉnh trang kênh rạch tại phường Thảo Điền, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2012.

- Chủ động, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch “Xây dựng 2.500 căn hộ chung cư”, trong đó, xác định cụ thể lộ trình thời gian về xác định quỹ đất, bồi thường thu hồi đất, lộ trình đầu tư theo từng giai đoạn: giai đoạn 1, khởi công cao ốc Phước An trong quý I năm 2012; thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công tiếp 500 căn hộ vào cuối năm 2012…., trình Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2012.

- Hoàn chỉnh Chương trình “Quy hoạch đô thị và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị”, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

- Hoàn chỉnh Chương trình “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn quận”, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 03 năm 2012

- Xây dựng chuyên đề về tạo, quản lý quỹ đất và đầu tư xây dựng các công trình công cộng theo quy hoạch được phê duyệt trong các dự án, các khu dân cư, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

- Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư chỉnh trang tổ 48, 49, 50, ấp Trung 1, phường Bình Trưng Tây, Cát Lái và triển khai lập đồ án quy hoạch, trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt trong quý II năm 2012.

- Nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền khuyến khích nhà đầu tư, thúc đẩy kinh tế quận 2 bằng cách tăng chỉ tiêu đất hỗn hợp, phức hợp: thương mại, dịch vụ, nhà ở, văn phòng kết hợp công trình phúc lợi công cộng đáp ứng trước mắt nhu cầu thực tế của người dân.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp lập quy hoạch và triển khai xây dựng hệ thống thoát nước chung quận 2, trong đó, khảo sát đề nghị thành phố chỉ đạo việc khôi phục lại các tuyến sông, kênh rạch, trước mắt, triển khai đầu tư xây dựng một số tuyến cống thoát nước ở các khu vực, tuyến đường bức xúc, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

- Triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện việc kết nối hạ tầng kỹ thuật đối với những dự án có Quyết định giao đất trước thời điểm năm 2003, chọn một khu vực có 2 dự án chưa kết nối hạ tầng kỹ thuật để thực hiện thí điểm, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2012.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch và triển khai thực hiện đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu tái định cư 17,3ha An Phú - Bình Khánh, kết nối với dự án 131ha An Phú - An Khánh để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tái định cư của người dân, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở, phối hợp quản lý quỹ nhà ở và quyền sử dụng công sở; tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá về nhà ở và công sở trên địa bàn quận. Xây dựng chương trình mục tiêu phát triển ngành xây dựng, định hướng đến năm 2025. Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nhà ở lưu trú cho công nhân.

- Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông có lộ giới dưới 12m tại các khu dân cư hiện hữu.

- Phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận thực hiện dự án cắm mốc các tuyến giao thông chính và các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/2000.

- Thực hiện hoàn thành công tác đặt mới tên đường trên địa bàn theo tên các danh nhân lịch sử.

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các chủ đầu tư có vị trí giáp sông rạch thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 2 về đầu tư xây dựng bờ kè của chủ đầu tư các dự án có vị trí giáp sông rạch trong quá trình xây dựng hạ tầng, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2012.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch, giám sát,kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản về tiến độ và chất lượng thi công; có ý kiến về thẩm định thiết kế cơ sở của dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình dân dụng và công trình giao thông trên địa bàn; xây dựng kế hoạch để nhân dân thamgia giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ tái định cư, các công trình trường học.

- Phối hợp Công ty Cấp nước Thủ Đức nâng cấp, cải tạo hệ thống để cung cấp nước sạch cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân phủ kín, để đó đảm bảo tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước đạt 95%.

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Khu quản lý giao thông đô thị số 2, Công ty Công viên cây xanh, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận tăng cường trồng cây xanh, thảm cỏ, hoa kiểng trên các tuyến đường giao thông, công viên, tiểu đảo.

- Theo dõi, tiếp nhận thông tin và hoàn thành tốt công tác phòng, chống lụt, bão, cụ thể: Tiếp tục phối hợp Trung tâm Điều hành chống ngập nước Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chống ngập nước, phấn đấu làm giảm cơ bản các khu vực ngập nước trên địa bàn các phường Thảo Điền, An Phú, Bình An, Bình Trưng Đông và chống ngập cục bộ trên đường Nguyễn Duy Trinh, Lương Định Của, Trần Não...; khảo sát các vị trí sạt lở và nghiên cứu các biện pháp chống sạt lở, chống ngập do triều cường; tiếp tục bổ sung xây dựng phương án xử lý, ứng phó khi triều cường trên địa bàn; xây dựng phương án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chống ngập khu phố 3, phường Thảo Điền.

- Rà soát, phân vùng các khu vực trọng điểm cần lập dự án phát triển và thiết kế đô thị dọc theo các tuyến đường trục chính lập kế hoạch ghi vốn, tập trung theo hướng khuyến khích ưu tiên phát triển cao tầng, tăng hệ số sử dụng đất, khống chế mật độ xây dựng từ 30 - 35%, dành nhiều quỹ đất trống trồng cây xanh, sân bãi, cảnh quan trục phố.

4.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính trên địa bàn quận 2.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) gắn với việc lập hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 2 tỷ lệ 1/5000, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2012, để trình thành phố phê duyệt.

- Thực hiện công tác thống kê đất năm 2011, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2012.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thống kê và yêu cầu chủ đầu tư bàn giao quỹ đất công trình phúc lợi công cộng cho quận quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hồ sơ nộp theo kế hoạch trên địa bàn các phường: Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Bình An, Bình Khánh, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, An Phú; đẩy nhanh tiến độ giải quyết cấp giấy chứng nhận tại các khu tái định cư, song song với hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu tại các dự án, khu dân cư.

- Rà soát, quản lý chặt chẽ quỹ đất công, đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án, các khu dân cư, quỹ nền đất, căn hộ chung cư hoán đổi từ quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án để có kế hoạch sử dụng quỹ nhà, đất phục vụ công tác bố trí tái định cư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2012.

- Thực hiện công tác lập và thẩm định phương án bồi thường các dự án theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ.

- Xây dựng kế hoạch giải tỏa nghĩa trang Trần Hưng Đạo phường Cát Lái. Trong năm 2012, chỉ tập trung thực hiện hoàn tất giải tỏa, di dời nghĩa trang nghĩa trang Trần Hưng Đạo; phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu đề xuất nguồn vốn thực hiện, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2012.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 67/CTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về mục tiêu quốc gia nước sạch và bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015. Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chung của thành phố về môi trường, gồm: Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn nguy hại 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế 100%; xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 100%. Phối hợp Phòng Kinh tế thực hiện công tác di dời các cơ sở sản xuất xen cài trong khu dân cư vào cụm công nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp sở, ngành thành phố trong công tác kiểm tra việc chấp hành luật Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các đơn vị trong Khu Công nghiệp Cát Lái, các đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ sở hành nghề y, các dự án xây dựng; tăng cường xử lý các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm, không để phát sinh cơ sở sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2012.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng “khu phố không rác” trên địa bàn quận nhằm thực hiện nếp sống văn minh đảm bảo mỹ quan đô thị, gắn liền với kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Ý thức trách nhiệm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp”.

- Tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho các đối tượng là cơ sở sản xuất kinh doanh, các trường học, thực hiện trong quý II năm 2012.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện thống kê, khảo sát, đánh giá chất lượng nước mặt của các kênh rạch trên địa bàn, đề xuất thành phố phân cấp công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận để thực hiện duy tu nạo vét đảm bảo giữ vệ sinh môi trường, ngăn chặn tình trạng san lấp, lấn chiếm, ô nhiễm môi trường. Định kỳ xây dựng các kế hoạch thực hiện nạo vét kênh rạch, khơi thông dòng chảy; làm vệ sinh mở rộng các cửa xã, cống thoát.... báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2012.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kế hoạch triển khai đầu tư trạm ép rác kín tại phường Thạnh Mỹ Lợi (cụ thể về tiến độ thực hiện các thủ tục xin đầu tư), trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I năm 2012. Phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận thực hiện các biện pháp cải thiện việc thu gom rác trên địa bàn nhằm tạo sự đồng bộ đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Xây dựng bảng giá đất năm 2013.

4.3. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận phối hợp phòng Quản lý đô thị quận xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường liên phường số 1 nối phường Bình Trưng Đông với khu Trung tâm hành chính quận và tuyến đường nối khu phố 4 phường An Phú với phường Thảo Điền, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 3 năm 2012.

4.4. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị:

- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai khởi công xây dựng dự án cao ốc Phước An trong quý I năm 2012.

