Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 69/2022/QH15 dự toán ngân sách nhà nước 2023

Số hiệu: 69/2022/QH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 11/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2023

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2022.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị về thực hiện chính sách tiền lương như sau:

- Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018;

- Từ ngày 01/7/2023 thực hiện:

+ Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng;

(Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ).

+ Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp;

+ Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở;

- Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định với một số cơ quan, đơn vị hành chính NN cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 69/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 26/12/2022.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 69/2022/QH15

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 32/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 53/BC-UBTCNS15-m ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 362/BC- UBTVQH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.620.744 tỷ đồng (một triệu, sáu trăm hai mươi nghìn, bảy trăm bốn mươi bốn tỷ đồng).

2. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076.244 tỷ đồng (hai triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn, hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng).

3. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 455.500 tỷ đồng (bốn trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm tỷ đồng), tương đương 4,42% tổng sản phẩm trong nước (GDP), bao gồm:

Bội chi ngân sách trung ương là 430.500 tỷ đồng (bốn trăm ba mươi nghìn, năm trăm tỷ đồng), tương đương 4,18% GDP;

Bội chi ngân sách địa phương là 25.000 tỷ đồng (hai mươi lăm nghìn tỷ đồng), tương đương 0,24% GDP.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 648.213 tỷ đồng (sáu trăm bốn mươi tám nghìn, hai trăm mười ba tỷ đồng).

(Kèm theo các phụ lục số I, II, III và IV)

Điều 2. Bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

1. Bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tương ứng 1.707,58 tỷ đồng từ nguồn thu từ Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí đang theo dõi tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo kiến nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 31/TTr-CP và Báo cáo số 32/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2022. Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu; thanh toán, quyết toán theo đúng quy định khi thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước. Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định.

2. Bổ sung 7.265 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Bộ Giao thông vận tải từ nguồn ngân sách trung ương chưa phân bổ, để bố trí cho 01 dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước tại Nghị quyết số 63/2022/QH15.

3. Bổ sung 31.392 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài cho Bộ Giao thông vận tải, đồng thời tăng tương ứng bội chi ngân sách nhà nước năm 2022 để bố trí kế hoạch vốn năm 2022 cho 05 dự án, gồm: 01 dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư và 04 dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước tại Nghị quyết số 63/2022/QH15.

4. Cho phép sử dụng dự toán chi trả nợ của ngân sách trung ương năm 2022 để thanh toán các khoản nợ vay nước ngoài đến hạn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và hoàn trả nợ gốc đã ứng trả các khoản vay nước ngoài của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam được chuyển đổi thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước theo quy định. Chính phủ chịu trách nhiệm về số liệu phải chi trả; thanh toán, quyết toán theo đúng quy định.

5. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách trung ương trong nước năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022) của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 517/NQ- UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 chưa giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

6. Cho phép tổng hợp các khoản đầu tư vốn ngân sách trung ương từ nguồn xử lý, sắp xếp nhà đất của các Bộ, cơ quan trung ương vào dự toán ngân sách nhà nước hằng năm trên cơ sở khả năng thu thực tế, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

7. Đối với việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giữa các nhiệm vụ, dự án trong nội bộ của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công. Trường hợp điều chuyển nội bộ làm thay đổi tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo ngành, lĩnh vực, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định; trường hợp cấp bách, trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, Chính phủ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến để thực hiện, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

8. Đối với việc thay thế, bổ sung nhiệm vụ, dự án mới vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 so với danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định; trường hợp cấp bách, trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

9. Từ năm 2022 thực hiện điều tiết ngân sách trung ương hưởng 100% đối với số thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới và các dịch vụ khác do nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

10. Chính phủ xây dựng phương án phân bổ số vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để bố trí cho các dự án thuộc Chương trình khi đủ điều kiện theo quy định, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Sau thời điểm trên, số vốn chưa phân bổ của Kế hoạch đầu tư công trung hạn chuyển vào dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn; số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội không thực hiện phân bổ tiếp.

Điều 3. Về thực hiện chính sách tiền lương

1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.

2. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

3. Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Trong giai đoạn 2023 - 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội.

