Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu chi Ngân sách nhà nước năm 2010 tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 01/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành: 15/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2010/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 - TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 các huyện không tổ chức Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 17/7/2006;

Căn cứ Công văn số 04/HĐND-CTHĐND ngày 15/01/2010 của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2010 theo Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 14/TTr-STC ngày 15/01/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu dự toán Thu - Chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho các cơ quan thu, các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, Hội và UBND các huyện, thành phố, thị xã, như sau:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 10.200.000 triệu đồng:

a. Thu cân đối ngân sách nhà nước: 10.020.000 triệu đồng;

- Thu nội địa: 8.820.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.200.000 triệu đồng

b. Thu để lại quản lý chi qua ngân sách nhà nước: 180.000 triệu đồng.

1.2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.333.962 triệu đồng:

a. Chi ngân sách địa phương quản lý: 6.153.962 triệu đồng,

- Chi đầu tư phát triển: 2.152.570 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 2.338.033 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.510 triệu đồng;

- Dự phòng: 272.450 triệu đồng;

- Chi chương trình mục tiêu: 162.522 triệu đồng;

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 1.226.877 triệu đồng.

b. Chi từ các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN: 180.000 triệu đồng.

1.3. Trong tổng chi ngân sách địa phương bao gồm:

a. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 5.814.749 triệu đồng:

- Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 4.272.828 triệu đồng;

- Chi bổ sung ngân sách cấp huyện: 1.541.921 triệu đồng.

b. Tổng chi ngân sách huyện, thành, thị: 1.881.135 triệu đồng:

- Chi ngân sách cấp huyện, thành, thị: 1.400.259 triệu đồng;

- Chi ngân sách cấp xã:  480.876 triệu đồng.

(Chi tiết tại các phụ biểu đính kèm)

Riêng chi đầu tư phát triển và chi thực hiện các chương trình mục tiêu có Quyết định và biểu chi tiết riêng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu về dự toán Thu - Chi ngân sách nhà nước năm 2010:

1. Các Sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. UBND thành phố, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố, thị xã để giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, mức bổ sung từ ngân sách thành phố, thị xã cho từng phường, xã.

Đối với các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện: UBND các huyện quyết định dự toán thu - chi ngân sách ngân sách cấp mình; giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, mức bổ sung từ ngân sách huyện cho từng xã, thị trấn.

3. Căn cứ Quyết định của UBND huyện, thành, thị về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010, UBND các xã, thị trấn, trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán Thu - Chi ngân sách phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã; UBND phường quyết định dự toán Thu - Chi ngân sách của cấp mình.

4. Các Sở, Ban, ngành, các đơn vị dự toán cấp I, UBND các huyện, thành phố, thị, UBND các xã, phường, thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung và thời gian quy định theo Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước quy định.

5. Chậm nhất 05 ngày sau khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, các đơn vị dự toán cấp I thuộc Ngân sách tỉnh; UBND huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc.

6. Giao Sở Tài chính hướng dẫn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị cấp tỉnh, ngân sách huyện, thành phố, thị xã theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, Hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thị hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2010/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu chi Ngân sách nhà nước năm 2010 tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168