- Tập trung xây dựng hoàn chỉnh chợ Thạnh Mỹ Lợi, đưa vào sử dụng trong quý I năm 2012.

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện đề án về “Chuyển đổi công năng khu công nghiệp Cát Lái, Cụm Công nghiệp quận phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trung tâm”, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

- Tiếp tục tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đưa vào sử dụng Khu Công nghiệp Cát Lái giai đoạn 2. Phối hợp Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Thành phố trong công tác tham mưu loại hình doanh nghiệp tham gia đầu tư; quản lý và giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, văn phòng trong Khu Công nghiệp giai đoạn 2.

- Phối hợp công ty Cổ phần đầu tư Thủ Thiêm và các đơn vị có liên quan trong triển khai xây dựng chương trình nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

- Phối hợp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận thực hiện hoàn tất công tác bồi thường dự án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vòng xoay chân cầu Sài Gòn; bồi thường dự án di dời nghĩa trang và xây dựng công viên cạnh Chùa Nguyên Thủy; dự án trạm xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè tại phường Thạnh Mỹ Lợi; Khu Công nghiệp Cát Lái, khu 2 - 3 - 4 dự án 143ha Thạnh Mỹ Lợi.

- Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến trạm trung chuyển Quang Trung hoặc công trường xử lý rác Phước Hiệp; bố trí thu gom rác có khoa học, hợp lý, vệ sinh; quét thu gom rác đường phố, thu gom chất thải rắn y tế, nhất là trong dịp Tết và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các lễ hội diễn ra trên địa bàn quận.

4.5. Chánh Thanh tra Xây dựng quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực xây dựng, đất đai, phấn đấu giảm 20% số vụ vi phạm so với cùng kỳ. Kiên quyết ngăn chặn tái lấn chiếm đối với các trường hợp đã di dời giải tỏa, bàn giao mặt bằng; ngăn chặn và xử lý đối với tình trạng đánh cắp đất, đổ bùn đất, đổ xà bần tại các dự án chưa triển khai, gây ô nhiễm không khí, làm vương vãi đất cát ra đường trong khi vận chuyển phương tiện thi công dự án…

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động của Tổ Kiểm tra liên ngành xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý công trình hạ tầng đô thị (được ban hành theo Quyết định số 5913/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà ở và công sở; Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân nhằm giảm các vụ vi phạm hành chính, đặc biệt là tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức phải thực hiện đúng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, công bố; thực hiện các đợt cao điểm lập lại trật tự lòng, lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị, đặc biệt vào các ngày lễ, Tết Nguyên đán…, nhất là tập trung xử lý việc cản trở giao thông, mất trật tự mỹ quan của một số người dân mua bán nhỏ, lẻ tại khu vực chợ Giồng Ông Tố, chợ Chiều, chợ Tân Lập, phà Cát Lái.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định cưỡng chế hành chính có hiệu lực của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận; thực hiện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo đúng quy định nhằm đảm bảo tiến độ các dự án; tiến hành rà soát đề nghị cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng không phép, sai phép còn tồn, trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định. Kiên quyết tháo dỡ các công trình xây dựng không phép thuộc khu quy hoạch và vi phạm lộ giới, lấn chiếm kênh rạch và xâm phạm các công trình công cộng.

4.6. Ban Chỉ huy Công an quận chỉ đạo, phối hợp phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị:

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân quận xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện chủ đề năm “Năm 2012 - Năm An toàn giao thông” với các biện pháp, giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông; thực hiện các đợt tuần tra cao điểm, xử lý phương tiện và người vi phạm Luật Giao thông nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức về pháp luật an toàn giao thông đối với người dân; vận động nhân dân, cán bộ, công chức, công nhân, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và gia đình chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong trật tự an toàn giao thông theo Luật Giao thông đường bộ, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

- Tăng cường khảo sát và đề xuất cắm các biển báo, biển hướng dẫn giao thông trên địa bàn. Tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen, tăng cường tuần tra, giám sát chặt chẽ tốc độ chạy xe của phương tiện giao thông trên một số tuyến đường có lượng xe lưu thông lớn, tăng cường các biện pháp quản lý giao thông nhằm giảm tối đa về tai nạn giao thông (về số vụ, số người bị chết, số người bị thương); xử lý nghiêm khắc các phương tiện cơ giới không đảm bảo an toàn lưu thông trên đường, tránh những tai nạn xảy ra.

5. Công tác bố trí tái định cư và bồi thường giải phóng mặt bằng:

* Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận chủ trì, phối hợp chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân phường:

5.1. Hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, hỗ trợ 12 dự án gồm:

- Hoàn thành công tác thu hồi đất (phần còn lại) Khu đô thị mới Thủ Thiêm. trước ngày 30 tháng 4 năm 2012;

- Hoàn thành công tác thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án mở rộng tuyến đường Xa lộ Hà Nội (giai đoạn 2), trước ngày 31 tháng 3 năm 2012.

- Hoàn tất công tác thu hồi đất dự án xây dựng Công viên vòng xoay chân cầu Sài Gòn, phường Bình An, trước ngày 31 tháng 3 năm 2012.

- Hoàn tất công tác thu hồi đất dự án Đầu tư xây dựng đường trục chính trong Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, phường An Phú, trước ngày 31 tháng 3 năm 2012.

- Hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, thu hồi đất dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ xây dựng Trường Trung học cơ sở Thảo Điền, trước ngày 30 tháng 6 năm 2012.

- Hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng đường và hệ thống thoát nước đường vào Trường Trung học cơ sở Thảo Điền, trước ngày 30 tháng 6 năm 2012;

- Hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, thu hồi đất dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ xây dựng đường kết nối Đại lộ Đông Tây với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, trên địa bàn quận 2, trước ngày 30 tháng 6 năm 2012;

- Hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, thu hồi đất dự án xây dựng mới trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Tây, trước ngày 30 tháng 6 năm 2012;

- Hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, thu hồi đất dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, trước ngày 30 tháng 9 năm 2012;

- Hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, thu hồi đất dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ xây dựng Trường Tiểu học An Phú, trước ngày 30 tháng 9 năm 2012;

- Hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, thu hồi đất dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng Trường THPT chất lượng cao tại phường Cát Lái, trước ngày 31 tháng 12 năm 2012;

- Hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, thu hồi đất dự án Khu đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại phường Cát Lái và Bình Trưng Đông, trước ngày 31 tháng 12 năm 2012

5.2. Hoàn thành việc lập dự án, phương án, trình thành phố duyệt và chấp thuận địa điểm đầu tư để triển khai các dự án thuộc vốn ngân sách trong năm 2012, gồm 12 dự án:

- 08 dự án đầu tư xây dựng đường:

+ Dự án đầu tư xây dựng đường Liên phường số 1 với phường Bình Trưng Đông và Trung tâm hành chính quận;

+ Dự án mở rộng đường Lương Định Của, đường Đỗ Xuân Hợp và đường Nguyễn Duy Trinh;

+ Dự án đầu tư xây dựng trục đường số 1, số 2 kết nối giao thông vào khu 1,36ha lân cận khu tái định cư 38,4ha phường Bình Khánh;

+ Dự án đường kết nối khu phố 4 (phường An Phú) với phường Thảo Điền;

+ Dự án kết nối 02 tuyến đường hiện hữu Thạnh Mỹ Lợi với Trung tâm hành chính quận.

- 04 dự án đầu tư xây dựng:

+ Dự án đầu tư xây dựng công viên (cạnh chùa Nguyên Thủy);

+ Dự án đầu tư xây dựng Công viên Văn hóa (khu đất nghĩa trang Cao Đài - phường Bình Trưng Tây);

+ Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Lợi);

+ Dự án đầu tư xây dựng khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc.

5.3. Hỗ trợ các dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt đang triển khai bồi thường giai đoạn cuối để góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa kết nối hạ tầng của quận, gồm 16 dự án:

- Dự án đang triển khai, gồm 13 dự án: Dự án đầu tư xây dựng cụm Công nghiệp (phường Thạnh Mỹ Lợi); dự án xây dựng Cảng - Khu Công nghiệp Sài Gòn 69 ha (phường Thạnh Mỹ Lợi); dự án Khu Công nghiệp Cát Lái cụm 2 giai đoạn 2 (phường Thạnh Mỹ Lợi); dự án Khu Dịch vụ Cảng Hàng hải và Khu du lịch sinh thái (phường Cát Lái); dự án Khu dân cư Cát Lái cụm 3 (phường Cát Lái); dự án Khu dân cư 174 ha Thạnh Mỹ Lợi (phường Thạnh Mỹ Lợi); dự án Khu dân cư 154ha phường Bình Trưng Đông - Cát Lái; dự án Sân Gofl 137 ha (phường An Phú); dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh 131 ha (phường An Phú, Bình An, Bình Khánh); dự án 87 ha (phường An Phú); dự án Khu dân cư số 1 - 143ha (phường Thạnh Mỹ Lợi); dự án Sài Gòn Sports City (phường An Phú); dự án Khu dân cư 120 ha (phường Thạnh Mỹ Lợi).

