Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 76/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Muôn
Ngày ban hành: 09/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền Địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003//TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017;

Xét báo cáo số 323/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Điện Biên, như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 8.790.701 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 929.144 triệu đồng;

1.2. Thu viện trợ: 12.820 triệu đồng;

1.3. Thu chuyển nguồn: 1.632.761 triệu đồng;

1.4. Thu kết dư: 47.620 triệu đồng;

1.5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 2.312 triệu đồng.

1.6. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 6.115.810 triệu đồng. Trong đó:

a) Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 2.612.446 triệu đồng;

b) Bổ sung cải cách tiền lương: 1.209.794 triệu đồng;

c) Bổ sung có mục tiêu: 2.293.570 triệu đồng.

1.7. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 50.234 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.787.001 triệu đồng, bao gồm:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 1.519.039 triệu đồng.

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.516.589 triệu đồng;

b) Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích: 2.450 triệu đồng;

2.2. Chi trả gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 111.079 triệu đồng;

2.3. Chi thường xuyên: 5.605.549 triệu đồng;

2.4. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.491.471 triệu đồng:

a) Ngân sách tỉnh: 1.070.906 triệu đồng;

b) Ngân sách huyện: 374.886 triệu đồng;

c) Ngân sách xã: 45.679 triệu đồng.

2.5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

2.6. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 3.266 triệu đồng;

2.7. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 55.597 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 3.700 triệu đồng, bao gồm:

3.1. Ngân sách tỉnh: 23 triệu đồng;

3.2. Ngân sách cấp huyện: 3.677 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.235

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227