Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia khoản thu tại Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 72/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 18/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2013/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỶ LỆ % PHÂN CHIA MỘT SỐ KHOẢN THU TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 136/2010/NQ-HĐND NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17/6/2010;

Căn cứ Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường; Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 19 về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chỉ các cấp ngân sách; tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015

Qua xem xét Tờ trình số 477/UBND-TH ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chính, bổ sung tỷ lệ % phân chia một số khoản thu ttại Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ % phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chí; tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015 như sau:

1. Bổ sung nội dung tại Tiết 2.2, Điểm 2, Mục 1, Phần B, Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp giao Chi cục Thuế huyện quản lý thu từ các doanh nghiệp, HTX thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh):

Phát sinh trên địa bàn các xã: Kỳ Liên, Kỳ Lợi, Kỳ Tân và thị trấn Kỳ Anh; Ngân sách cấp tỉnh 10%, ngân sách huyện 70%, ngân sách cấp xã 20%;

2. Bổ sung thêm Điểm 3, Mục I, phần B, Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010;

- Thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Ngân sách tinh 100%;

3. Quy định các khoản thu: Thuế bảo vệ môi trường phân chia ngân sách tỉnh 100% và thay thế khoản thu phí xăng dầu tại mục V1 phần B, phụ lục số II; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phân chia ngân sách cấp xã 100% và thay thế khoản thu thế nhà, đất tại Mục VII, phần B Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND tỉnh.

4. Bãi bỏ nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 837/QD-UBND ngày 01/04/2013 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số nội dung về phân chia tỷ lệ % nguồn thu trên địa bàn cho các cấp ngân sách.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn DBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Ngyuễn Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia khoản thu tại Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117