- Dự án chuẩn bị triển khai, gồm 03 dự án: Dự án mở rộng khu dân cư sông Giồng (phường An Phú); dự án Khu 2, 3, 4 của Khu dân cư 143 ha Thạnh Mỹ Lợi (phường Thạnh Mỹ Lợi); dự án Cao ốc Phước An (phường Bình Trưng Đông).

- Có biện pháp yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng căn hộ, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ tại các khu tái định cư để bàn giao căn hộ cho quận; chủ động phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị có liên quan chuẩn bị quỹ căn hộ, nền đất tái định cư cho các dự án (đối với hộ dân đủ điều kiện tái định cư), tham mưu Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng bồi thường dự án xây dựng phương án tái định cư, đảm bảo người dân sau khi di dời có cuộc sống ổn định.

- Phối hợp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu tái định cư và đẩy nhanh việc bố trí tái định cư đối với các hộ đủ điều kiện và hoàn tất hồ sơ bồi thường đối với các dự án đã hoàn thành công tác bồi thường.

- Kịp thời phối hợp các sở, ngành thành phố có liên quan giải quyết các vướng khó và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố cho ý kiến giải quyết các vấn đề vướng khó vượt thẩm quyền nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Tiếp tục công tác chăm lo bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là kéo giảm tình trạng tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh và ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tạo điều kiện khuyến khích tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao.

6.1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị liên quan thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và Quý Tỵ 2013; 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận (01/4/1997 -01/4/2012).

- Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phấn đấu thực hiện tốt nội dung thi đua xây dựng khu phố văn hóa - nhân ái - nghĩa tình, xây dựng chung cư An Phúc - An Lộc, chung cư Thạnh Mỹ Lợi thành chung cư văn hóa. Tập trung thực hiện các nội dung chủ đề “nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn.

- Tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác đặt, đổi tên đường, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, phục vụ công tác giáo dục truyền thông cho nhân dân.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng xây dựng khu phố văn hóa” năm 2012; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện chương trình trình Ủy ban nhân dân quận và Ban thường vụ Quận ủy vào đầu quý III năm 2012

- Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu:

+ Vận động trên 98% số hộ có đủ điều kiện đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó, phấn đấu có 80 % số hộ gia đình đăng ký đạt chuẩn.

+ Có 24% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

+ Đạt 99% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

+ Có 100% tỷ lệ trường học thực hiện giáo dục thể chất trong nhà trường.

- Phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận thúc đẩy hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất ngành văn hóa thông tin và thể thao (Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Bình An).

- Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao; phát huy nội lực các thành phần kinh tế cùng thực hiện nâng cao mức hưởng thụ trong nhân dân.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, đảm bảo kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Nâng cao chất lượng thông tin cổ động, nghiên cứu chọn lọc những loại hình phù hợp, từng bước hiện đại hóa hoạt động triển lãm, cổ động trực quan.

- Đẩy mạnh, phát triển phong trào thể dục thể thao và luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trong nhân dân. Tập trung đầu tư các bộ môn thế mạnh, huấn luyện nhiều vận động viên có trình độ cao, đạt thành tích tốt ở các bộ môn: điền kinh, việt dã, xe đạp, võ thuật… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Tập trung nâng cao trình độ huấn luyện chuyên môn cho huấn luyện viên và đẳng cấp của vận động viên nhằm đạt hiệu quả cao trong các cuộc thi đấu. Tổ chức tập huấn tốt các đội tuyển của quận chuẩn bị thi đấu các giải thể thao cấp thành phố và cấp quốc gia, phấn đấu đạt thành tích cao.

- Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tạo môi trường phát triển các hoạt động sinh hoạt, sáng tạo văn học, nghệ thuật của nhân dân. Chú trọng đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật thể thao trong thanh thiếu niên.

- Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của Bản tin quận 2, Website, chú trọng việc chuyển tải kịp thời các thông tin mang tính cấp thiết, các chủ trương chính sách mới của Đảng và chính quyền các cấp, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, biểu dương các thành tích đạt được về kinh tế - xã hội, nhân rộng điển hình tiên tiến… Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên vững tay nghề. Củng cố hệ thống phát thanh, nâng cấp công suất và mở rộng vùng phát sóng đến các khu dân cư mới.

- Tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế, công trình văn hóa, thể dục thể thao hiện có. Phối hợp các đơn vị liên quan thúc đẩy các chủ đầu tư dự án trong việc xây dựng mạng lưới cơ sở vật chất ngành văn hóa - thể thao tại khu đất công viên sinh hoạt văn hóa - thể thao và yêu cầu giao đất công trình công cộng (cây xanh, thể dục thể thao) trong dự án để ngành Thể dục Thể thao quận xây dựng sân bãi tập luyện cho khu vực và phường, đáp ứng yêu cầu tập luyện của người dân, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2012.

+ Trước mắt, tiếp tục khảo sát thêm các địa điểm lắp đặt dụng cụ luyện tập ngoài trời, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2012.

6.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội, kỹ năng thực hành. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng,đảm bảo kỷ cương trong dạy và học; phát huy vai trò gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục học sinh. Phối hợp đẩy mạnh phong trào “trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- Tổ chức Đại hội giáo dục quận năm 2012, thực hiện trong Quý I năm 2012.

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, cụ thể:

+ Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo: 99%;

+ Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi vào lớp 1: 100%;

+ Tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 6: 100%;

+ Tỷ lệ học sinh học hết lớp 9 vào trung học phổ thông: 90,6%;

+ Tỷ lệ tốt nghiệp các bậc học đạt và vượt tỷ lệ chung của Thành phố.

+ Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và bậc trung học.

+ Tỷ lệ trường xây dựng chuẩn quốc gia đạt 3,3%; triển khai thực hiện các tiêu chí để đưa Trường Mầm non Bình An, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tiểu học Giồng Ông Tố tiến tới đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục đề nghị thành phố công nhận trường THCS Lương Định Của là trường chuẩn quốc gia.

- Xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 - Khóa VII về “giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ”, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 3 năm 2012.

- Các phòng, ban, đơn vị chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phấn đấu trong năm 2012, phải hoàn thành 02 trường mầm non ở phường An Phú, Bình Trưng Tây để đáp ứng yêu cầu công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận trong tháng 6 năm 2012, cụ thể:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân phường tăng cường công tác truyền thông, vận động xã hội để thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; tham mưu thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ theo quy định của Nhà nước; tiến hành kiểm tra công nhận 11 phường phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào quý IV năm 2012 và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 vào cuối năm 2012.

+ Phòng Nội vụ tham mưu việc thực hiện chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng giáo viên mầm non trên địa bàn theo quy định; phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành các quy định về định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non; ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch quận đảm bảo kinh phí cho hoạt động giáo dục mầm non; thẩm định và triển khai thực hiện các Dự án 1, 2 và 3 của Kế hoạch 242/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2011.

- Phối hợp, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng các trường học trong dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt triển khai xây dựng các trường học, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý II năm 2012.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, trong đó, tranh thủ các nguồn lực xã hội để trang bị các phương tiện dạy và học tại các trường, cũng như hỗ trợ học sinh nghèo, bảo đảm trẻ em được đi học, được chăm sóc, được hưởng chính sách công bằng bình đẳng; phát triển đa dạng các loại hình trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh. Tăng cường kiểm tra, đảm bảo các loại hình trường học hoạt động đúng quy định của pháp luật về giáo dục.

6.3. Trung tâm Dạy nghề quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Phối hợp thực hiện đầu tư, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Dạy nghề quận thành Trường Cao đẳng nghề để đáp ứng quá trình phát triển của quận, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng số lượng và hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường sức lao động, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong tháng 6 năm 2012

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thanh niên, người dân tham gia học nghề, nâng cao vai trò tư vấn nghề cho người lao động.

- Tăng cường liên kết với các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm khoa học kỹ thuật mở rộng ngành nghề đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động kỹ thuật; trong đào tạo nghề, gắn nội dung đào tạo của trung tâm với doanh nghiệp, đảm bảo các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động. Chú trọng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, người tàn tật, người nghèo, người sau cai nghiện, người dân thuộc diện di dời giải tỏa và lao động chuyển đổi ngành nghề (lao động nông thôn).