Điều 4. Giao Chính phủ

1. Tập trung điều hành chính sách tài khóa phù hợp, hiệu quả, kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, bảo đảm mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế, đặc biệt trong một số lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế số, giao dịch xuyên biên giới,... bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Trường hợp thu ngân sách trung ương năm 2023 vượt so với dự toán, đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ theo hướng bố trí nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định và ưu tiên giảm bội chi ngân sách nhà nước. Tổng hợp, báo cáo Quốc hội tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước vào kỳ họp cuối năm 2023.

Từ năm 2023, Chính phủ xây dựng cơ chế theo dõi số thu thuế của nhà cung cấp nước ngoài kê khai và nộp đối với thu nhập phát sinh sau khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ phân biệt riêng cho cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam để có cơ sở đánh giá, hoàn thiện và bảo đảm chế tài thực hiện chính sách quản lý thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài.

Quản lý chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bảo đảm đúng đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương xây dựng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; sớm phê duyệt, điều chỉnh đề án tái cơ cấu doanh nghiệp; ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện.

Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật về tài chính trong lĩnh vực đất đai theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; có giải pháp củng cố, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương.

3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; phân bổ và giao dự toán đúng thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục hạn chế trong chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư công, chậm giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân nhưng thiếu vốn, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn; xem xét trách nhiệm trong xây dựng dự toán không sát thực tế, tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh định mức kinh phí, ưu tiên bố trí bảo đảm công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, nhất là trong lĩnh vực giao thông; ban hành đầy đủ định mức kinh tế, kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công để làm căn cứ xây dựng đơn giá, kế hoạch đặt hàng và giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập.

Có giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đề xuất, công tác chuẩn bị, phê duyệt dự án ODA, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện, nghiên cứu chế tài xử lý đối với các trường hợp trả lại kế hoạch vốn hằng năm do nguyên nhân chủ quan.

4. Tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Chỉ đạo triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Chú trọng tổ chức thực hiện các nội dung liên quan tại Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp định vay mới, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ; đánh giá, dự báo rủi ro về khả năng vay, khả năng trả nợ để có phương án quản lý, điều hành hiệu quả ngân sách nhà nước; chủ động thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả khi mua lại, hoán đổi, thanh toán trái phiếu Chính phủ; điều hành kinh phí chi trả chi phí phát hành, mua lại, hoán đổi, thanh toán trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2023 được Quốc hội quyết định.

7. Hướng dẫn chi tiết việc thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết này.

Điều 5. Giám sát và kiểm toán việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2022.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2023

A

B

1

A

TỔNG THU NSNN

1.620.744

1

Thu nội địa

1.334.244

2

Thu từ dầu thô

42.000

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

239.000

4

Thu viện trợ

5.500

B

TỔNG CHI NSNN

2.076.244

1

Chi đầu tư phát triển

726.684

2

Chi dự trữ quốc gia

1.875

3

Chi trả nợ lãi

102.890

4

Chi viện trợ

2.000

5

Chi thường xuyên (bao gồm chi tinh giản biên chế)

1.172.295

6

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

7

Dự phòng NSNN

57.900

8

Chi cải cách tiền lương và điều chỉnh lương hưu, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội (1)

12.500

C

BỘI CHI NSNN

455.500

(Tỷ lệ bội chi so GDP)

4,42%

1

Bội chi NSTW

430.500

2

Bội chi NSĐP (2)

25.000

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

192.713

1

Chi trả nợ gốc NSTW

190.515

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc

190.515

- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư

2

Chi trả nợ gốc NSĐP

2.198

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc

1.862

- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư

336

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN

648.213

1

Vay để bù đắp bội chi (3)

455.836

2

Vay để trả nợ gốc

192.377

Ghi chú:

(1) Chưa bao gồm dự kiến sử dụng khoảng 47 nghìn tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương của NSTW và NSĐP đã trích từ các năm trước.

(2) Chênh lệch giữa số bội chi của các địa phương có bội chi NSĐP và số bội thu của các địa phương có bội thu NSĐP.

