Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách huyện; phân công thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2010 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2010/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN; PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NĂM 2010.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện - quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/BCH ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX về Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX (nhiệm kỳ 2005-2010);
Căn cứ Kết luận số 248-KL/HU ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX về Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, phân công thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2010.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan ban ngành của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công và nội dung kế hoạch, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội huyện và ngân sách huyện, phân công thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2010.

Năm 2010 là năm cuối thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành, vượt các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010), tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới. Cũng là năm được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức tác động ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống xã hội trên địa bàn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Do đó với quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 62% (theo kế hoạch), đảm bảo tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giữ vững ổn định an ninh quốc phòng. Năm 2010 đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện phải phấn đấu, nổ lực phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, khắc phục những tồn tại, yếu kém, phát huy thế mạnh, tiềm năng kinh tế thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng năm 2010; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tập trung tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 7 chương trình và 10 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX (2005 - 2010) và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010):

* Giao Thường trực Ban Điều hành 7 Chương trình và 10 công trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội huyện, tổ chức báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong 4 năm qua; những mặt đạt được, những khó khăn tồn tại và giải pháp chỉ đạo điều hành trong năm 2010. Cụ thể:

- Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn: Chương trình đầu tư phát triển thủy sản giai đoạn 2006-2010.

- Ban Quản lý Khu du lịch 30/4: Chương trình phát triển du lịch sinh thái 2006-2010.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chương trình đầu tư hạ tầng huyện Cần Giờ giai đoạn 2006-2010.

- Phòng Tài nguyên - Môi trường: Chương trình bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2006-2010.

- Phòng Công thương: Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở và bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2006-2010.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chương trình nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực giai đoạn 2006-2010.

- Phòng Lao động Thương binh - Xã hội: Chương trình giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo tăng hộ khá và giàu giai đoạn 2006-2010.

* Giao Phòng Nông nghiệp -Phát triển nông thôn: Tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả thực hiện thí điểm Đề án nuôi chim yến tại xã Tam Thôn Hiệp, đề xuất quy hoạch thành làng nuôi chim yến.

* Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển toàn diện các xã, thị trấn.

* Giao Phòng Nội vụ: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010.

* Giao các ngành (Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Phòng Công thương, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Thanh tra Nhà nước, Phòng Thống kê, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn) tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010).

2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn:

2.1. Giao Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chủ trì:

- Tập trung hoàn chỉnh và có kế hoạch triển khai quy hoạch điều chỉnh vùng nuôi thủy sản huyện Cần Giờ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, quy hoạch thủy lợi 4 xã phía Bắc, quy hoạch vùng sản xuất muối chuyên canh huyện Cần Giờ đến năm 2020. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế quản lý vùng nuôi nhuyễn thể.

- Phối hợp với Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Hội nông dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoàn chỉnh và có kế hoạch triển khai Đề án thực hiện lộ trình chấm dứt các nghề khai thác thủy sản lạm sát trong sông rạch đến năm 2020. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình chính sách hỗ trợ khuyến khích ngư dân đầu tư, nâng cấp phương tiện ngư lưới cụ nâng cao hiệu quả nghề khai thác thủy sản ven bờ, chuyển đổi các phương tiện khai thác kém hiệu quả sang các ngành nghề nuôi trồng thủy sản theo chủ trương đẩy mạnh chuyển đồi cơ cấu cây trồng vật nuôi của huyện.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường, Hội Nông dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê diện tích đất chưa đưa vào sản xuất để tuyên truyền, vận động nông dân đầu tư sản xuất, không bỏ đất hoang hóa nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất, phấn đấu đến cuối năm 2010 toàn huyện có khoảng 8.153 ha đất sản xuất nuôi trồng thủy sản.

- Phối hợp với Hội Nông dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ sinh học, phát triển các mô hình nuôi, tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi thích hợp, có năng suất, chất lượng và giá trị cao. Phát triển loại hình kinh tế kết hợp nông nghiệp, thuỷ sản, du lịch sinh thái.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, năng suất vườn cây ăn trái; tập trung biện pháp thâm canh. Phát triển và nhân rộng diện tích trồng xoài ra hoa trái vụ. Xây dựng thương hiệu sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua hệ thống các siêu thị trong thành phố. Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ để khuyến khích diêm dân mở rộng mô hình kết hợp luân canh nuôi thủy sản - sản xuất muối; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư các cơ sở chế biến muối, kho dự trữ tại vùng sản xuất muối ở xã Lý Nhơn, Thạnh An.

- Phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm quy hoạch vùng nuôi chim yến ở xã Tam Thôn Hiệp.

- Phối hợp với Trạm Khuyến nông tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo nông dân sản xuất đúng thời vụ, hạn chế rủi ro.

- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ tình hình vận chuyển, kinh doanh, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Tiếp tục phối hợp với Đài Khí tượng thuỷ văn Nam bộ thường xuyên thông tin dự báo thời tiết, thủy văn, giúp nông dân phòng chống kịp thời sâu bệnh hại lúa.

- Phối hợp với Hội Nông dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Lý Nhơn tổ chức tuyên truyền vận động, khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất có hiệu quả, đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống.

2.2. Giao Ban Quản lý rừng phòng hộ chủ trì:

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ rừng. Tập trung chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ theo hướng bền vững và từng bước hiện đại. Tổ chức trồng rừng trên phần diện tích đất đã thu hồi của Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải khoảng 84 ha.

- Đôn đốc các Sở ngành thành phố sớm hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế quản lý rừng ngập mặn Cần Giờ và quy chế tạm thời về quản lý sản xuất kinh doanh dưới tán rừng phòng hộ để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa xây dựng và triển khai các chương trình quảng bá du lịch về giá trị rừng ngập mặn ven biển, khu bảo tồn thiên nhiên và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

2.3. Giao Phòng Công thương chủ trì:

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng các dự án đầu tư cụm công nghiệp thủy sản, xưởng may gia công hàng xuất khẩu Momivina trên địa bàn xã Bình Khánh và Tam Thôn Hiệp, khuyến khích phát triển các cơ sở gia công hàng may mặc, giày dép…ở các xã phía Bắc để giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. Tham mưu các giải pháp phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ trên địa bàn; nâng cao quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động các loại hình bán lẻ. Tăng cường công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh.

- Phối hợp với Hội Nông dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu đề xuất các giải pháp duy trì phát triển các sản phẩm truyền thống, khuyến khích hình thành các cơ sở chế biến thủy sản với quy mô nhỏ để sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ phục vụ sản xuất.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác dự báo về nhu cầu tiêu dùng, có biện pháp cung ứng đầy đủ, kịp thời hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ tiêu dùng của nhân dân và tổ chức lưu thông thông suốt.

- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường, Công an huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực như đầu cơ, gìm hàng nâng giá và gian lận thương mại.

2.4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với Phòng Công thương, Đội Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân các xã, trấn tăng cường công tác kiểm tra giá, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu đặc biệt kiểm tra giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

3. Tập trung các giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội, đẩy mạnh đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, kỹ thuật xã hội tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ đầu tư phát triển:

3.1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì:

Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện cân đối, điều hòa vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; tập trung các giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình và giải ngân vốn cho các công trình đã hòan thành đưa vào sử dụng.

- Tích cực đeo bám thành phố để ưu tiên bố trí vốn đầu tư thực hiện 10 nhóm công trình trọng điểm giai đoạn 2006-2010, các công trình trọng điểm cấp bách, bức xúc trên địa bàn.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư.

- Phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư (Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình, Công ty Cổ phần Đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác, đường An Thới Đông, đường Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn, đường Trung tâm hành chính, tuyến ống truyền dẫn nước sạch huyện Cần Giờ, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ). Kiến nghị Trung ương (Bộ Giao thông Vận tải), Thành phố đầy nhanh tiến độ thực hiện sớm hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng cầu Bình Khánh trình thẩm định phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo, thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

- Phối hợp với ngành điện, bưu điện đề xuất các giải pháp huy động nguồn vốn các ngành để tập trung đầu tư phát triển hệ thống lưới điện, bưu chính viễn thông.

- Phối hớp với các chủ đầu tư, các ngành liên quan tổ chức giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo định kỳ hàng tháng để đề xuất tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

3.2. Giao Tổ Xúc tiến đầu tư (Phòng Tài chính-Kế hoạch) tham mưu cơ chế, chính sách để kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng 600 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp phục vụ công tác di dời dân sống ven sông, ven biển và vùng trũng thấp. Huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư khai thác quỹ đất, phát triển các khu dân cư , xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, y tế và các dịch vụ công công khác.

4. Tập trung các giải pháp tăng cường quản lý điều hành ngân sách và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế:

4.1. Giao Chi cục Thuế huyện chủ trì:

- Tiếp tục rà soát công khai hóa các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra thuế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế.

- Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo chỉ tiêu dự toán thu thành phố giao; Tăng cường quản lý nguồn thu, kiên quyết thu đúng, thu đủ theo chính sách, chế độ quy định; Duy trì và phát triển nguồn thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế.

4.2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì:

- Điều hành dự toán chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức. Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách, tài sản công, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở các cơ quan ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện tự chủ tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Thực hiện nghiêm chế độ công khai tài chính, công khai quyết toán ngân sách, công khai các khoản đóng góp của cá nhân, tổ chức, công khai các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách để tăng cường quyền giám sát của các đoàn thể xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát hiện, ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công nhằm đảm bảo nề nếp công tác quản lý chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản nhà nước.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ngành liên quan rà soát củng cố nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của bộ phận kế toán ngân sách xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, phòng ban, định kỳ tổ chức giao ban công tác kế toán.

