Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 11/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Võ Hùng Việt
Ngày ban hành: 20/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP , ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 381/TTr-UBND, ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Nghị quyết này quy định nội dung chi và mức chi đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị, các tổ chức và cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung chi và mức chi

a) Nội dung chi

Nội dung chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Mức chi:

- Chi đặc thù:

Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Thực hiện theo Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

- Chi khác: Các khoản chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không quy định trong Nghị quyết này thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND, ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 7)

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000 đồng)

Ghi chú

I

Xây dựng và xét duyệt Đề án, Chương trình, Kế hoạch:

 

 

 

1

Xây dựng Đề án, Chương trình, Kế hoạch

 

 

 

a

Xây dựng Đề cương chi tiết của Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

Đề cương

 

 

750

600

500

 

b

Hoàn chỉnh Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

Chương trình, Đề án, Kế hoạch

 

 

1.200

1.000

800

 

2

Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

- Cấp tỉnh:

+ Chủ tịch Hội đồng:

+ Thành viên Hội đồng, Thư ký:

+ Người tham dự:

- Cấp huyện:

+ Chủ tịch Hội đồng:

+ Thành viên Hội đồng, Thư ký:

+ Người tham dự:

- Cấp xã:

+ Chủ tịch Hội đồng:

+ Thành viên Hội đồng, Thư ký:

+ Người tham dự:

- Nhận xét phản biện Hội đồng:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã

- Nhận xét Ủy viên Hội đồng:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

 

 

Người/buổi

 

 

 

160

120

60

 

120

100

50

 

100

80

40

 

200

160

130

 

150

120

100

 

3

Lấy ý kiến thẩm định Đề án, Chương trình, Kế hoạch bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý:

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

Bài viết

 

 

 

300

240

200

Trường hợp không thành lập Hội đồng

II

Chi thực hiện Đề án, Chương trình, Kế hoạch

 

 

 

1

Chi thù lao Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, Cộng tác viên, Hòa giải viên

 

 

 

a

Chi thù lao Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, Cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt:

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

 

Buổi

 

 

 

 

 

200

160

130

 

b

Thù lao hòa giải:

- Hòa giải thành:

- Hòa giải không thành:

Vụ việc

 

150

100

Căn cứ vào hồ sơ cụ thể có xác nhận của UBND cấp xã về việc hòa giải thành hoặc không thành của tổ hòa giải ở cơ sở.

c

Chi in mua tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách... phục vụ công tác hòa giải:

Tổ/tháng

100

 

2

Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật sang tiếng dân tộc thiểu số

Trang

60

Tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ của bản gốc

3

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

 

 

 

a

Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật:

Người/ngày

20

Không quá 01 ngày

b

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt:

Người/buổi

5

 

4

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường:

 

 

Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng sâu cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

a

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (trường hợp phải thuê người ngoài):

Người/ngày

200% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

b

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch):

Người/ngày

130% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

5

Chi tổ chức các cuộc thi, Hội thi tìm hiểu pháp luật:

 

 

 

a

Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn, biểu điểm, thẩm định hoặc xét duyệt):

* Câu trắc nghiệm (trả lời đúng, sai):

- Cấp tỉnh:

+ Soạn thảo:

+ Duyệt, thẩm định:

- Cấp huyện và tương đương:

+ Soạn thảo:

+ Duyệt, thẩm định:

- Cấp cơ sở:

+ Soạn thảo:

+ Duyệt, thẩm định:

* Câu tự luận:

- Cấp tỉnh:

+ Ra đề thi:

+ Duyệt, thẩm định:

- Cấp huyện:

+ Ra đề thi:

+ Duyệt, thẩm định:

- Cấp cơ sở:

+ Ra đề thi:

+ Duyệt, thẩm định:

Câu

 

 

 

 

 

50

40

 

40

35

 

35

30

 

 

90

80

 

75

65

 

60

50

 

b

Chi bồi dưỡng chấm thi (Ban Giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi:

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

Người/ngày

 

 

150

120

100

 

Tối đa không quá 07 người và không quá 05 ngày.

c

Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Hội thi (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng thi, Thư ký):

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

Người/ngày

 

 

 

150

120

100

 

d

Thuê người dẫn chương trình hội thi (có chuyên môn hoặc có kinh nghiệm)

 

 

- Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người/ngày

- Cấp huyện: 600.000 đồng/người/ngày

 

 

đ

Chi giải thưởng cuộc thi tổ chức quy mô cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

* Cuộc thi quy mô cấp tỉnh

- Giải nhất:

+ Tập thể

+ Cá nhân

- Giải nhì

+ Tập thể

+ Cá nhân

- Giải ba

+ Tập thể

+ Cá nhân

- Giải khuyến khích

+ Tập thể

+ Cá nhân

* Cuộc thi quy mô cấp huyện

- Giải nhất

+ Tập thể

+ Cá nhân

- Giải nhì

+ Tập thể

+ Cá nhân

- Giải ba

+ Tập thể

+ Cá nhân

- Giải khuyến khích

+ Tập thể

+ Cá nhân

* Cuộc thi quy mô cấp xã

- Giải nhất

+ Tập thể

+ Cá nhân

- Giải nhì

+ Tập thể

+ Cá nhân

- Giải ba

+ Tập thể

+ Cá nhân

- Giải khuyến khích

+ Tập thể

+ Cá nhân

Cuộc thi, Hội thi

 

 

 

 

1.500

750

 

1.000

500

 

800

400

 

500

250

 

 

1.000

600

 

800

500

 

600

400

 

400

200

 

 

800

500

 

600

400

 

400

250

 

300

150

 

e

Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh tham dự hội thi

 

- Áp dụng mức chi hỗ trợ tiền ăn, ở đối với đại biểu không hưởng lương theo Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Tây Ninh, Khóa VII, kỳ họp thứ 22 về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Không quá 5 ngày kể cả ngày tập luyện.

- Những người đã được hưởng khoản hỗ trợ này thì không thanh toán công tác phí ở cơ quan.

 

6

Phiếu khảo sát:

- Lập phiếu:

- Điền phiếu:

- Báo cáo tổng hợp:

 

Phiếu

Phiếu

Báo cáo

 

300

20

500

 

7

Chi biên soạn tài liệu tập huấn và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật (tờ gấp, đề cương tuyên truyền, tài liệu phổ biến, tập huấn):

- Biên soạn tài liệu tập huấn và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

- Sửa chữa và biên tập tổng thể:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Trang chuẩn

 

 

 

 

 

 

45

35

25

 

25

20

15

 

8

 

Hội thảo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Cấp tỉnh:

+ Chủ trì:

+ Thư ký:

+ Đại biểu tham dự:

- Cấp huyện:

+ Chủ trì:

+ Thư ký:

+ Đại biểu tham dự:

- Bài tham luận:

 

 

Người/ ngày

 

 

 

 

 

 

Bài viết

 

 

 

160

80

60

 

130

60

50

300

 

9

Hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

Hội đồng/ năm

 

 

 

 

 

4.000

2.000

1.000

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106