(3) Gồm vay bù đắp bội chi của NSTW và vay bù đắp bội chi của các địa phương có bội chi NSĐP.

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG THU

DỰ TOÁN NĂM 2023

A

B

1

TỔNG THU NSNN

1.620.744

I

Thu nội địa

1.334.244

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

168.582

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

229.714

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

312.919

4

Thuế thu nhập cá nhân

154.652

5

Thuế bảo vệ môi trường

63.888

6

Các loại phí, lệ phí

79.655

Trong đó: Lệ phí trước bạ

40.332

7

Các khoản thu về nhà, đất

177.823

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

2

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.261

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

24.592

- Thu tiền sử dụng đất

150.000

- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

968

8

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

37.580

9

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

5.088

10

Thu khác ngân sách (1)

26.206

11

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

902

12

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước

77.236

II

Thu từ dầu thô

42.000

III

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

239.000

1

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

425.000

- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

315.400

- Thuế xuất khẩu

9.200

- Thuế nhập khẩu

67.292

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

32.200

- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

824

- Thu khác

84

2

Hoàn thuế giá trị gia tăng

-186.000

IV

Thu viện trợ

5.500

Ghi chú: (1) Bao gồm thu từ nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

PHỤ LỤC III

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2023

A

B

1

A

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

I

Thu NSTW hưởng theo phân cấp

863.567

1

Thu thuế, phí và các khoản thu khác

858.067

2

Thu từ nguồn viện trợ

5.500

II

Tổng chi NSTW

1.294.067

1

Chi NSTW theo phân cấp (không kể bổ sung cho NSĐP)

857.863

2

Chi bổ sung cho NSĐP

436.204

- Chi bổ sung cân đối

238.243

- Chi bổ sung có mục tiêu

197.961

III

Bội chi NSTW

430.500

B

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I

Tổng thu NSĐP

1.193.381

1

Thu NSĐP hưởng theo phân cấp

757.177

2

Thu bổ sung từ NSTW

436.204

- Thu bổ sung cân đối

238.243

- Thu bổ sung có mục tiêu

197.961

II

Tổng chi NSĐP

1.218.381

1

Chi cân đối NSĐP theo phân cấp (không kể bổ sung có mục tiêu từ NSTW)

1.020.420

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW

197.961

III

Bội chi NSĐP (1)

25.000

1

Bội chi của các địa phương có bội chi NSĐP

25.336

2

Bội thu của các địa phương có bội thu NSĐP

336

Ghi chú:

(1) Chênh lệch giữa số bội chi của các địa phương có bội chi NSĐP và số bội thu của các địa phương có bội thu NSĐP.

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 69/2022/QH ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội)

Đơn vị: Tỷ đồng

SỐ TT

NỘI DUNG

NSNN

CHIA RA

NSTW

NSĐP

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSNN

2.076.244

1.055.824

1.020.420

I

Chi đầu tư phát triển

726.684

383.403

343.281

II

Chi dự trữ quốc gia

1.875

1.875

III

Chi trả nợ lãi

102.890

102.890

IV

Chi viện trợ

2.000

2.000

V

Chi thường xuyên

1.172.295

515.256

657.039

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

286.700

26.700

260.000

- Chi khoa học và công nghệ

12.091

8.800

3.291

VI

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

100

VII

Dự phòng NSNN

57.900

37.900

20.000

VIII

Chi cải cách tiền lương, lương hưu, điều chỉnh một số chế độ trợ cấp, phụ cấp và các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở (1)

12.500

12.500

Ghi chú:

(1) Chưa bao gồm dự kiến sử dụng khoảng 47 nghìn tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương của NSTW và NSĐP đã trích từ các năm trước.

NATIONAL ASSEMBLY OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

Resolution No. 69/2022/QH15

Hanoi, November 11, 2022

 

RESOLUTION

ON STATE BUDGET ESTIMATES IN 2023

NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on State Budget No. 83/2015/QH13 amended by the Law No. 59/2020/QH14;

On the basis of Report No. 32/BC-CP dated October 16, 2022 of the Government; Assessment Report No. 53/BC-UBTCNS15-m dated October 19, 2022 of the Finance and Budget Committee; Report No. 362/BC-UBTVQH15 dated November 11, 2022 of the Standing Committee of the National Assembly and remarks of members of the National Assembly.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approving the state budget estimates for 2023

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Total state budget spending is 2.076.244 billion VND.