6.4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện quận, Ủy ban nhân dân phường phối hợp các đơn vị liên quan:

- Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho người nghèo;chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội, đối tượng diện chính sách, nhân dân và thực hiện khám chữa bệnh miễn phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

- Thực hiện tốt các chương trình giám sát, kiểm soát dịch bệnh. Dự phòng đủ nguồn thuốc, hóa chất để chủ động trong công tác phòng chống dịch, không để dịch xảy ra và lây lan trong công đồng, khống chế và đẩy lùi các dịch mới phát sinh.

- Phấn đấu giữ vững 06 phường đạt chuẩn quốc gia y tế phường/xã và tiếp tục xây dựng Trạm Y tế phường Bình Khánh đạt chuẩn quốc gia về y tế. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại 5 Trạm Y tế phường. Tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phấn đấu “100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế”, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 5 năm 2012.

- Phát huy vai trò mạng lưới y tế cơ sở trong chăm sóc y tế cho người nghèo, người có bảo hiểm y tế. Tiếp tục phối hợp với bệnh viện tuyến trên, trung tâm chuyên khoa trong khám, chữa bệnh cho nhân dân nhằm chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn cao gắn với việc nâng cao y đức; đấu tranh đẩy lùi các tiêu cực trong khám, chữa bệnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động vệ sinh phòng dịch, công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể, căn tin trường học, xí nghiệp… kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn và thực hiện cấp 100% giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở đủ điều kiện. Khống chế và phòng chống tốt các dịch bệnh; cung ứng đủ thuốc thiết yếu, tăng cường giám sát việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, chất lượng và giá thuốc; quản lý chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh...

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác hành nghề y dược tư nhân; tăng cường quản lý thị trường dược phẩm; thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm. Đẩy mạnh việc xây dựng nhà thuốc đạt chuẩn GPP (nhà thuốc tốt) theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

- Nâng cao chất lượng các chương trình y tế Quốc gia trọng điểm và các chương trình sức khỏe của thành phố.

- Thúc đẩy và hỗ trợ đầu tư phát triển các bệnh viện, phòng khám theo quy hoạch trong các dự án nhằm phục vụ tốt yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa về y tế.

- Phối hợp tuyên truyền, giáo dục, bằng các hoạt động thiết thực động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Triển khai các hoạt động, các giải pháp nhằm giảm thiểu mức chênh lệch giới tính khi sinh, duy trì ở mức dưới 110 bé trai/100 bé gái.

- Thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo 100% số người được tư vấn về kế hoạch hóa gia đình trước khi sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và giảm số người bỏ cuộc. Phấn đấu vận động đạt chỉ tiêu 10.363 người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại nhằm đạt mức giảm tỷ lệ sinh còn 0,051%, giảm tỷ lệ sinh ra là con thứ ba trở lên là 0,11% so với năm 2011.

- Triển khai có hiệu quả mô hình nâng cao chất lượng dân số, tổ chức các hoạt động để đạt chỉ tiêu sàng lọc trước sinh là 2%/số bà mẹ mang thai, sàng lọc sơ sinh 6%/số trẻ sinh ra sống.

- Phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhân dân và huy động các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội tham gia công tác dân số, gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục và tư vấn về dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là với đối tượng vị thành niên, thanh niên.

6.5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin cung cầu lao động, nhu cầu nhân lực theo trình độ, phối hợp giới thiệu và tạo việc làm cho người lao động, chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định cho người dân, nhất là người dân bị di dời trong các dự án. Tăng cường công tác cho vay giải quyết việc làm, tiếp tục giới thiệu và đưa người đi xuất khẩu lao động theo các chương trình của thành phố.

- Phối hợp xây dựng mối quan hệ lao động ổn định và tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn quận và giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động. Tăng cường công tác phổ biến và giáo dục pháp luật tại các doanh nghiệp, theo dõi việc giải quyết các chế độ có liên quan đến các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện và khuyến khích người có công và gia đình tích cực tham gia phát triển kinh tế, hoạt động xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với diện chính sách. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khác như chăm sóc y tế, miễn giảm học phí, chú trọng dạy nghề và giới thiệu việc làm miễn phí cho người nghèo, bộ đội xuất ngũ.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch “giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” năm 2012, với nhiều giải pháp cụ thể và thiết thực, đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện, xã hội hóa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo; tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút và động viên sự tham gia, ủng hộ của các tầng lớp dân cư, các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội hỗ trợ người nghèo... trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 02 năm 2012.

- Phối hợp các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, ngăn ngừa phát sinh tệ nạn mại dâm trá hình, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 3 năm 2012;

- Xây dựng kế hoạch chăm lo cho diện chính sách nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, trình Ủy ban nhân dân quận trong tuần đầu tháng 4 năm 2012;

- Xây dựng kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em, chăm lo cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 5 năm 2012;

- Xây dựng Kế hoạch chăm lo cho diện chính sách nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012), trình Ủy ban nhân dân quận trong tuần đầu tháng 7 năm 2012.

- Phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu:

+ Số lao động được giải quyết việc làm 5.500 lao động.

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo tiêu chí của Thành phố còn 2% trên tổng số hộ dân trên toàn địa bàn quận. Số hộ thoát nghèo trong năm là 450 hộ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện chủ đề năm “Năm 2011 - Năm Thanh niên và Năm Vì trẻ em”.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống các tệ nạn xã hội ở cộng đồng; tăng cường công tác quản lý địa bàn bằng những biện pháp tích cực, cụ thể, giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh, không để gia tăng đối tượng mới, tổ chức ký cam kết, không để xảy ra tệ nạn xã hội trên địa bàn; định kỳ kiểm tra,sơ tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình làm tốt công tác xây dựng phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Tiếp tục thực hiện cho vay và thu hồi nợ Quỹ Quốc gia về việc làm, Quỹ Xóa đói giảm nghèo, Quỹ 156...

- Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, kiên quyết không để phát sinh tệ nạn xã hội, góp phần giảm thiểu số người nghiện ma túy và hoạt động mại dâm làm lành mạnh môi trường; tiếp tục lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, mại dâm phát hiện mới và những người nghiện hiện đang quản lý vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc theo quy định và tiếp tục tập trung đưa các đối tượng lang thang, xin ăn vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố; thực hiện công tác tiếp nhận và nâng chất lượng công tác quản lý người sau cai nghiện được tái hòa nhập cộng đồng về địa phương. Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận tăng cường công tác tham vấn, tư vấn, truyền thông phòng tránh tái nghiện cho người tái hòa nhập cộng đồng, gia đình người tái hòa nhập cộng đồng, củng cố, tăng cường hoạt động của câu lạc bộ và nhóm tự hỗ trợ.

6.6. Bảo hiểm xã hội quận chủ trì, phối hợp các đơn vị: thực hiện thu Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2012 tăng hơn cùng kỳ; tăng cường công tác tuyên truyền triển khai Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn.

6.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ quận: cùng phối hợp với Các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ, nam giới và cộng đồng trong việc xây dựng gia đình, tích cực tham gia phòng chống bạo lực gia đình, quan tâm giúp đỡ phụ nữ cao tuổi, neo đơn, tàn tật…

- Quận đoàn 2: tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức các hoạt động thực hiện chủ đề năm 2011 “Năm Thanh niên và Năm Vì trẻ em”. Tập trung nâng cao ý thức công dân trong thanh niên, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận 2 năm 2012.

Đề nghị các đoàn thể quận phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện chủ đề năm “Năm 2012 - Năm An toàn giao thông”; tuyên truyền vận động gia đình đoàn viên, hội viên tích cực tham gia và chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, thu hồi đất khi có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án; về đồng thuận chủ trương thực hiện các dự án theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, về chương trình “Nâng cao chất lượng xây dựng khu phố văn hóa”; các biện pháp, giải pháp tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ…

7. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội:

- Tập trung phối hợp chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực… nhằm tăng cường tiềm lực quân sự - quốc phòng và an ninh đảm bảo khả năng phòng thủ, phòng chống biểu tình, bạo loạn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong mọi tình huống, không để bị đọng.

- Xây dựng lực lượng Quân đội, Công an quận, phường trong sạch, vững mạnh, đảm bảo sẵn sàng chiếu đấu trong mọi tình huống. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công an và quân sự, giữa công an, quân sự với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

7.1. Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan tổ chức bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình diễn biến, chú trọng tình hình an ninh chính trị, sẵn sàng xử trí và thực hiện triển khai có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.

