Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 59/2011/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2012 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 59/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 10/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2011/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012 CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH.11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2012 của tỉnh Đồng Tháp:

A. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, với:

I. Dự toán thu:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.794.000 triệu đồng (ba ngàn bảy trăm chín mươi bốn tỷ đồng);

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.722.415 triệu đồng (năm ngàn bảy trăm hai mươi hai tỷ bốn trăm mười lăm triệu đồng), gồm:

a. Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 3.424.400 triệu đồng;

b. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 1.898.015 triệu đồng, gồm:

- Bổ sung cân đối ngân sách: 1.174.152 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu: 723.863 triệu đồng, riêng Chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu hạ tầng du lịch sẽ do Bộ Kế hoạch & Đầu tư thông báo. Khi có số liệu chính thức sẽ bố trí chi tương ứng với số thu bổ sung có mục tiêu.

c. Dự toán thu xổ số kiến thiết: 400.000 triệu đồng.

II. Dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương: 5.722.415 triệu đồng (năm ngàn bảy trăm hai mươi hai tỷ bốn trăm mười lăm triệu đồng), gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 724.000 triệu đồng;

Trong đó: Chi xây dựng cơ bản tập trung: 424.000 triệu đồng.

- Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề: 145.000 triệu đồng.

- Chi khoa học và công nghệ: 25.000 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 3.973.289 triệu đồng, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.805.000 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 20.695 triệu đồng.

- Trong chi sự nghiệp kinh tế: 646.045 triệu đồng có hỗ trợ mục tiêu cho huyện bù thuỷ lợi phí 142.260 triệu đồng và xây dựng xã nông thôn mới 90.000 triệu đồng.

3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000 triệu đồng;

4. Dự phòng ngân sách địa phương: 136.781 triệu đồng;

5. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 34.500 triệu đồng;

6. Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 451.845 triệu đồng, gồm mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (vốn đầu tư XDCB) là 432.151 triệu đồng và mục tiêu, nhiệm vụ khác (vốn sự nghiệp) là 19.694 triệu đồng. Riêng Chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu hạ tầng du lịch sẽ do Bộ Kế hoạch & Đầu tư thông báo. Khi có số liệu chính thức sẽ bố trí chi tương ứng với số thu bổ sung có mục tiêu;

6. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 400.000 triệu đồng.

 (Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4)

B. Phê chuẩn dự toán ngân sách cấp Tỉnh năm 2012, với:

1. Tổng thu ngân sách cấp Tỉnh: 4.245.975 triệu đồng, gồm:

a. Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp: 1.947.960 triệu đồng,

b. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 1.898.015 triệu đồng,

c. Thu xổ số kiến thiết: 400.000 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách cấp Tỉnh: 4.245.975 triệu đồng, gồm:

a. Chi đầu tư phát triển: 205.700 triệu đồng. Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 48.500 triệu đồng.

- Chi khoa học và công nghệ: 25.000 triệu đồng.

b. Chi thường xuyên: 1.374.569 triệu đồng, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo và dạy nghề: 433.060 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 18.995 triệu đồng.

c. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 2.000 triệu đồng,

d. Dự phòng ngân sách cấp Tỉnh: 73.981 triệu đồng,

e. Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 451.845 triệu đồng,

g. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 1.848.880 triệu đồng.

h. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 289.000 triệu đồng.

 (Kèm theo các phụ lục số 2, 4)

Điều 2. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các giải pháp nêu tại Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau:

1. Điều hành ngân sách nhà nước theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và các chính sách an sinh xã hội theo quy định.

2. Kiên quyết xử lý tình trạng nợ đọng thuế, tập trung kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản giãn thời gian nộp thuế đến kỳ nộp vào NSNN; Kiểm tra và thu hồi các khoản nợ đến hạn thuộc chương trình cụm, tuyến dân cư, kiên cố hóa kênh mương để hoàn trả đúng hạn nợ vay cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

3. Tích cực xúc tiến đầu tư, thu hút nhiều nhà đầu tư có năng lực đến sản xuất và kinh doanh trên địa bàn Tỉnh, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục quá trình đổi mới và cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý.

4. Công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành ngân sách các cấp. Thường xuyên kiểm tra các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp Tỉnh, cấp huyện và xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đảm bảo chi đúng mục tiêu được hỗ trợ.

5. Đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư, kiên quyết chế tài các chủ đầu tư chậm thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư.

6. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý điều hành giá theo đúng Pháp lệnh Giá, kiểm tra giám sát để mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng các quy định về đăng ký giá, kê khai, niêm yết và bán theo giá niêm yết.

Điều 3. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Trường hợp có biến động lớn về thu, chi ngân sách nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, Trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thu, phấn đấu thu vượt dự toán để có thêm nguồn thực hiện chính sách tiền lương, an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II);
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP)
- TT/TU, UBND tỉnh, UBKTTU;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 59/2011/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2012 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.988

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199