Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 61/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2010 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 61/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 10/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2011/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà số 01/2002/QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2010, cụ thể như sau:

A. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2010, với:

I. Quyết toán thu ngân sách nhà nước:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.160.161.137.554 đồng (Ba ngàn một trăm sáu mươi tỷ, một trăm sáu mươi một triệu, một trăm ba mươi bảy ngàn, năm trăm năm mươi bốn đồng), bao gồm:

- Thu nội địa: 2.853.596.130.007 đồng.

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 306.565.007.547 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.937.742.667.359 đồng (Sáu ngàn chín trăm ba mươi bảy tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi bảy ngàn, ba trăm năm mươi chín đồng), gồm:

a) Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 2.839.836.996.643 đồng.

b) Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 658.310.000.000 đồng.

c) Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 952.016.270.514 đồng.

d) Thu kết dư ngân sách năm trước: 288.643.938.283 đồng.

đ) Thu viện trợ không hoàn lại: 20.071.873.257 đồng.

e) Thu chuyển nguồn năm trước sang năm 2010: 975.988.953.732 đồng.

g) Thu các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.202.874.634.930 đồng.

II. Quyết toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương: 6.640.688.779.623 đồng (Sáu ngàn sáu trăm bốn mươi tỷ, sáu trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn, sáu trăm hai mươi ba đồng), không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách,gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 1.336.750.036.961 đồng.

2. Chi thường xuyên: 2.566.517.205.446 đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 1.195.670.773.844 đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 10.103.887.626 đồng.

3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000.000.000 đồng.

4. Chi từ nguồn để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 731.615.958.864 đồng.

5. Chi từ nguồn tăng thu và huy động năm trước: 120.501.789.000 đồng.

6. Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 400.605.230.836 đồng.

7. Chi chuyển nguồn kinh phí năm 2010 sang năm 2011: 1.482.698.558.516 đồng.

III. Kết dư ngân sách địa phương năm 2010:

Tổng kết dư ngân sách địa phương năm 2010: 297.053.889.736 đồng (Hai trăm chín mươi bảy tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn, bảy trăm ba mươi sáu đồng), gồm:

1. Ngân sách cấp Tỉnh: 141.620.368.820 đồng,

2. Ngân sách huyện, thị xã (kể cả ngân sách cấp xã): 155.433.520.916 đồng.

B. Phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp Tỉnh năm 2010, với:

1. Tổng thu ngân sách cấp Tỉnh: 5.022.170.203.444 đồng, gồm:

- Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp: 1.477.335.460.310 đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 658.310.000.000 đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 952.016.270.514 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 105.787.329.933 đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2009: 648.914.194.333đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên hoàn trả vốn gốc vay kiên cố hoá kênh mương, nộp tiền sử dụng đất có hệ số k=1 là: 6.624.496.300 đồng.

- Thu viện trợ: 19.997.873.257 đồng.

- Thu các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.153.184.578.797 đồng.

2. Quyết toán chi ngân sách cấp Tỉnh: 4.880.549.834.624 đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 397.919.566.671đồng.

- Chi thường xuyên: 972.059.364.282 đồng.

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau: 1.111.687.662.966 đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000.000.000 đồng.

- Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN: 497.017.279.901 đồng.

- Chi từ nguồn tăng thu và huy động năm trước (150 tỷ):101.101.789.000 đồng.

- Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu: 291.717.433.336 đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện là 1.507.046.738.468 đồng,

3. Kết dư ngân sách cấp Tỉnh năm 2010: 141.620.368.820 đồng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức phổ biến công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2010 theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp lập dự toán, phân bổ, điều hành bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết, Quyết định đã đề ra; kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt dự toán được giao.

Điều 3. Trường hợp sau khi tổng quyết toán ngân sách năm 2010 được Hội đồng nhân dân phê chuẩn mà các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán phát hiện sai sót, Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu của các cơ quan trên và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hợp thông qua tổng quyết toán năm sau.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- TT. TU, UBND, MTTQ tỉnh,UBKTTU;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 61/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2010 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104