4.3. Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện cùng với nguồn vốn từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo và Quỹ tín dụng của các tổ chức tín dụng, đoàn thể cân đối nguồn vốn, tạo mọi điều kiện hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân vay vốn sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định thu nhập.

5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai lập, công bố và quản lý quy hoạch; đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

5.1. Giao Phòng Công thương:

- Tiếp tục đeo bám các sở ngành chức năng thành phố để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 làm cơ sở triển khai các quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành; triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến các xã, thị trấn; tập trung hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết các khu dân cư đô thị, điểm dân cư nông thôn. Tăng cường quản lý Nhà nước sau quy hoạch đối với những khu vực có quy hoạch chi tiết, tổ chức rà soát, điều chỉnh đề xuất bãi bỏ những quy hoạch không còn phù hợp.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện mở thêm một số tuyến giao thông thủy, bộ và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của các phương tiện vận tải hành khách công cộng.

5.2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển hoàn chỉnh trình các Sở ngành thành phố thẩm định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

5.3. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì:

- Thực hiện các giải pháp khắc phục có hiệu quả những yêu kém trong công tác quản lý đất đai, đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào trật tự, kỷ cương nề nếp. Đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra tình hình sử dụng nhà đất của các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất;

- Phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo quy định. Tổ chức hậu kiểm sau khi hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Phối hợp với Thanh tra Xây dựng, Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa, Phòng Văn hóa - Thông tin và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị về vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với Phòng Công thương, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Công ty Dịch vụ công ích huyện triển khai đề án thu gom, phân loại rác, đề án xử lý ngập úng gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Tham mưu kiện toàn tổ chức các Tổ thu gom rác dân lập để nâng cao chất lượng xã hội hóa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn, các xã, thị trấn. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tham mưu quản lý môi trường đặc biệt ở các xã, thị trấn. Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư xây dụng công trình hoàn thành công tác đánh giá tác động môi trường đối với các công trình đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường rừng sác, đường An Thới Đông, Lý Nhơn.

- Phối hợp với các ngành chức năng triển khai ứng dụng công nghệ hto6ng tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý đất đai ở huyện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai theo hướng văn minh hiện đại.

5.4. Giao Thanh tra Xây dựng: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường theo quy định.

5.5. Giao Phòng Công thương phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công ty Dịch vụ công ích huyện tăng cường công tác duy tu đảm bảo giao thông các tuyến đường chính, đường liên xã. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn theo chương trình 7 tỷ đồng/xã - thị trấn.

5.6. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin: Chủ trì tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “Năm 2010 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, về bảo vệ môi trường và ứng xử - giao tiếp văn minh trong công sở và cộng đồng; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện định kỳ hàng quý.

6. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”:

6.1. Giao Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ trì:

- Xây dựng, nâng cao chất lựơng đội ngũ giao viên và cán bộ quản lý, Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện giải quyết những khó khăn về điều kiện đời sống và các chính sách ưu đãi để thu hút giáo viên tình nguyện về huyện công tác, an tâm ổn định đời sống.

- Tiếp tục tăng cường nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng tiêu cực trong thi cử và tệ nạn xã hội thâm nhập vào nhà trường; Kết hợp giáo dục phổ thông với giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020. Tham mưu đề xuất kế hoạch, lộ trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục tổng hợp hướng nghiệp và trung tâm giáo dục cộng đồng ở các xã, thị trấn.

6.2. Phòng Y tế chủ trì:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, tham mưu thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh con thứ 3 và ngăn ngừa mất căn bằng giới tính. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là đối tượng vị thành niên, thanh niên và nhân dân ở những vùng sâu, vùng xa khu dân cư.

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức kiểm tra các cơ sở chế biến kinh doanh ngành ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

- Phối hợp với các ngành liên quan (Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng Nội vụ) tiếp tục thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghề cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đi đôi với việc đề xuất chính sách ưu đãi để thu hút đội ngũ bác sĩ về huyện công tác.

6.3. Giao Bệnh viện Cần Giờ và Trung tâm Y tế dự phòng: phối hợp các ngành liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện tăng cường đầu tư cơ sở vật chất của ngành y tế huyện, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế. Phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp khống chế chủ động phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm. Thực hiện tốt chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục tiêu, chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi, phấn đấu giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.

6.4. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì:

- Tập trung thực hiện tốt việc tổ chức các ngày Lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố và huyện cũng như Đại hội Đảng bộ các cấp, các ngành và Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giờ khóa X, giai đoạn 2011-2015.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn dân cư”; tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân, tuyên truyền pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn càc xã, thị trấn.

- Phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh dịch vụ văn hoá.

- Phối hợp với Trung tâm Thể dục - Thể thao, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực thể thao. Tổ chức các giải thể thao truyền thống trong năm, nâng cao thành tích các giải thi đấu cấp khu vực, thành phố và quốc gia. Tập trung đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở thể dục thể thao huyện, đồng đời khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao để tạo điều kiện phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở huyện.

6.5. Giao Phòng Lao động Thương binh - Xã hội chủ trì:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở điều tra nắm chắc nguồn lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền xuất khẩu lao động, tham mưu các biện pháp về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, đầu tư cấp vốn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh có thu hút lao động, tạo việc làm, nhất là lao động nghèo.

- Phối hợp với các Trung tâm Dạy nghề thành phố, Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức nhiều hoá các loại hình dạy nghề ngắn hạn; phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay từ quỹ quốc gia về việc làm, quỹ xoá đói giảm nghèo nhằm hỗ trợ cho người lao động học nghề và tạo việc làm.

- Phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới của thành phố (12 triệu đồng/người/năm). Rà soát lại danh sách các hộ nghèo để đảm bảo việc hỗ trợ người nghèo đúng đối tượng, thường xuyên theo dõi và đánh giá thực hiện chương trình này để đảm bảo hỗ trợ đúng mục tiêu và có hiệu quả. Thực hiện nhiều biện pháp chính sách (hỗ trợ tín dụng cho các hộ nghèo từ Quỹ Xoá đói giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ lãi suất theo chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp…) nhằm hỗ trợ mọi người dân phát triển sản xuất để thoát nghèo và vươn lên làm giàu hợp pháp.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục thực hiện phong trào Đền ơn, đáp nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình có công với cách mạng. Quan tâm đến đời sống của đối tượng xã hội nghèo neo đơn, mất nguồn nuôi dưỡng trực tiếp, tiếp tục rà soát đánh giá, phân loại để hỗ trợ kịp thời từ nhà nước và chăm lo của xã hội. Theo dõi chỉ đạo thực hiện chính sách trợ cấp do tăng giá cho các hộ nghèo.

- Phối hợp với Công an huyện, các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình 3 giảm gắn với việc triển khai các chương trình văn hoá - xã hội, xoá đói giảm nghèo, trật tự đô thị, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, ấp - khu phố văn hoá.

7. Tập trung đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ và phòng chống lụt bão:

7.1. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác quốc phòng toàn dân, chủ động sẵn sàng chiến đấu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2010; Tổ chức huấn luyện hội thao quốc phòng, công tác diễn tập phòng thủ sát với thực tế, chất lượng, tiết kiệm và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

7.2. Giao Ban Chỉ huy Công an huyện: Chủ trì phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tăng cường khả năng phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao năng lực điều tra phá án, xây dựng vững chắc phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời nhanh, gọn, hiệu quả các tình huống, kích động, phá hoại, bạo động nếu có xảy ra.

7.3. Giao Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện): Chủ trì cùng các ngành liên quan và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai bằng nhiều hình thức để người dân ý thức chủ động di dời, phòng, tránh, ứng phó kịp thời và đạt hiệu quả khi tình huống xảy ra.Vận động các tổ chức kinh tế thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ phòng chống lụt bão theo quy định. Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, phòng chống lụt bão để có phương án xử lý đảm bảo an toàn.

7.4. Giao Phòng Công thương: Chủ trì cùng Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong nhân dân, cán bộ công chức và các lực lượng vũ trang. Đề xuất đầu tư thêm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan Nhà nước, các khu dân cư; Trên cơ sở kiểm tra, rà soát tổ chức lắp đặt mới các trụ nước phòng cháy, chữa cháy quyết tâm không để xảy ra các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ xảy ra trên địa bàn huyện.

8. Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

8.1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện chủ trì: Phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai hoàn thành Đề án 30 của chính phủ về cải cách thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

8.2. Giao Phòng Nội vụ tham mưu xây dựng các quy chế, quy định cụ thể đối với cán bộ công chức, viên chức và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đảm bảo phù hợp. Tập trung thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Tham mưu giải pháp thực hiện đổi mới cơ chế sắp xếp và bổ nhiệm nhân sự theo hướng nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước để có đủ khả năng và năng lực thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức.

8.3. Giao Phòng Tư pháp: Chủ trì phối hợp Trung tâm Văn hóa huyện, các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên truyền, giáo dục, học tập Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy chế công vụ, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi pháp luật và phục vụ nhân dân, trước hết là người đứng đầu.