- Giao quân nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu (130 thanh niên), trong đó, đạt và vượt chỉ tiêu đảng viên trong thanh niên nhập ngũ (2%).

- Thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ, kế hoạch phòng, chống biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố; phương án cứu nạn, cứu hộ…, định kỳ diễn tập kiểm tra kế hoạch, phương án. Nâng cao chất lượng công tác diễn tập phòng thủ và hội thao quốc phòng.

- Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, tập huấn quân nhân dự bị, tuyển sinh quân sự, thiếu sinh quân; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012 với phương châm “tuyển chọn tròn khâu”. Tiếp tục củng cố xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng phát triển lực lượng dân quân đạt chỉ tiêu 1,4%, trong đó, số lượng đảng viên đạt 18%, đảng viên trong dân quân đạt 16,4%. Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện.

- Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh ở các trường trung học, dạy nghề trên địa bàn; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định; cử cán bộ dự các lớp bồi dưỡng quốc phòng -an ninh theo kế hoạch, cử cán bộ công chức và hạ sĩ quan dự bị dự các lớp đào tạo sĩ quan dự bị tại trường Quân sự Quân khu 7.

- Xây dựng phương án phối hợp phòng chống khủng bố và bổ sung phương án hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu với các quận huyện giáp ranh và các lực lượng làm nhiệm vụ của cấp trên để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phòng thủ, diễn tập phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

7.2. Ban Chỉ huy Công an quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Lễ, Tết, các nơi tổ chức các ngày lễ lớn, lễ hội trong năm.

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Kéo giảm 3% đến 5% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ.

+ Nâng tỷ lệ điều tra khám phá án phấn đấu đạt chỉ tiêu chung của thành phố, án nghiêm trọng điều tra khám phá đạt tỷ lệ 90% trở lên. Phấn đấu nâng tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt từ 72 - 75% trở lên, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 100%.

+ Đẩy mạnh các giải pháp kéo giảm 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, giảm 20% số vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút.

+ Xây dựng 80% tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản đạt loại khá về an ninh trật tự, có từ 25 - 30% phường không có tội phạm về ma túy.

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo ổn định an ninh trật tự. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm” giai đoạn 2011 - 2015, trong đó, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và có phương án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, cướp giật, trộm cắp. Sử dụng đồng bộ các biện pháp để ngăn ngừa, phòng chống, đấu tranh, chuyển hóa địa bàn và kéo giảm các tội phạm.

- Đẩy mạnh chuyển hóa địa bàn, xây dựng phường trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, Chương trình hành động số 18/CTr-TU ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị số 12/CT-QU ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Quận ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tham gia cao điểm tấn công tội phạm. Tập trung nắm tình hình, dự báo từ đó chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Củng cố tổ chức, hoạt động của Ban điều hành tổ dân phố - khu phố.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và hiệu quả dân số thường trú, tạm trú, vãng lai trên địa bàn cho phù hợp với Luật Cư trú 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai có hiệu quả công tác thực hiện Luật Cư trú đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu vực các dự án bồi thường trọng điểm trên địa bàn quận.

7.3. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ trì, phối hợp các đơn vị,11 phường:

Tăng cường kiểm tra công cụ, vật liệu nổ, công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ quan, đơn vị vào mùa khô và mùa mưa. Tiến hành kiểm tra công tác an toàn PCCC đối với các cơ sở, nhất là thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy cao nhằm hướng dẫn các đơn vị, cơ sở xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ theo quy định; tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong xã hội đối với công tác phòng cháy và chữa cháy; thực hiện tốt công tác nắm tình hình điều tra cơ bản, đối tượng thuộc diện quản lý về tính chất cháy nổ, giao thông nguồn nước, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề. Tiến hành điều tra, khảo sát để thực hiện quy hoạch ngành phòng cháy và chữa cháy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; đề xuất nâng cấp và đầu tư thêm trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho đơn vị.

7.4. Phòng Tư pháp quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho lãnh đạo, cán bộ, công chức các ban, ngành thuộc quận, phường và nhân dân trên địa bàn: chú trọng việc tuyên truyền các yêu cầu cấp thiết trong lĩnh vực bồi thường, nhà ở, đất đai, trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội...

- Đẩy mạnh công tác thẩm định, kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2012.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012.

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp - hộ tịch phường; phối hợp Phòng Nội vụ và Ủy ban nhân dân phường tuyển dụng, đề xuất tăng cường nhân sự, đảm bảo nhân sự phụ trách công tác tư pháp hộ tịch đối với quận và phường; tăng cường thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại phường.

- Củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Hội Luật gia quận 2 và xúc tiến việc thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhập liệu hộ tịch phục vụ công tác liên thông về hộ tịch trên địa bàn quận.

III. VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

Duy trì và nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nhất là các phòng, ban chuyên môn thuộc quận; tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với tổ chức và công dân, tiếp tục thực hiện chuyên đề “Nói và làm” tại các phường.

Quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”, đưa cuộc vận động, phong trào đi vào đời sống xã hội với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triển khai kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ (2011 - 2015).

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận (01/4/1997 - 01/4/2012).

1. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

* Các nội dung thực hiện trong quý I năm 2012:

- Tham mưu Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận tổ chức họp mặt chức sắc tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho các khối hành chính, sự nghiệp và phường năm 2012.

- Triển khai đăng ký giao ước thi đua năm 2012.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức năm 2012.

- Tham mưu ban hành kế hoạch quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền năm 2012.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính.

- Tham mưu công tác chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tham mưu xây dựng, ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng của quận (thay thế Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2009).

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 13633/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch số 277A/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 về nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước trên địa bàn quận (giai đoạn 2011 - 2015); theo đó, tiếp tục rà soát, kiểm soát quy trình thủ tục hành chính đang áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận, phường; triển khai các phần mềm ứng dụng như phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (ngưng phát hành văn bản giấy, vận hành hồ sơ trình ký qua phần mềm); phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phần mềm quản lý hồ sơ hành chính (kinh doanh, y tế, lao động, văn hóa…), phần mềm liên quan lĩnh vực nhà đất; hướng tới mở rộng dịch vụ công qua Website quận…

* Các nội dung thực hiện trong quý II năm 2012:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 gắn với họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập quận (01/4/1997 - 01/4/2012)

- Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo (Công giáo, Tin lành) tổ chức lễ phục sinh năm 2012. Hướng dẫn Ban Đại diện Phật giáo quận tổ chức Lễ Phật đản PL.2556 - DL.2012. Báo cáo sơ kết công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

- Triển khai phần mềm giải quyết hồ sơ hành chính của lĩnh vực lao động (đăng ký sử dụng lao động); phần mềm giải quyết hồ sơ hành chính của lĩnh vực Y tế (cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm).

- Rà soát, điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của một số phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận.

- Phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Viên chức cho cán bộ - viên chức các đơn vị sự nghiệp của quận.

- Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính 6 tháng đầu năm 2012.

* Các nội dung thực hiện trong quý III năm 2012:

- Báo cáo tình hình sử dụng biên chế và xây dựng kế hoạch biên chế hành chính,sự nghiệp năm 2013.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế Tổ chức và hoạt động của các Trung tâm

sự nghiệp thuộc quận.

- Hướng dẫn các cơ sở Phật giáo tổ chức lễ Vu Lan PL:2556 - DL:2012 và các tổ chức tôn giáo đăng ký chương trình hoạt động hàng năm.

- Triển khai phần mềm giải quyết hồ sơ hành chính của lĩnh vực Văn hóa (cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể) và phần mềm quản lý hồ sơ chứng thực.

- Tiến hành bình xét thi đua khối giáo dục năm học 2011 - 2012.

- Rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của các đơn vị đến tuổi nghỉ hưu năm 2013.

* Các nội dung thực hiện trong quý IV năm 2012:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị về tình hình thực hiện cải cách hành chính; quy chế dân chủ; địa giới hành chính và công tác văn thư - lưu trữ năm 2012.

- Triển khai kế hoạch đánh giá cán bộ, công chức năm 2012 và công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP .

- Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo (Công giáo, Tin lành) tổ chức lễ Giáng sinh năm 2012.

- Bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2012 và tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận.

- Triển khai Kế hoạch nâng lương trước thời hạn năm 2012 sau khi có kết quả bình xét thi đua.

- Mở rộng phần mềm ứng dụng thông tin quản lý Đô thị và Nhà đất (vncis).