3. State budget deficit is 455.500 billion VND, corresponding to 4,42% GDP, including:

Central government budget deficit is 430.500 billion VND, corresponding to 4,18% GPD;

Local government budget deficit is 25.000 billion VND, corresponding to 0,24% GDP.

4. Total loan of state budget is 648.213 billion VND.

(Appendices No. I, II, III, and IV attached hereto)

Article 2. Revision to the state budget estimates in 2022 and revision to the Medium-term public investment plan of the period 2021 - 2025

1. Add 1.707,58 billion VND of revenue from the Oil and gas prospecting and exploration fund at Vietnam National Oil and Gas Group to state budget revenue and expenditure estimates in 2022 at request of the Government under Presentation No. 31/TTr-CP and Report No. 32/BC-CP dated October 16, 2022. The Government shall be responsible for accuracy of the data; paying and finalizing as per the law when making state budget revenue and expenditure. State audit shall audit as per the law.

2. Add 7.265 billion VND of Medium-term public investment plan with foreign capital and central government budget funding sources for the period of 2021 - 2025 to Ministry of Transport from unallocated central government budget in order to fund 1 project where Vietnam Infrastructure Development and Finance Investment Joint Stock Company acts as project developer and which has been permitted by the National Assembly to convert on-lend capital and Government guarantee into capital for dispensing of state budget according to Resolution No. 63/2022/QH15.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Permit the use of debt repayment estimates of the central government budget in 2022 to settle all due foreign loans of the Vietnam Expressway Corporation and all advance principal and foreign loans of the Vietnam Infrastructure Development and Finance Investment Joint Stock Company that have been converted to capital for dispensing of state budget as per the law. The Government shall be responsible for the incurred amount and settling, finalizing as per the law.

5. Permit the extension of disbursement period of investment and professional capital of the central government budget in 2022 (including plan for 2021 that has been extended to 2022) of 3 National target programs that have been distributed by the Standing Committee of the National Assembly under Resolution No. 517/NQ-UBTVQH15 dated May 22, 2022 and not disbursed to the end of December 31, 2023.

6. Permit the inclusion of central government budget-funded investments generated from the handling and rearrangement operations of housing and land conducted by ministries and central authorities in the annual state budget estimates on the basis of realistic revenue capacity and report to the National Assembly.

7. Regarding the revision of Medium-term public investment plan funded by central government budget among internal tasks and projects of each Ministry, central authority, and local authority, the Law on Public Investment shall be adequately adhered to. If internal shift changes total capital of the Medium-term public investment of 2021 - 2025 of a field or sector, immediately report to the National Assembly, and in cases of emergency or during the interval between meetings of the National Assembly, the Government shall consolidate and report to the Standing Committee of the National Assembly in order to present to the National Assembly in the next meeting.

8. Regarding the replacement or addition of new tasks and projects in the Medium-term public investment plan of 2021 - 2025 compared to the list reported to the National Assembly by the Government in the 1st Meeting of the 15th National Assembly, the Government shall request the National Assembly to consider, and in cases of emergency or during the interval between meetings of the National Assembly, the Government shall report to the Standing Committee of the National Assembly for remarks prior to allocating capital for medium-term public investment for the period of 2021 - 2025 and present to the National Assembly in the next meeting.

9. From 2022, the central government budget shall receive 100% of revenues generated by electronic commerce and business activities that utilize digital platforms, cross-border services, and other services registered by foreign service providers which register their taxpayer identity, declare tax, and pay tax via website of the General Department of Taxation.

10. The Government shall develop solutions for allocating the remaining capital of the Medium-term public investment plan, the Program for socio-economic recovery and development in order to fund projects in the Program as soon as they are eligible as per the law and request the Standing Committee of the National Assembly to make remarks before March 31, 2023. Once the time limit is reached, any unallocated capital of the Medium-term public investment plan shall be transferred to provision of the Medium-term public investment plan whereas the remaining capital of the Program for socio-economic recovery and development shall not be allocated further.