8.4. Giao Thanh tra Nhà nước: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đặc biệt các công trình thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng; nâng cao vai trò và trách nhiệm của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy dân chủ cơ sở, vai trò giám sát của cộng đồng, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và của cán bộ công chức, viên chức.

8.5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: Xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản công, trong xây dựng cơ bản và quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách.

9. Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và thực hiện chương trình phát triển thanh niên:

9.1. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động phụ nữ; xây dựng người phụ nữ huyện Cần Giờ yêu nước, năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội về bảo vệ quyền lợi phụ nữ, tạo điều kiện phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong việc tham gia, đóng góp vào các vấn đề quan trọng của xã hội.

9.2. Đề nghị Huyện đoàn phối hợp với các ngành liên quan, đoàn thể:

Tăng cường tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục, nâng cao ý thức công dân, tuyên truyền thực hiện Luật Thanh niên. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về thanh niên. Đề xuất chính sách hỗ trợ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện để xây dựng một số mô hình sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ; như thành lập Hợp tác xã Thanh niên…Mở rộng công tác dạy nghề, hỗ trợ thanh niên tìm việc làm; thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thanh niên; khuyến khích thanh niên tham gia các phong trào tình nguyện phòng chống các tệ nạn xã hội.

10. Thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn:

Đề nghị Hội Nông dân huyện trong việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 26-NQ/TW khoá X; Chương trình hành động của Thành uỷ và Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm nâng cao nhận thức và thể hiện được vai trò nồng cốt của Hội và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng mô hình xã nông thôn mới tại xã Lý Nhơn. Tổ chức các phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng địa bàn nông thôn của huyện văn minh, tiến bộ. Tăng cường đổi mới, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ hỗ trợ nông dân.

11. Tổ chức thực hiện:

11.1. Thường trực Ủy ban nhân dân huyện phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên tổ chức theo dõi, đánh giá và định kỳ hàng tháng có báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước Ủy ban nhân dân huyện.

11.2. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch và các nội dung kết luận chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tại các cuộc họp duyệt chương trình công tác năm 2010. Hàng tháng, có báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

11.3. Hàng quý, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện có cơ chế thông tin, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trật Tổ quốc và các Đoàn thể huyện trong việc thực hiện kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội huyện. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trật Tổ quốc và các đoàn thể huyện có kế hoạch phối hợp cùng các ngành chức năng thuộc huyện trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2010.

11.4. Định kỳ hàng quý, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Thủ trưởng các phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo đúng tiến độ và nội dung được phân công.

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

 

PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

STT

Nội dung công việc trọng tâm

Phân công cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Chỉ đạo điều hành

Thời gian thực hiện, hoàn thành

I. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 7 CHƯƠNG TRÌNH VÀ 10 CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ IX (2005 - 2010) VÀ BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2008.

1

Chương trình đầu tư phát triển thủy sản giai đoạn 2006-2010.

Phòng NN PTNT

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

2

Chương trình phát triển du lịch sinh thái 2006-2010.

BQL KDL 30/4

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

3

Chương trình đầu tư hạ tầng huyện Cần Giờ giai đoạn 2006-2010.

Phòng TC-KH

BQL ĐTXDCT, Phòng CT

Chủ tịch UBND huyện

Quý I

4

Chương trình bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2006-2010.

Phòng TN-MT

BQL Rừng Phòng Hộ

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

5

Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở và bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2006-2010.

Phòng Công thương

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm

Quý I

6

Chương trình nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực giai đoạn 2006-2010.

Phòng GD-ĐT

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Quý I

7

Chương trình giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo tăng hộ khá và giàu giai đoạn 2006-2010.

Phòng LĐTB-XH

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Quý I

8

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển toàn diện các xã, thị trấn.

UBND các xã, thị trấn

 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Quý I

9

Sơ kết đánh giá hiệu quả thực hiện thí điểm Đề án nuôi chim yến tại xã Tam Thôn Hiệp, đề xuất quy hoạch thành làng nuôi chim yến.

Phòng NN PTNN

UBND xã Tam Thôn Hiệp, Hội Nông dân

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn văn Sơn

Quý I

10

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010.

Văn phòng UBND huyện

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

11

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2006 - 2010)

Phòng TC-KH

Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Quý I

12

Báo cáo tổng kết chương trình di dời 1.280 hộ dân sống ven sông, ven biển, vùng trũng thấp

Phòng NN PTNT

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

13

Hội nghị tổng kết sản xuất năm 2009.

