Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 84/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 2014 Bình Thuận

Số hiệu: 84/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2015/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3807/TTr-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân tnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 của tnh Bình Thuận; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014:

7.733.984 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2014:

8.089.492 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2014:

7.955.567 triệu đồng.

4. Cân đối ngân sách địa phương năm 2014:

 

- Tổng thu ngân sách địa phương:

8.089.492 triệu đồng.

Bao gồm:

 

+ Thu NSNN để lại cho NS địa phương:

4.201.902 triệu đồng.

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang:

187.555 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:

832.706 triệu đồng.

+ Thu b sung từ ngân sách Trung ương:

2.692.543 triệu đồng.

+ Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng:

159.000 triệu đồng.

+ Thu viện trợ:

7.198 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:

8.588 triệu đồng.

- Tng chi ngân sách địa phương:

7.955.567 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách địa phương:

133.925 triệu đồng.

a) Cân đi ngân sách tỉnh:

 

- Tổng thu ngân sách tỉnh:

6.234.699 triệu đồng

Bao gồm:

 

+ Thu NSNN điều tiết NS tnh:

2.721.321 triệu đồng

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang:

41 triệu đồng

+ Thu bẻ sung từ ngân sách Trung ương:

2.692.543 triệu đồng

+ Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8:

159.000 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:

646.361 triệu đồng

+ Thu viện trợ:

7.198 triệu đồng

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:

8.235 triệu đồng

- Tổng chi ngân sách tỉnh:

6.234.359 triệu đồng

- Kết dư ngân sách tỉnh:

340 triệu đồng

b) Cân đi ngân sách huyện:

 

- Tổng sthu ngân sách huyện:

3.725.650 triệu đồng

Bao gồm:

 

+ Thu điều tiết ngân sách huyện:

1.211.985 triệu đồng

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang:

135.836 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách tnh:

2.206.134 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:

171.342 triệu đồng

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:

353 triệu đồng

- Tổng chi ngân sách huyện:

3.670.176 triệu đồng

- Kết dư ngân sách huyện:

55.474 triệu đồng

c) Cân đi ngân sách xã:

 

- Tổng thu ngân sách xã:

717.262 triệu đồng

Bao gồm:

 

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách xã:

268.596 triệu đồng.

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang:

51.678 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách huyện:

381.985 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:

15.003 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách xã:

639.151 triệu đồng

- Kết dư ngân sách xã:

78.111 triệu đồng

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tnh Bình Thuận Khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ban công tác Đại biểu Quốc hội;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- y ban MTTQ VN tnh;
- Đoàn đại biểu QH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành & đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: Tnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, T.Duy.

CHỦ TỊCH
Ngu
yễn Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 84/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 của tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!