Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 55/2003/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu; định mức phân bổ chi ngân sách; phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho các cấp chính quyền địa phương; danh mục, mức thu phí và quản lý, sử dụng tiền phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 55/2003/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Lê Thị Bân
Ngày ban hành: 25/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2003/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2003

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VI -NHIỆM KỲ 1999 – 2004

Kỳ họp thứ mười

(Từ ngày 16/12/2003 đến ngày 19/12/2003).

NGHỊ QUYẾT

V/V: PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU; ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH; PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CHO CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG; DANH MỤC, MỨC THU PHÍ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN PHÍ THU ĐƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi);

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP, ngày 06/6/2003 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số: 38/2001/PL-ƯBTVQH10, ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X;

Căn cứ Thông tư số: 71/2003/TT-BTC, ngày 30/7/2003 của Bộ Tài Chính “Hướng dẫn về phí thuộc thấm quyển quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 386/TTr-UB, Tờ trình số: 387/TT-UB, ngày 15 tháng 12 năm 2003 và Tờ trình số: 392/TT-UB, ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu .Hội đồng nhân dân Tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

1/- Tán thành phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu và định mức phân bổ chi ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương thực hiện từ năm-2004, do Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại Tờ trình số 386/TTr-UB, ngày 15 tháng 12 năm 2003 (có Tờ trình kèm theo)..

2/- Tán thành phương án phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho các cấp chính

quyền địa phương đo Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại Tờ trình số 392/TT-ƯB, ngày 16 tháng 12 năm 2003 (có Tờ'trình kèm theo).

3/-) Thống nhất thông qua danh mục, mức thu phí và quản lý, sử dụng tiền phí thu được thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Tỉnh do Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại Tờ trình số: 387/TT-UB, ngày 15 tháng 12 năm 2003 (có Tờ trình kèm theo).

4/- Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh hướng dẫn cụ thể và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nầy, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Hàng năm có đánh giá và báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết.

5/- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết nầy được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh - khóa VI, kỳ họp-thứ mười thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2003./

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Bân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 55/2003/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu; định mức phân bổ chi ngân sách; phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho các cấp chính quyền địa phương; danh mục, mức thu phí và quản lý, sử dụng tiền phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.680

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64