2. Thanh tra quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định, đặc biệt là tại các dự án có khiếu nại đông người, phức tạp, hạn chế phát sinh các vụ khiếu kiện đông người, giảm dần hiện tượng người dân khiếu nại đông người, tuần hành, biểu tình trên đường phố. Triển khai thực hiện có kết quả Quy trình phối hợp, phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người,vi phạm trật tự công cộng theo Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, phổ biến các đơn vị thực hiện Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận xây dựng cụ thể kế hoạch, giải pháp về phối hợp thực hiện để giải quyết dứt điểm số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo đang thụ lý còn tồn đọng, phấn đấu không để tồn đọng đơn quá hạn; tăng cường đối thoại, giải quyết nhanh các khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; phối hợp thật tốt giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, nhất là khi giải quyết các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện các giải pháp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, báo đài trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị.

- Trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt chương trình kế hoạch công tác thanh tra kinh tế - xã hội năm 2012, theo đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đúng quyết định phê duyệt và kế hoạch chỉ đạo của Thành phố.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận:

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013, trình trong tháng 9 năm 2012;

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm; kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng với kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Phòng Tư pháp quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho lãnh đạo, cán bộ công chức các ban ngành thuộc quận, phường và nhân dân trên địa bàn: chú trọng việc tuyên truyền các yêu cầu cấp thiết trong lĩnh vực bồi thường, nhà ở, đất đai, trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội...

- Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện và tổng kết kết quả thực hiện Đề án 4 “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp xã phường, thị trấn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân” và Đề án 2 “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”.

- Đẩy mạnh công tác thẩm định, kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2012.

- Tiếp tục thực hiện chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012, đề xuất những văn bản cụ thể đưa vào chương trình lập quy năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, cập nhật và hướng dẫn kịp thời về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp - hộ tịch phường; phối hợp Phòng Nội vụ và Ủy ban nhân dân phường tuyển dụng, đề xuất tăng cường nhân sự, đảm bảo nhân sự phụ trách công tác hộ tịch đối với quận và phường; tăng cường thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại phường.

- Tổng hợp, báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 18-CTr/QU ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kế hoạch tiếp tục thực hiện chương trình cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2015.

- Đề xuất, hỗ trợ tạo thêm điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thực hiện tốt công tác thi hành án.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Phối hợp Phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp kịp thời báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2012, thông qua Thành viên Ủy ban nhân dân quận vào tuần thứ 2 của tháng (và theo tiến độ chỉ đạo của Thành phố).

- Phối hợp Phòng Tài chính Kế hoạch xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và ngân sách năm 2013, trình Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị triển khai vào tuần đầu của tháng 01 năm 2013.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị theo kế hoạch chỉ đạo này; có biện pháp rà soát, theo dõi, đôn đốc Các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm, đúng tiến độ các nội dung kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận và việc chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, việc chấp hành chế độ báo cáo, chấp hành quy chế hội họp, quy chế phối hợp…

- Tăng cường công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận và thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị.

- Đảm bảo chất lượng các văn bản do Ủy ban nhân dân quận ban hành (cả nội dung lẫn hình thức), đặc biệt đối với văn bản quy phạm pháp luật, phải tuân thủ chặt chẽ quy trình xây dựng, gửi thẩm định, ban hành, niêm yết công khai. Chỉ đạo Tổ Cải cách hành chính tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012 theo với Chương trình hành động và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận đã ban hành.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công triển khai thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015, đảm bảo trình Ủy ban nhân dân quận, trình Ban Thường vụ Quận ủy đúng thời gian quy định.

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2012, trình Ủy ban nhân dân quận vào tuần đầu của tháng 12 năm 2012.

- Đảm bảo công tác hậu cần, công tác chuẩn bị các Hội nghị, cuộc họp, công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận. Xây dựng cụ thể quy định về quy chế sử dụng chi phí chung, thực hiện công khai theo quy định.

- Phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận, Phòng Tài chính Kế hoạch quận kiểm tra, đề xuất đầu tư trang thiết bị tại trung tâm hành chính quận đảm bảo đồng bộ, hiệu quả khi đưa vào hoạt động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào Quyết định này, các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, đơn vị; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể người phụ trách, thực hiện; hàng tháng có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tham mưu, bố trí lịch để Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận họp phê duyệt kế hoạch, chương trình công tác năm 2012 của các phòng, ban, đơn vị, phường, trong tháng 02 năm 2012.

3. Định kỳ hàng tháng, Ủy ban nhân dân quận tổ chức làm việc với Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định này.

4. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm lĩnh vực được phân công phụ trách sẽ làm việc với từng phòng, ban về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ từng quý trước khi thông qua Ủy ban nhân dân quận báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.

5. Trước ngày 05 tháng 11 năm 2012, các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân 11 phường tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài chính Kế hoạch. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận phối hợp Phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định này; phối hợp Phòng Nội vụ - Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận - kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân quận trước ngày 12 tháng 11 năm 2012./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận)

STT

Nội dung công việc

Thường trực UBND quận chủ trì

Cơ quan xây dựng

Cơ quan phối hợp

Hình thức văn bản

Thời gian hoàn thành

Trình CT, PCT phụ trách

Trình TTUB

Trình Thành viên UBND quận

Trình BTV Quận ủy

I. LĨNH VỰC KINH TẾ:

A

Nhiệm vụ trọng tâm:

1

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2008 - 2011 và giải pháp thực  hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế  giai đoạn 2012 - 2015.

PCT (H)

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Báo cáo, Kế hoạch

03/2012

03/2012

03/2012

04/2012

2

Chuyên đề về “Chuyển đổi công năng Khu Công nghiệp Cát Lái, Cụm Công nghiệp quận phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trung tâm”.

CT, PCT (H)

Công ty TNHH MTV DVCI quận

Phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, các phòng, ban, đơn vị liên quan

Kế hoạc, Báo cáo

04/2012

05/2012

05/2012

06/2012

3

Kế hoạch phát triển Dịch vụ - Thương mại trên địa bàn giai đoạn 2012 - 2015 phối hợp khởi công xây dựng mới 02 chợ, đưa vào hoạt động 01 chợ, phát triển 05 cửa hàng tiện lợi).

PCT (H)

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Kế hoạch

03/2012

03/2012

03/2012

 

4

Kế hoạch về tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước 1.036,7 tỷ đồng, phấn đấu thu 1.088,535 tỷ đồng, vượt 5% chỉ tiêu thu ngân sách thành phố giao

CT,PCT(H)

CCT, TCKH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND 11 phường

Kế hoạch

01/2012

02/2012

 

 

5

Kế hoạch phối hợp về thu tiền sử dụng đất năm 2012.

PCT (H)

TCKH, CCT

Ban BTGPMB phòng TNMT, QLĐT, các đơn vị liên quan

Kế hoạch

01/2012

02/2012

 

 

6

Tổng hợp số liệu phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012

PCT (H)

P.TK

Các phòng, ban đơn vị thuộc quận

Báo cáo

Theo định kỳ

 

 

 

B

Nhiệm vụ thường xuyên:

7

Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2012.

PCTTT

Phòng TCKH, VP UBND quận

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Báo cáo

 

 

Trước 12/11

Trước 17/12

8

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ quýII năm 2012

PCTTT

VP UBND quận, TCKH

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Báo cáo

Trước 05/3

 

Trước 10/3

Trước 17/3

9

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2012.

PCTTT

VP UBND quận; phòng TCKH

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Báo cáo

Trước 05/6

 

Trước 10/6

Trước 17/6

10

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2012.

PCTTT

VP UBND quận; phòng TCKH

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Báo cáo

Trước 05/9

 

Trước 10/9

Trước 17/9

11

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

PCTTT

Phòng TCKH, VP UBND quận

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Kế hoạch, QĐ

Theo hướng dẫn của SKHĐT

 

Trước 12/11

Trước 01/12

12

Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển PCTTT kinh tế - xã hội năm 2013.

 

VP UBND quận; phòng TCKH

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Kế hoạch, QĐ

 

 

Trước 05/01/2013

 

13

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận năm 2012.

PCTTT

VP UBND quận, NV

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Báo cáo

Giữa tháng 12

 

Trước 15/12

12/2012

14

Báo cáo tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.

PCT (H)

VP UBND quận; phòng TCKH

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Báo cáo

 

 

Ngày 15 hàng tháng

 

15

Xây dựng dự toán ngân sách năm 2013.

CT

TCKH

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Kế hoạch

 

 

11/2012

 

16

Kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh và các điều kiện kinh doanh để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị trong kinh doanh.