UBND các xã, thị trấn

Hội Nông dân huyện, Phòng NN PTNT, Thống kê, TC-KH, TN-MT, Công thương, Trạm Khuyến nông, Trạm Kiểm dịch, Trạm BVNLTS Ngân hàng PTNT, Ngân hàng Chính sách XH, BCĐ XĐGN-VL huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

14

Hội nghị tín dụng khách hàng

Phòng NN PTNT

Hội Nông dân huyện, các Tổ chức tín dụng (Ngân hàng PTNT, Ngân hàng Chính sách XH, BCĐ XĐGN-VL huyện…), các phòng ban liên quan, UBMTTQ và các Đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, đại diện các HTX hộ sản xuất

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

15

Hội nghị gặp gỡ giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Phòng Công thương

Phòng TCKH, Chi cục Thuế, Phòng Thống kê, các Doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

II. ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN.

1

Tham mưu xây dựng đề án đầu tư phát triển vùng nuôi thủy sản trên địa bàn.

Phòng NN PTNT

Hội Nông dân huyện, UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

2

Tổng kết vụ mùa năm 2009.

Phòng NN PTNT

UBND 4 xã phía Bắc

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

3

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ sinh học, phát triển các mô hình nuôi, tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi thích hợp, có năng suất, chất lượng và giá trị cao

Phòng NN PTNN

UBND xã, thị trấn Hội Nông dân

Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn văn Sơn

Quý I

4

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, năng suất vườn cây ăn trái; tập trung biện pháp thâm canh

Phòng NN PTNN

UBND xã, thị trấn Hội Nông dân

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

5

Đề xuất chính sách hỗ trợ để khuyến khích diêm dân mở rộng mô hình kết hợp luân canh nuôi thủy sản - sản xuất muối

Phòng NN PTNN

UBND xã, thị trấn Hội Nông dân

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

6

Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm quy hoạch vùng nuôi chim yến ở xã Tam Thôn Hiệp

Phòng NN PTNN

Chi cục PTNN thành phố

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

7

Kiểm tra, quản lý chặt chẽ tình hình vận chuyển, kinh doanh, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn

Phòng NN PTNN

Đội QLTT, Phòng Y tế, Trung tâm YTDP

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

8

Đôn đốc các Sở ngành thành phố sớm hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế quản lý rừng ngập mặn Cần Giờ và quy chế tạm thời về quản lý sản xuất kinh doanh dưới tán rừng phòng hộ để triển khai thực hiện.

BQL Rừng phòng hộ

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

9

Tăng cường công tác kiểm tra giá, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu đặc biệt kiểm tra giá cả thị trường trong dịp Tết nguyên đán.

Phòng TC-KH

Đội QLTT, Phòng CT, UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

10

Tập trung hoàn chỉnh và có kế hoạch triển khai quy hoạch điều chỉnh vùng nuôi thủy sản huyện Cần Giờ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, quy hoạch thủy lợi 4 xã phía Bắc, quy hoạch vùng sản xuất muối chuyên canh huyện Cần Giờ đến năm 2020.

Phòng NN PTNT

Phòng CT, Phòng TCKH, UBND các xã, thị trấn

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Quý II

11

Triển khai thực hiện Đề án thực hiện lộ trình chấm dứt các nghề khai thác thủy sản lạm sát trong sông rạch đến năm 2020.

Phòng NN PTNT

Trạm BVNLTS, Hội ND huyện và UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý II

12

 Tổ chức rà soát, thống kê diện tích đất chưa đưa vào sản xuất để tuyên truyền, vận động nông dân đầu tư sản xuất, không bỏ đất hoang hóa nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất phấn đấu đến cuối năm 2010 toàn huyện có khoảng 8.153 ha đất sản xuất nuôi trồng thủy sản

Phòng NN PTNT

Hội Nông dân huyện và UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý II

13

Tổ chức trồng rừng trên phần diện tích đất đã thu hồi của Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải khoảng 84 ha.

BQL Rừng phòng hộ

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý II

14

Tiếp tục triển khai các chương trình quảng bá du lịch về giá trị rừng ngập mặn ven biển, khu bảo tồn thiên nhiên và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

BQL Rừng phòng hộ

Trung tâm Văn hóa

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý II

15

Đề xuất các giải pháp thực hiện đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hoàn chỉnh cụm công nghiệp thủy sản, xưởng may gia công hàng xuất khẩu Momivina trên địa bàn xã Bình Khánh và Tam Thôn Hiệp, khuyến khích phát triển các cơ sở gia công hàng may mặc, giày dép… ở các xã phía Bắc để giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ.

Phòng Công thương

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm

Quý II

16

Lập quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2025

Phòng NN PTNT

Hội Nông dân huyện, Phòng Công thương, Phòng TC-KH, UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý III

17

Xây dựng đề xuất chính sách hỗ trợ nghề muối đến năm 2020.

Phòng NN PTNT

Hội Nông dân huyện,

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý III

18

Tham mưu đề xuất các giải pháp duy trì phát triển các sản phẩm truyền thống, khuyến khích hình thành các cơ sở chế biến thủy sản với quy mô nhỏ để sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ phục vụ sản xuất.

