Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 81/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành: 16/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2008/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5541/TTr-UBND ngày 13/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 của tỉnh Bình Thuận; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,       

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2007 :4.025.043 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2007 :2.808.678 triệu đồng.

3. Cân đối ngân sách địa phương năm 2007        :

- Tổng số thu ngân sách địa phương: 2.894.113 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết NS địa phương : 1.530.997 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang: 93.544 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 958.009 triệu đồng;

+ Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 111.695 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước      : 199.868 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương : 2.808.678 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách địa phương: 85.435 triệu đồng.

Trong đó:

a) Cân đối ngân sách cấp tỉnh:

- Tổng số thu ngân sách tỉnh : 2.268.789 triệu đồng;

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách tỉnh: 1.024.565 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang :100 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương :958.009 triệu đồng;

+ Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 :111.695 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước      :170.257 triệu đồng;

+ Thu viện trợ :4.163 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách tỉnh :2.268.294 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách tỉnh :495 triệu đồng.

b) Cân đối ngân sách cấp huyện:

- Tổng số thu ngân sách huyện :1.041.201 triệu đồng;

Bao gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách huyện  :417.462 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang :73.648 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh :520.761 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước      :29.330 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách huyện :975.152 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách huyện :66.049 triệu đồng.

c) Cân đối ngân sách cấp xã:

- Tổng thu ngân sách xã: 171.240 triệu đồng;

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách xã: 84.807 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang: 19.796 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách huyện: 66.356 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước      : 281 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách xã: 152.349 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách xã: 18.891 triệu đồng.           

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 81/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.081

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47