Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 64/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 08/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2017/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 640/TTr-UBND 14 tháng 11 năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 284/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La:

1. Nội dung chi:

1.1. Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát.

1.2. Chi tổ chức các hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, tổ chức tọa đàm, hội thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội.

1.3. Thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập (đối với nội dung phức tạp; theo lĩnh vực chuyên môn sâu; cần lấy ý kiến tư vấn phản biện; số lượng do cơ quan chủ trì quy định nhưng tối đa không quá 05 chuyên gia/nội dung).

1.4. Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội.

1.5. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo định kỳ; báo cáo kết quả giám sát phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); văn bản kiến nghị (tính cho sản phẩm cuối cùng; bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý).

1.6. Các khoản chi khác.

2. Mức chi (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội, Chính phủ;
- Uỷ ban: Kinh tế; TC- NS của Quốc hội;
- VP Quốc Hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu UBTVQH;
- Bộ Tài chính; Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT thành ủy, huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)

Số TT

Nội dung chi

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính; Khoản 1 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức chi công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La

2

Chi tổ chức các Hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, tổ chức tọa đàm, hội thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội

 

 

 

a

Chi tổ chức hội nghị

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính; Khoản 2 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức chi công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La

b

Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo, ngoài các khoản chi quy định tại Điểm a, Khoản này được chi một số khoản sau

 

 

 

-

Chủ trì cuộc họp:

150.000 đồng/người/
cuộc họp

90.000 đồng/người/
cuộc họp

70.000 đồng/người/
cuộc họp

-

Thành viên tham dự cuộc họp:

100.000 đồng/người/
cuộc họp

60.000 đồng/người/
cuộc họp

50.000 đồng/người/
cuộc họp

c

Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng

500.000 đồng/người/
bài viết

400.000 đồng/người/
bài viết

350.000 đồng/người/
bài viết

3

Thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập (đối với nội dung phức tạp, theo lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn phản biện, số lượng do cơ quan chủ trì quy định nhưng tối đa không quá 05 chuyên gia)

1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn

4

Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định tại Khoản 1, Phụ lục này

 

 

 

-

Thành viên chính thức của đoàn:

100.000 đồng/
người/ngày

80.000 đồng/
người/ngày

40.000 đồng/
người/ngày

-

Các thành viên khác:

70.000 đồng/
người/ngày

60.000 đồng/
người/ngày

40.000 đồng/
người/ngày

5

Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo định kỳ, báo cáo kết quả giám sát phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); văn bản kiến nghị (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý)

1.600.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản

800.000 đồng/
báo cáo hoặc văn bản

400.000 đồng/
báo cáo hoặc

văn bản

6

Các khoản chi khác

Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả

Ghi chú:

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


510
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145