Phòng Công thương

Hội Nông dân huyện và UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm

Cả năm

19

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực như đầu cơ, găm hàng nâng giá và gian lận.

Phòng Công thương

Đội QLTT, Công an huyện, Phòng TC-KH, UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Cả năm

III. TẬP TRUNG CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG MỌI NGUÔN LỰC XÃ HỘI ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ HOÀN CHỈNH CƠ SỞ HẠ TẦNG, KỸ THUẬT XÃ HỘI TẠO ĐIỀU KIỆN ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN.

1

Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện cân đối, điều hòa vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm.

Phòng TC-KH

BQL ĐTXDCT

Chủ tịch UBND huyện

Quý I

2

Tập trung các giải pháp tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình và giải ngân vốn cho các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Phòng TC-KH

BQL ĐTXDCT

Chủ tịch UBND huyện

Quý II

3

Đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác, đường ATĐ, đường TTH, LN, đường Trung tâm hành chính, tuyến ống truyển dẫn nước sạch huyện Cần Giờ, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Phòng TC-KH

BQL ĐTXDCT, Công ty Du lịch lấn biển Cần Giờ, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Chủ tịch UBND huyện

Quý II

4

Tích cực đeo bám thành phố để ưu tiên bố trí vốn đầu tư thực hiện 10 nhóm công trình trọnh điểm giai đoạn 2006-2010, các công trình trọng điểm cấp bách, bức xúc trên địa bàn.

Phòng TC-KH

 

Chủ tịch UBND huyện

Quý III

5

Tham mưu cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư xây dựng 600 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Tổ Xúc tiến đầu tư (Phòng TC-KH)

Phòng CT, TN-MT

Chủ tịch UBND huyện

Quý III

6

Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách;

Phòng TC-KH

 

Chủ tịch UBND huyện

Quý IV

IV. TẬP TRUNG CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH VÀ ĐẢM BẢO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ.

1

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2009 .

Phòng TC-KH

 

Chủ tịch UBND huyện

Quý I

2

Củng cố nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của bộ phận kế toán ngân sách xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, phòng ban.

Phòng TC-KH

Phòng NV, các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn

Chủ tịch UBND huyện

Quý II

3

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2010.

Phòng TC-KH

 

Chủ tịch UBND huyện

Quý III

4

Tăng cường quản lý nguồn thu, chính sách, chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế.

Chi cục Thuế

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn văn Sơn

Cả năm

5

Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách, tài sản công, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách.

Phòng TC-KH

Các cơ quan ban ngành, UBND các xã, thị trấn

Chủ tịch UBND huyện

Cả năm

6

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công.

Phòng TC-KH

Các cơ quan ban ngành, UBND các xã, thị trấn

Chủ tịch UBND huyện

Cả năm

V. ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI LẬP, CÔNG BỐ VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ. TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

1

Khắc phục có hiệu quả những yêu kém trong công tác quản lý đất đai, đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đưa vào trật tự, kỷ cương nề nếp.

Phòng TNMT

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý I

2

Tiếp tục đeo bám các sở ngành chức năng thành phố để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Phòng Công thương

 

Chủ tịch UBND huyện

Quý II

3

Tập trung hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết các khu dân cư đô thị, điểm dân cư nông thôn.

Phòng Công thương

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm

Quý II

4

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện mở thêm tuyến giao thông thủy, bộ và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của các phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Phòng Công thương

UBND xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Thơm

Quý II

5

Tổng kiểm kê đất đai (2015-2020)

Phòng TNMT

UBND xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý II

6

Triển khai đề án thu gom, phân loại rác, đề án xử lý ngập úng gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

Phòng TNMT

Phòng CT, UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý II

7

Tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý môi trường.

Phòng TNMT

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý II

8

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Phòng TNMT

UBND xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý II

9

Tăng cường kiểm tra tình hình sử dụng nhà đất của các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình và các nhân theo quy định.

Phòng TNMT

UBND xã, thị trấn, Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý II, III

10

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin địa chính (GIS) vào công tác quản lý đất đai.

Phòng TNMT

UBND xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý III

11

Xác lập pháp lý quản lý đất rừng phòng hộ.

Phòng TNMT

Phòng NN PTNT, BQL Rừng phòng hộ

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý III

12

Hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 thông qua các Sở ngành thành phố thẩm định phê duyệt.

Phòng TC-KH

Viện Nghiên cứu phát triển

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Quý III

VI. HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CÁC MỤC TIÊU AN SINH XÃ HỘI; ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA XÃ HỘI VÀ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỦ ĐỀ “NĂM 2010-NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”.

1

Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong nhân dân. Tập trung đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở thể dục thể thao huyện, đồng đời khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao để tạo điều kiện phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở huyện.