Article 3. Regarding implementation of salary policies

1. General reform of salary policies according to Resolution No. 27-NQ/TW dated May 21, 2018 of the 7th Meeting of the 12th Central Executive Committee is not yet implemented in 2023. From July 1, 2023, raise statutory pay rate of officials, public officials, and public employees to 1,8 million VND/month; increase pension and social insurance allowance by 12,5% for beneficiaries of state budget allowance and provide additional support for persons retiring before 1995 with low benefit level; increase standard allowance level for persons with meritorious services no lower than the poor household standard in urban areas and increase expenditure on social security policies associated with statutory pay rate by 20,8%. From January 1, 2023, raise professional allowance of preventive and center-based healthcare workers according to Conclusion No. 25-KL/TW dated December 30, 2021 of the Politburo.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Ministries, central government authorities, and local government authorities shall adopt solutions for generating resources for salary policy reform as per the law. During 2023 - 2025, continue to exclude some revenues when calculating revenues of local government budget in order to implement salary reform in accordance with Resolution No. 34/2021/QH15 dated November 13, 2021 of the National Assembly.

Article 4. Assignment of the Government

1. Concentrate on implementing fiscal policies appropriately, effectively, and promptly in order to adapt to complicated shift in and out of Vietnam, maintain macroeconomic, control inflation, boost growth, and ensure major balances of the economy.

2. Continue to finalize state budget revenue system, enhance revenue management, restructure revenue sources in order to maintain sustainability; research amendment, addition, and improvement of tax administration regulations, especially in new and emerging business sectors in the digital economy and cross-border transactions, etc. ensure sufficient, adequate, and timely collection of fees, charges, taxes, and other collectibles to the state budget. If central government budget revenues in 2023 exceed the estimates, the Government shall request the Standing Committee of the National Assembly to allocate resources in order to implement salary reform as per the law and reduce state budget deficit. Consolidate and submit reports on implementation of Resolution No. 94/2019/QH14 of the National Assembly to the National Assembly in the meeting by the end of 2023.

From 2023, the Government shall develop mechanisms for monitoring tax declared and paid by foreign suppliers with respect to revenues generated by provision of goods and services for individuals and enterprises in Vietnam in order to assess, improve, and ensure the implementation of tax administration policies on foreign suppliers.

Closely monitor VAT, import duty, and export duty refund; continue to implement administrative reforms pertaining to tax, promote digitalization of tax administration; strictly implement regulations and law on auctioning when transferring, leasing public property, assigning land, and leasing land as per the law.

Immediately implement solutions for promoting equitization and divestment of state capital in enterprises in 2021 - 2025, associate leading individuals with responsibilities; aim towards approving and revising scheme for enterprise restructuring; fully promulgate guiding documents in order to create the legal basis for implementation.

Research and improve financial regulations in land in accordance with Resolution No. 18-NQ/TW dated June 16, 2022 of the 5th Meeting of the 13th Central Executive Committee in order to ensure mutual benefits between the Government, land users, and investors; adopt solutions for reasonably and effectively regulating revenues generated by land levy and land rents between central government budget and local government budget; adopt solutions for reinforcing and improving leader role of central government budget.

3. Enforce discipline and order, emphasis responsibilities of leading individuals in managing and using finance, budget; regulate state budget expenditure closely, economically, and effectively; cut all unnecessary expenditure, thoroughly reduce recurrent expenditure; only promulgate policies that increase budget expenditure when necessary and adequate resources present; allocate and distribute estimates in a timely manner in accordance with the Law on State Budget; increase investment preparation quality, remediate the tardiness in implementing public investment projects and disbursement of public investment; strictly reroute capital of projects behind progress to more capable projects with disbursement potentials, minimize transfer of funding sources; review all responsibilities involved in low disbursement of public investment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Adopt effectively solutions for improving quality of proposal, preparation, and approval of ODA projects, develop specific plans for implementation for each stage, research solutions for cases where capital is returned due to subjective reasons.