PCT (H)

TTXD quận

Các phòng, ban, đơn vị liên quan UBND 11 phường

Kế hoạch

02/2012

 

 

 

17

Kế hoạch tổ chức và tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013

PCT (H)

P.Kinh tế, TCKH QLTT2B

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Kế hoạch

11/2012

 

 

 

18

Kế hoạch đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

PCT (H)

P.KT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Kế hoạch

02/2012

 

 

 

19

Kế hoạch phát động các doanh nghiệp, nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

PCT (H)

P.KT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 02/2012

 

 

 

20

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

PCT (H)

P.KT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Kế hoạch

Thường xuyên

 

 

 

21

Kế hoạch hỗ trợ nông dân chuyển đổi ngành nghề, khuyến khích nuôi trồng các sản phẩm có giá trị kinh tế cao phù hợp với cuộc sống đô thị.

PCT (H)

P.KT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 03/2012

 

 

 

22

Kế hoạch về việc bố trí các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ PCT (H) công nghiệp vào Cụm công nghiệp của quận

 

P.KT, Cty CPĐTTT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Kế hoạch

Quý II năm 2012

Quý II năm 2012

Quý II năm 2012

 

23

Kế hoạch để nâng tổng mức đầu tư xã hội trên địa bàn quận bình quân hàng năm đạt 8.000 tỷ đồng.

PCT (H)

P.TK

TCKH,Kinh tế, QLĐT và các đơn vị liên quan

Kế hoạch

02/2012

02/2012

 

 

24

Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp các trụ sở, cơ quan, quỹ nhà đất công sản và rà soát, xây dựng phương án bổ sung quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý và công sản (sau kết            luận của Đoàn Thanh tra) và theo Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ.

PCT (H)

TCKH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Kế hoạch

03/2012

03/2012

03/2012

03/2012

25

Kế hoạch sắp xếp, bố trí tiểu thương vào kinh doanh tại chợ mới Thạnh Mỹ Lợi.

PCT (H)

KT, Cty DVCIBQL chợ AK, chợ TT, Ban BT GPMB quận

KH

Kế hoạch

04/2012

 

 

 

26

Quyết định phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.

CT

TCKH

QLĐTXD CT, QLĐT, các đơn vị liên quan

Quyết định

01/2012

02/2012

02/2012

02/2012

27

Kế hoạch triển khai xây dựng bảng giá các loại đất năm 2013

PCT (H)

TNMT

QLĐT, CCT, BBT, TK, TCKH, UBND phường

Kế hoạch, Công văn

11/2012

11/2012

11/2012

 

28

Kế hoạch về tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật; kế hoạch thực hiện cơ sở an toàn bệnh dại tại phường Bình An,Bình Khánh

PCT (H)

Trạm Thú y

Phòng Kinh tế

Kế hoạch

02/2012

 

 

 

29

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong các dịp lễ, tết.

PCT (H)

Trạm Thú y

Phòng Kinh tế

Kế hoạch

Thường xuyên

 

 

 

30

Thực hiện Đề án thực hiện Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND của UBND Thành phố về phê duyệt quy hoạch hệ thống các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2020.

PCT (H)

Trạm Thú y

Phòng Kinh tế

Kế hoạch

02/2012

02/2012

02/2012

 

31

Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chấn chỉnh công tác đảm bảo vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi gia súc trên địa bàn quận

PCT (H)

Trạm Thú y

Phòng Kinh tế

Kế hoạch

02/2012

02/2012

 

 

32

Tăng cường công tác kiểm tra tình hình vận chuyển động vật và sản phẩm động vật tại các cửa ngõ ra vào địa bàn quận

PCT (H)

Trạm Thú y

Phòng Kinh tế

Kế hoạch

Thường xuyên

 

 

 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI:

A

Nhiệm vụ trọng tâm:

33

Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận

PCTVX

P.LĐ- TBXH

Các ban, ngành, đoàn thể và UBND 11 phường

Kế hoạch

02/2012

02/2012

 

 

34

Chương trình bảo vệ trẻ em quận 2 giai đoạn 2011 - 2015

PCTVX

P.LĐ- TBXH

Các ban, ngành, đoàn thể và UBND 11 phường

Kế hoạch

02/2012

02/2012

 

 

35

Kế hoạch về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2- Khóa VII về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ”

PCTVX

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

TTDN, GDTX, TTKTTH HN, UBND 11 phường

Kế hoạch

03/2012

03/2012

03/2012

03/2012

36

Kế hoạch tổ chức Lễ họp mặt và kết quả chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận (01/4/1997 -01/4/2012)

PCTVX

P.VHTT, P.NV, TTVH, VPUB, VPQU

BTC các ngày lễ lớn, các đơn vị liên quan

Kế hoạch

02/2012

02/2012

02/2012

02/2012

37

Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng xây dựng khu phố văn hóa”

PCTVX

MTTQ và P.VHTT

Thành viên BCĐ phong trào TDĐKX DĐSVH, UBND phường, các đơn vị liên quan

Báo cáo

07/2012

07/2012

07/2012

08/2012

38

Đại hội Giáo dục cấp Quận

PCTVX

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

Các đơn vị liên quan và UBND 11 phường

Báo cáo

Quý I năm 2012

Quý I năm 2012

Quý I năm 2012

Quý I năm 2012

39

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

PCTVX

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

BQLĐTX DCT, UBND 11 phường

Báo cáo

06/2012

06/2012

06/2012

 

40

Tiếp tục phối hợp thực hiện kế hoạch đầu tư, nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề quận thành trường cao đẳng nghề

PCTVX

TTDN quận

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo

06/2012

06/2012

06/2012

06/2012

41

Đề án xã hội hóa về lĩnh vực y tế

PCTVX

Phòng Y tế

TTYTDP quận; - Bệnh viện quận.

Đề án

12/2012

12/2012

12/2012

12/2012

B

Nhiệm vụ thường xuyên

42

Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn 6 tháng đầu năm 2012

PCTVX

P.VHTT, TTVH

BTC các ngày lễ lớn, các đơn vị liên quan

Kế hoạch

02/2012

02/2012

 

02/2012

43

Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn 6 tháng cuối năm 2012

PCTVX

P.VHTT, TTVH

BTC các ngày lễ lớn, các đơn vị liên quan

Kế hoạch

06/2012

06/2012

 

06/2012

44

Kế hoạch tuyên truyền chủ đề “Năm 2012 - Năm an toàn giao thông”.

PCTVX

VHTT, TP, CA, QLĐT, TTVH

Các đoàn thể và UBND 11 phường

Kế hoạch

Quý I năm 2012

 

 

 

45

Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2012

PCTVX

MTTQ, VHTT, QLĐT, TNMT

Thành viên Ban chỉ đạo quận, BCĐ 8 phường và các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Quý I năm 2012

 

 

 

46

Kế hoạch giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2012

PCTVX

P.LĐ-TBXH

Các ban, ngành, đoàn thể, UBND 11 phường

Kế hoạch

02/2012

02/2012

02/2012

 

47

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn - vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ năm 2012

PCTVX

P.LĐ- TBXH

Các ban, ngành, đoàn thể, UBND 11 phường

Kế hoạch

03/2012

03/2012

03/2012

 

48

Kế hoạch tháng hành động Vì trẻ em năm 2012

PCTVX

P.LĐ- TBXH

Các ban, ngành, đoàn thể, UBND 11 phường

Kế hoạch

05/2012

05/2012

05/2012

 

49

Kế hoạch tổ chức Đêm Hội Trăng rằm Trung thu năm 2012

PCTVX

P.LĐ- TBXH

Các ban, ngành, đoàn thể, UBND 11 phường

Kế hoạch

09/2012

09/2012

 

 

50

Kế hoạch tổ chức Hội Xuân Quý Tỵ năm 2013

PCTVX

TTVH

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

06/2012

06/2012

 

07/2012

51

Kế hoạch tổ chức chăm lo Tết Quý Tỵ năm 2013

PCTVX

P.LĐ-TBXH

Các ban, ngành, đoàn thể, UBND 11 phường

Kế hoạch

09/2012

09/2012

09/2012

09/2012

52

Thực Kế hoạch Kiểm tra VSATTP

PCTVX

Phòng Y tế

QLTT, YTDP, Thú y, CA, KT,TNMT.