Phòng VHTT

Trung tâm TDTT, UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Quý II

2

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn theo chương trình 7 tỷ đồng/xã - thị trấn.

Phòng TC-KH

Phòng CT, BQL ĐTXDCT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Quý III

3

Tổ chức triển khai quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020. Tham mưu đề xuất kế hoạch, lộ trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giáo dục tổng hợp hướng nghiệp và trung tâm giáo dục cộng đồng ở các xã, thị trấn.

Phòng GD-ĐT

Phòng TCKH, Phòng CT, UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Quý III, IV

4

Tiếp tục thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, đề xuất chính sách ưu đãi để thu hút đội ngũ bác sĩ về huyện công tác.

Phòng Nội vụ

Phòng TCKH, Bệnh viện, Trung tâm YTDP

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Quý III

5

Tổng kết chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới của thành phố (12 triệu đồng/người/năm).

Phòng LĐ-TBXH

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Quý IV

6

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị về vệ sinh môi trường.

Phòng TNMT

TTXD, Phòng TP, TTVH, Phòng VHTT và UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Cả năm

7

Hoàn thành công tác đánh giá tác động môi trường đối với các công trình đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường rừng sác, đường An Thới Đông, Lý Nhơn.

BQL ĐTXDCT

Phòng TNMT

Chủ tịch UBND huyện

Cả năm

8

Tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý, đề xuất nghiêm các hành vi vi phạm về xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường theo quy định

Thanh tra Xây dựng

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Cả năm

9

Tăng cường công tác duy tu đảm bảo giao thông các tuyến đường chính, đường liên xã.

Phòng Công thương

Công ty DVCI, Phòng TC-KH

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Cả năm

10

Tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “Năm 2010- năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”; Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện định kỳ hàng quý.

Phòng VHTT

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Cả năm

11

Xây dựng, nâng cao chất lựơng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các chính sách ưu đãi để thu hút giáo viên công tác tại huyện.

Phòng GD-ĐT

Phòng Nội vụ, Phòng TCKH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Cả năm

12

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là đối tượng vị thành niên, thanh niên và nhân dân ở những vùng sâu, vùng xa khu dân cư

Phòng Y tế

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Cả năm

13

Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện tăng cường đầu tư cơ sở vật chất của ngành y tế huyện, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp khống chế chủ động phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm. Thực hiện chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục tiêu, chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.

Bệnh viện Cần Giờ, Trung tâm YTDP

Phòng TCKH, UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Cả năm

14

Tập trung thực hiện tốt việc tổ chức các ngày Lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố và huyện cũng như Đại hội Đảng bộ các cấp, các ngành và Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giờ khóa X, giai đoạn 2011 - 2015.

Phòng VHTT

Trung tâm Văn hóa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Cả năm

15

Tổ chức điều tra nắm chắc nguồn lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền xuất khẩu lao động, tham mưu các biện pháp về giải quyết việc làm, đào tạo nghề.

Phòng LĐ-TBXH

UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Cả năm

VII. TẬP TRUNG ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO.

1

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật của Nhà nước về phòng, chống, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Vận động các tổ chức kinh tế thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ phòng chống lụt bão theo quy định. Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, phòng chống lụt bão, triều cường để có phương án xử lý đảm bảo an toàn.

Phòng NN PTNT

BCH PCLB các xã, thị trấn,

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý III

2

Tăng cường công tác quốc phòng toàn dân, chủ động sẵn sàng chiến đấu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2010. Xây dựng vững chắc phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

BCHQS, Công an huyện

UBND các xã, thị trấn, UBMTTQ, các đoàn thể

Chủ tịch UBND huyện

Cả năm

3

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về phòng cháy, chữa cháy trong nhân dân, cán bộ công chức và các lực lượng vũ trang .

Phòng Công thương

Phân Đội PCCC-Công an huyện, UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Cả năm

VIII. TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ.

1

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và kế hoạch kinh té xã hội 2011.

Phòng TC-KH

Các Phòng ban, UBND các xã, thị trấn

Chủ tịch UBND huyện

Quý I, II, III, IV

2

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2010.

Phòng TC-KH

Các Phòng ban, UBND các xã, thị trấn

Chủ tịch UBND huyện

Quý I, II, III, IV

3

Tổng kết kết quả thực hiện Đề án 30 của chính phủ về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Văn phòng UBND huyện

Các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Sơn

Quý IV

4

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước để có đủ khả năng và năng lực thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức.

Phòng Nội vụ

 

Chủ tịch UBND huyện

Cả năm

5

Tuyên truyền, giáo dục, học tập Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Phòng Tư pháp

 

Chủ tịch UBND huyện

Cả năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách huyện; phân công thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2010 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.4.196