4. Continue to direct ministries, central government authorities, and local government authorities to downsize, rearrange organization structure; improve management regulations, financial regulations, reorganize systems of public service providers, reduce direct support from state budget for public service providers.

5. Extensively coordinate anti-wasteful and efficient practice; increase inspection and examination, process responsibilities of organizations and individuals in complying with regulations on anti-wasteful and efficient practice, and ensure effectiveness of state budget use. Prioritize implementation of relevant details under Resolutions pertaining to extensive implementation of policies and regulations on anti-wasteful and efficient practice.

6. Closely monitor central government budget deficit, local government budget deficit, and loans of local government budget. Increase inspection and examination of loan application, use of loans, and loan repayment, especially in regard to new loan agreements, foreign loan, loan under Government guarantee; assess and forecast loan default risk, solvency in order to adopt effective solutions for managing and coordinating state budget; actively implement solutions for restructuring public debt in accordance with the Law on Public Debt Management; ensure effectiveness and efficiency when repurchasing, swapping, or selling Government bonds; govern expenditure on issuing, repurchasing, swapping, and selling Government bonds within the expenditure estimates on interest repayment of central government budget in 2023 decided by the Government.

7. Provide specific guidance on implementation of Clause 1 and Clause 2 Article 3 hereof.

Article 5. Supervising and auditing implementation of state budget estimates

1. Standing Committee of the National Assembly, Finance and Budget Committee, Council for Ethnic Affairs, and other Committees of the National Assembly, the National Assembly deputies’ delegations, National Assembly deputies, Vietnamese Fatherland Front, and member organizations, within their tasks and powers, shall supervise the implementation of this Resolution.

2. State audit, within their tasks and powers, shall audit the implementation of this Resolution to ensure compliance with the law.

This Resolution is approved by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam in the 4th meeting on November 11, 2022.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

CHAIRPERSON OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF VIETNAM
Vuong Dinh Hue

 

APPENDIX I

STATE BUDGET BALANCE FOR 2023
(Attached to Resolution No. 69/2022/QH15 dated November 11, 2022 of the National Assembly)

Unit: Billion VND

No.

ENTRY

2023 ESTIMATES

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.B

1

A

TOTAL STATE BUDGET REVENUES

1.620.744

1

Domestic revenues

1.334.244

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.42.000

3

Import, export revenues

239.000

4

Aid revenues

5.500

B

TOTAL STATE BUDGET EXPENDITURE

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1

Expenditure on development and investment

726.684

2

Expenditure on national reserves

1.875

3

Expenditure on loan interest

102.890

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Expenditure on aid

2.000

5

Recurrent expenditure (including expenditure on downsizing)

1.172.295

6

Expenditure on supplementing financial reserve fund

100

7

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.57.900

8

Expenditure on salary reform, pension adjustment, several allowances, benefits, and social security policies (1)

12.500

C

STATE BUDGET DEFICIT

455.500

 

(Deficit percentage in GDP)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1

Central government budget deficit

430.500

2

Local government budget deficit (2)

25.000

D

EXPENDITURE ON PRINICPAL REPAYMENT

192.713

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Expenditure on principal repayment of central government budget

190.515

 

- From other loans for the repayment of principals

190.515

 

- From revenue surplus, increased in revenues, reduced expenditure, and residue

 

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2.198

 

- From other loans for the repayment of principals

1.862

 

- From revenue surplus, increased in revenues, reduced expenditure, and residue

336

DD

TOTAL LOANS OF STATE BUDGET

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1

Loans for covering deficit (3)

455.836

2

Loans for repayment of principals

192.377

Note:

(1) Not including the expected use of approximately 47 thousand billion VND of salary reform sources of central government budget and local government budget allocated from previous years.

(2) The difference between deficit of provinces with local government budget deficits and surplus of provinces with local government budget surpluses

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

APPENDIX II

FIELD-BASED STATE BUDGET REVENUE ESTIMATES IN 2023
(Attached to Resolution No. 69/2022/QH15 dated November 11, 2022 of the National Assembly)

Unit: Billion VND

No.

