Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 90/2017/NQ-HĐND quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 90/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 14/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2017/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CA ỦY BAN MẶT TRẬN TQUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mt trận T quc việt Nam và các t chức chính trị - xã hội;

Xét T trình s 72/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của y han nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-BPC ngày 09 tháng 7 năm 2017, của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Mức chi:

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát: Thanh toán công tác phí, tiền thuê chỗ ở nơi công tác, phương tiện phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang.

b) Chi tổ chức các hội nghị, đi thoại, hội đàm, hội thảo, ngoài các khon chi theo quy định về chế độ tổ chức hội nghị tại Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang được chi một số khoản sau:

- Chủ trì cuộc họp: Cấp tỉnh: 150.000 đồng/01người/01 cuộc họp;

- Cấp huyện: 100.000 đồng/01người/01 cuộc họp;

- Cấp xã: 80.000 đồng/01người/01 cuộc họp;

- Thành viên tham dự cuộc họp:

+ Cấp tỉnh: 100.000 đồng/01người/01 cuộc họp;

+ Cấp huyện: 80.000 đồng/1người/01 cuộc họp;

+ Cấp xã: 60.000 đồng/01người/01 cuộc họp.

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng:

+ Cấp tỉnh: 400.000 đồng/01 bài viết hoặc 01 báo cáo;

+ Cp huyện: 300.000 đồng/01 bài viết hoặc 01 báo cáo;

+ Cấp xã: 200.000 đồng/01 bài viết hoặc 01 báo cáo.

c) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tquốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được Thủ trưng đơn vị phê duyệt, số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, tối đa không quá 05 chuyên gia cho nội dung cần thẩm đnh hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mức chi: 500.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vn.

d) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phn biện xã hội ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 được chi bồi dưỡng cụ thể như sau:

- Thành viên chính thức của đoàn giám sát:

+ Cấp tnh 100.000 đồng/01 người/01 ngày;

+ Cấp huyện 70.000 đồng/01 ngưi/01 ngày;

+ Cấp xã 50.000 đồng/01 người/01 ngày.

- Các thành viên khác của đoàn giám sát:

+ Cp tnh 70.000 đồng/01 người/01 ngày;

+ Cp huyện 60.000 đồng/01 người/01 ngày;

+ Cấp xã 50.000 đng/01 người/01 ngày.

e) Chi xây dựng kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo định kỳ, báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); văn bản kiến nghị (tính cho sản phẩm cui cùng, bao gồm tiếp thu, chỉnh lý), mức chi:

- Cấp tỉnh: 500.000 đồng/01 văn bản;

- Cấp huyện: 300.000 đồng/01 văn bản;

- Cấp xã: 200.000 đồng/01 văn bản.

g) Mức chi quy định nêu trên là mức chi tối đa. Căn cứ vào nguồn dự toán kinh phí được giao hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam và các tchức chính trị - xã hội trên địa bàn tnh, quyết định mức chi cụ thể để thực hiện chi tiêu cho phù hợp và đảm bo nhiệm vụ được giao.

h) Trong quá trình thực hiện, nếu Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tnh được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng Nghị quyết mới thì mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo mức chi quy định tại Nghị quyết mới của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 14 tháng 07 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 07 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Qu
c hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban c
ông tác đại biểu, UBTVQH;
- Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ Tà
i chính;
- Cục Kiểm tra v
ăn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy;
HĐND; UBND tỉnh; UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH kh
óa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- TTr.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP; T
nh y; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đ
ài PTTH tỉnh;
- C
ng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 90/2017/NQ-HĐND quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9