Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách quận Bình Tân năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Số hiệu: 79/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 79/2008/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH QUẬN BÌNH TÂN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN - KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 11

(ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách quận Bình Tân năm 2009 như sau:

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2009:

I. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN):

Dự toán tổng thu NSNN năm 2009 là 777,750 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 357,000 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ 82,950 tỷ đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân 26,145 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 4,515 tỷ đồng.

- Tiền thuê đất 10,500 tỷ đồng.

- Tiền sử dụng đất 281,940 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 8,400 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 6,300 tỷ đồng.

II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

1. Dự toán tổng thu ngân sách địa phương là 450,595 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 102,039 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất 31,521 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 4,515 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 4,745 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 6,300 tỷ đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố 62,568 tỷ đồng.

- Thu bổ sung để chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn thành phố phân cấp: 238,907 tỷ đồng.

2. Dự toán tổng thu ngân sách cấp quận là 439,576 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 101,761 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất 25,217 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 3,612 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 2,540 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 4,972 tỷ đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố 62,568 tỷ đồng.

- Thu bổ sung để chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn thành phố phân cấp: 238,907 tỷ đồng.

3. Dự toán tổng thu ngân sách cấp phường là 47,152 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 0,278 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất 6,304 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 0,903 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 2,205 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 1,328 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách quận 36,134 tỷ đồng.

(Đính kèm phụ lục 2a)

B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009:

1. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009 là 450,595 tỷ đồng.

Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: 238,907 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên 211,688 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp kinh tế 20,007 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 83,914 tỷ đồng.

(Trong đó kinh phí mở lớp học theo chỉ đạo Quận ủy: 0,8 tỷ đồng và chi trả tiền học phí và sách giáo khoa cho CBCC được Quận ủy cử đi học: 0,6 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp y tế 17,856 tỷ đồng.

(Trong đó chi chương trình mục tiêu dân số và KHHGĐ 0,757 tỷ đồng)

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 3,150 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp xã hội 7,225 tỷ đồng.

- Chi quản lý nhà nước 32,418 tỷ đồng.

- Chi Đảng, đoàn thể 11,928 tỷ đồng.

- Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 5,908 tỷ đồng.

- Chi khác 17,443 tỷ đồng.

- Dự phòng phí 5,854 tỷ đồng.

- Nguồn để chi tăng lương 5,985 tỷ đồng.

2. Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2009 là 439,576 tỷ đồng.

Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: 238,907 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên 200,669 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp kinh tế 19,768 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 83,359 tỷ đồng.

(Trong đó kinh phí mở lớp học theo chỉ đạo Quận ủy: 0,8 tỷ đồng và chi trả tiền học phí và sách giáo khoa cho CBCC được Quận ủy cử đi học: 0,6 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp y tế 17,556 tỷ đồng.

(Trong đó chi chương trình mục tiêu dân số và KHHGĐ 0,757 tỷ đồng)

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 2,650 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp xã hội 4,408 tỷ đồng.

- Chi quản lý nhà nước 18,450 tỷ đồng.

- Chi đoàn thể 3,279 tỷ đồng.

- Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 2,000 tỷ đồng.

- Chi khác 2,600 tỷ đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách phường 36,134 tỷ đồng.

- Dự phòng phí 4,481 tỷ đồng.

- Chi tăng lương 5,985 tỷ đồng.

3. Dự toán chi ngân sách cấp phường năm 2009 là 47,152 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế 0,239 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 0,555 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp y tế 0,300 tỷ đồng.

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 0,500 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp xã hội 2,816 tỷ đồng.

- Chi quản lý nhà nước 13,968 tỷ đồng.

- Chi Đảng, đoàn thể 8,649 tỷ đồng.

- Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 3,908 tỷ đồng.

- Chi khác 14,843 tỷ đồng.

- Dự phòng phí 1,373 tỷ đồng.

(Đính kèm phụ lục 2b)

III. PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2009:

(Đính kèm phụ lục 2c)

Điều 2.

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện ngân sách theo Điều 1 nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật. Có báo cáo việc thực hiện, việc quyết toán ở các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 11, ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách quận Bình Tân năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.626

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40