ENTRY

2023 ESTIMATES

A

B

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

TOTAL STATE BUDGET REVENUES

1.620.744

I

Domestic revenues

1.334.244

1

Revenues from state-owned enterprises

168.582

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Revenues from foreign-invested enterprises

229.714

3

Revenues from non-state enterprises

312.919

4

Personal income tax

154.652

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.63.888

6

Fees and charges

79.655

 

Including: Registration fee

40.332

7

Revenues related to houses and land

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

- Agricultural land use tax

2

 

- Non-agricultural land use tax

2.261

 

- Land rent and water surface rent

24.592

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Land levy

150.000

 

- Rent and sale of houses under state ownership

968

8

Revenues of lottery

37.580

9

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5.088

10

Other revenues (1)

26.206

11

Revenues of public land fund and other revenues of products of public trees

902

12

Capital recovery, dividends, profit, profit after tax, difference in revenues and expenditure of State Bank of Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.II

Crude oil revenues

42.000

III

Import, export revenues

239.000

1

Total revenues of import and export

425.000

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- VAT of imports

315.400

 

- Export duty

9.200

 

- Import duty

67.292

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.32.200

 

- Environmental protection tax on imports

824

 

- Other revenues

84

2

VAT refund

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.IV

Aid revenues

5.500

Note: (1) Including revenues from foreign suppliers that are not based in Vietnam.

 

APPENDIX III

REVENUE AND EXPENDITURE BALANCES OF CENTRAL GOVERNMENT BUDGET AND LOCAL GOVERNMENT BUDGET IN 2023
(Attached to Resolution No. 69/2022/QH15 dated November 11, 2022 of the National Assembly)

Unit: Billion VND

No.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2023 ESTIMATES

A

B

1

 

 

 

A

CENTRAL GOVERNMENT BUDGET

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.I

Central government budget revenues by levels

863.567

1

Tax, fees, and other charges

858.067

2

Aid revenues

5.500

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Total central government budget expenditure

1.294.067

1

Central government budget expenditure by levels (not including additional expenditure on local government budget)

857.863

2

Additional expenditure on local government budget

436.204

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.238.243

 

- Purposeful additional expenditure

197.961

III

Central government budget deficit

430.500

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.B

LOCAL GOVERNMENT BUDGET

 

I

Total revenues of local government budget

1.193.381

1

Revenues based on budget allocation

757.177

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Additional revenues from central government budget

436.204

 

- Additional revenues on balances

238.243

 

- Additional purposeful revenues

197.961

II

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.218.381

1

Expenditure on balancing local government budget based on rank (excluding additional purposeful expenditure from central government budget)

1.020.420

2

Additional purposeful expenditure from sources of central government budget

197.961

III

Local government budget deficit (1)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1

Deficit of provinces with local government budget deficit

25.336

2

Surplus of provinces with local government budget surplus

336

Note:

(1) The difference between deficit of provinces with local government budget deficits and surplus of provinces with local government budget surpluses

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.EXPENDITURE ESTIMATES OF STATE BUDGET, CENTRAL GOVERNMENT BUDGET, AND LOCAL GOVERNMENT BUDGET ACCORDING TO EXPENDITURE STRUCTURE IN 2023
(Attached to Resolution No. 69/2022/QH dated November 11, 2022 of the National Assembly)

Unit: Billion VND

No.

ENTRY

STATE BUDGET

IN WHICH

CENTRAL GOVERNMENT BUDGET

LOCAL GOVERNMENT BUDGET

A

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1=2+3

2

3

 

TOTAL STATE BUDGET EXPENDITURE

2.076.244

1.055.824

1.020.420

I

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.726.684

383.403

343.281

II

Expenditure on national reserves

1.875

1.875

 

III

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.102.890

102.890

 

IV

Expenditure on aid

2.000

2.000

 

V

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.172.295

515.256

657.039

 

 In which:

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.286.700

26.700

260.000

 

- Expenditure on science and technology

12.091

8.800

3.291

VI

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.100

 

100

VII

Provision of state budget

57.900

37.900

20.000

VIII

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12.500

12.500

 

Note:

(1) Not including the expected use of approximately 47 thousand billion VND of salary reform sources of central government budget and local government budget allocated from previous years.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32.566

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!