Kế hoạch

Thực hiện theo kế hoạch của TP

 

 

 

53

Kế hoạch  tuyên truyền, vận động, kiểm tra thực hiện công tác DS- KHHGĐ

PCTVX

Phòng Y tế

UBND 11 phường, Cộng tác viên

Kế hoạch

Thực hiện theo kế hoạch của TP

 

 

 

54

Kiểm tra hành nghề y dược tư nhân (02 đợt/năm)

PCTVX

Phòng Y tế

UBND 11 phường

Kế hoạch

Thực hiện theo kế hoạch của TP

 

 

 

55

Tập huấn hành nghề Y Dược tư nhân (01 đợt/năm)

PCTVX

Phòng Y tế

P. Tư pháp; UBND 11 phường

Kế hoạch

Thực hiện theo kế hoạch của TP

 

 

 

56

Chiến dịch truyền thông SKSS-KHHGĐ (02 đợt/ năm)

PCTVX

Phòng Y tế

TTYTDP, BCĐ công tác DS KHHGĐ.

Kế hoạch

Thực hiện theo kế hoạch của TP

 

 

 

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

A

Nhiệm vụ trọng tâm

57

Thống kê đất đai năm 2011

PCT (H)

P.TNMT

Phường

Báo cáo

03/2012

03/2012

 

 

58

Xây dựng kế hoạch giải tỏa nghĩa trang Trần Hưng Đạo

PCT (H)

 

Phường, các phòng, ban liên quan

Kế hoạch

03/2012

03/2012

03/2012

 

59

Quan trắc môi trường đánh giá chất lượng nước, đề xuất nạo vét, khai thông một số tuyến rạch

PCT (H)

 

Cty DVCI, QLĐT, TC

Báo cáo, kế hoạch

03/2012

03/2012

 

 

60

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)

PCT (H)

 

UBND Phường

Kế hoạch, báo cáo

Theo kế hoạch Thành phố

 

 

 

61

Rà soát quản lý đất công, đất do nhà nước trực tiếp quản lý, trong các dự án, quỹ nền đất, căn hộ chung cư hoán đổi từ quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý.

PCT (H)

 

TC, UBND Phường, Cty DVCI, BTT

Báo cáo

06/2012

06/2012

06/2012

07/2012

62

Phối hợp kiểm tra vệ sinh môi trường các đơn vị sản xuất, Khu Công nghiệp Cát Lái, cơ sở y tế, dự án

PCT (H)

P.TNMT

Sở TNMT, HEPZA, Công an, KT, UBND phường

Kế hoạch

04/2012

 

 

 

63

Tập huấn bảo vệ môi trường

PCT (H)

P.TNMT

Chi cục BVMT, UBND phường, TP

Kế hoạch

04/2012

 

 

 

64

Kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư dự án bàn giao quỹ đất phúc lợi công cộng cho quận quản lý, khai thác sử dụng.

PCT (H)

P.TNMT

QLĐT, TCKH

Kế hoạch

04/2012

04/2012

04/2012

 

B

Nhiệm vụ thường xuyên

65

Phối hợp Sở TNMT chỉnh lý bản đồ địa chính

PCT (H)

P.TNMT

Sở TNMT,UNMD phường

Báo cáo

Theo kế hoạch của Thành phố

 

 

 

66

Tiếp tục thực hiện chương trình 67/Ctr- UBND ngày 22/3/2011 của UBND quận về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 -2015 nhằm thực hiện các chỉ tiêu của thành phố

PCT (H)

P.TNMT

Các đơn vị được phân công trong chương trình

Báo cáo, đề xuất

03/2012

03/2012

03/2012

 

67

Tiếp tục thực hiện xây dựng “khu phố không rác”, gắn liền với kế hoạch thực hiện phong trào “Ý thức trách nhiệm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch đẹp”

PCT (H)

P.TNMT

Các đơn vị liên quan trong kế hoạch, phường

Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ

02/2012

02/2012

02/2012

 

68

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản gắn liền đối với các hồ sơ nộp theo kế hoạch, tại các khu tái định cư.

PCT (H)

P.TNMT

UBND Phường, Cty DVCI

Báo cáo số liệu định kỳ, kế hoạch

03/2012

03/2012

03/2012

 

69

Thực hiện lập, thẩm định phương án bồi thường các dự án theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ

PCTTT

P.TNMT

BBT, P.TCKH

Báo cáo đề xuất

Theo nhu cầu hồ sơ của dự án

 

 

 

IV.

LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐẦU TƯ

70

Hội nghị tổng kết thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

CT, PCT(H)

TCKH

QLĐT, TNMT, BBT GPMB, Ban QLĐTXD CT , 11 phường

HN, BC

02/2012

 

 

 

71

Xây dựng quy chế quản lý thực hiện đối với các công trình thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

CT, PCT(H)

TCKH

QLĐT, TNMT, BBT GPMB, Ban ĐTXD CT, 11 phường

Quý I Năm 2012

năm 2012

 

 

72

Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, Nhà Văn  hóa Lao động, Nhà Văn hóa Phụ nữ, Trung tâm Y tế dự phòng

PCT(H)

Ban QLĐTXD CT,

QLĐT, TNMT TTVH, TDTT, LĐLĐ, TTYTDP, TCKH

KH

04/2012

 

 

 

73

Hoàn thành công tác lập đồ án và công bố điều chỉnh quy hoạch CT, chung quận 2 (tỷ lệ PCT(K) 1/5.000)

 

QLĐT

Ban QLĐTXD CT

Quý I năm 2012

Quý I năm 2012

Quý I năm 2012

 

74

Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch cục bộ tỷ lệ 1/2000 tại các khu dân cư phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây

CT, PCT(K)

QLĐT

Ban QLĐTXD

 

Quý I

 

 

 

75

Hoàn chỉnh hồ sơ đồ án khu dân cư phường An Phú (36ha) khu quy hoạch Bắc Xa lộ Hà CT, Nội và khu đô thị chỉnh trang kế khu đô thị mới Thủ Thiêm, trình thành phố phê duyệt

PCT(K)

QLĐT

Ban QLĐTXDCT

Quý II năm 2012

Quý II năm 2012

Quý II năm 2012

 

76

Kế hoạch chỉnh trang kênh rạch tại phường Thảo Điền

PCT (K)

QLĐT

TNMT, phường

KH

Quý II năm 2012

Quý II năm 2012

 

 

77

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch “Xây dựng 2.5000 căn hộ chung cư”

CT, PCT (H,K)

QLĐT, Cty TNHH DVCI

Các phòng, ban đơn vị được phân công theo KH

BC

Quý II năm 2012

Quý II năm 2012

Quý II năm 2012

Quý II năm 2012

78

Hoàn chỉnh Chương trình “ Quy hoạch đô thị và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị”

PCT (K)

QLĐT

Nhóm QUV phụ trách

CTR, KH

02/2012

02/2012

02/2012

03/2012

79

Hoàn chỉnh Chương trình “ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn quận”

PCT(K)

QLĐT

Nhóm QUV

CTR, KH

03/2012

03/2012

03/2012

03/2012

80

Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư chỉnh trang tổ 48, 49, 50, ấp Trung 1 phường Bình Trưng Tây, Cát Lái và triển khai lập đồ án quy hoạch, trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt

PCT (K)

QLĐT

Phường BTT, CL; Ban QLĐTXDCT

Quý II năm 2012

Quý II năm 2012

Quý II năm 2012

 

81

Xây dựng kế hoạch phối hợp lập quy  hoạch và triển khai xây dựng hệ thống thoát nước chung quận 2

PCT(K)

QLĐT

TNMT, phường

KH

02/2012

02/2012

 

 

82

Kế hoạch phối hợp thực hiện việc kết nối hạ tầng kỹ thuật đối với những dự án có Quyết định giao đất trước thời điểm năm 2003, chọn một khu vực có 2 dự án chưa kết nối hạ tầng kỹ thuật để thực hiện thí điểm

PCT(K)

QLĐT

TNMT, phường

KH

Quý I năm 2012

 

 

 

83

Kế hoạch nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch và triển khai thực hiện đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu tái định cư 17,3 ha An Phú – Bình Khánh, kết nối với dự án 131ha An Phú – An Khánh

PCT(K)

QLĐT

TNMT, phường

KH

02/2012

03/2012

 

 

84

Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường liên phường số 1 nối phường Bình Trưng Đông với Trung tâm hành chính quận và tuyến đường nối khu phố 4 phường An Phú với phường Thảo Điền

PCT(K)

Ban QLĐTXDCT quận

QLĐT, TCKH, TNMT, BBT, các phường

KH

03/2012

03/2012

04/2012

 

85

Kế hoạch thực hiện chủ đề năm “Năm 2012 – Năm An toàn giao thông”

PCT(K)

QLĐT

Thành viên Ban QATG quận, phường

KH

02/2012

02/2012

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2012/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012 do Ủy ban nhân dân quận 2 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.840
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237