Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán thu chi ngân sách quận năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

Số hiệu: 49/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Nẫu
Ngày ban hành: 21/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 49/2006/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 21 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2006, DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006 và dự toán ngân sách quận năm 2007, Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND-KTXH ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách quận năm 2006

Căn cứ Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐ ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận Tân Phú về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2006; Hội đồng nhân dân quận ghi nhận:

Trong năm 2006, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2006 và đã đạt được những kết quả tương đối khá. Với tổng thu NSNN ước đạt 330,8 tỷ đồng tăng 16,19% so với kế hoạch giao năm 2005 và đạt 90,04% so với kế hoạch thành phố giao năm 2006. Trong đó có những khoản thu đạt vượt kế hoạch và tăng khá cao so với năm 2005 như: thuế nhà đất tăng 2,11%, thu phí, lệ phí tăng 15,71%, thuế công thương nghiệp tăng 28,97%, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và nhiệm vụ chi thường xuyên, có ưu tiên chi sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, an ninh quốc phòng đạt và vượt kế hoạch từ 14,5% đến 138,49%. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng cần phối hợp đồng bộ hơn để đảm bảo nguồn thu thuế công thương nghiệp đạt kế hoạch đề ra, vì đây là nguồn thu ổn định thể hiện sự cân đối và phát triển của quận và tiếp tục có những giải pháp tích cực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ngân sách 2006. Thực hiện nghiêm các biện pháp chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu.

Điều 2. Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007, theo đó:

1. Về thu ngân sách

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước:           386,40 tỷ đồng

trong đó:

- Thu thuế công thương nghiệp:              230,00 tỷ đồng

- Thu tiền sử dụng đất:                           40,00 tỷ đồng

- Lệ phí trước bạ:                                   66,00 tỷ đồng

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất:          20,00 tỷ đồng   

b) Tổng thu ngân sách địa phương:         154,077 tỷ đồng

trong đó:

- Thu điều tiết từ các khoản thuế:            118,682 tỷ đồng

- Thu ngân sách cấp trên:                       35,395 tỷ đồng

2. Về chi ngân sách:

a) Tổng chi ngân sách địa phương:         154,077 tỷ đồng

b) Về phân bổ dự toán chi ngân sách như sau:

- Chi thường xuyên ngân sách quận:       125,921 tỷ đồng

- Chi thường xuyên ngân sách phường:  28,156 tỷ đồng  

Ngoài ra ngân sách địa phương dành 10 tỷ đồng (từ kết dư ngân sách năm 2006) để chi cho đầu tư phát triển và đảm bảo kết dư ngân sách năm 2007 chuyển sang năm 2008 là: 30 tỷ đồng

3. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân 11 phường trình Hội đồng nhân dân quyết định dự toán thu ngân sách, dự toán chi ngân sách phường, quyết định phân bổ dự toán ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm 2006, giám sát Ủy ban nhân dân triển khai và hoàn thành nhiệm vụ thực hiện thu, chi ngân sách năm 2007.

Điều 3. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách do Ủy ban nhân dân quận trình Hội đồng nhân dân quận, các giải pháp tại báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách Ủy ban nhân dân quận chú ý:

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các ban ngành, đoàn thể cấp quận và Ủy ban nhân dân các phường theo đúng quy định.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và mở rộng áp dụng các hình thức phối hợp quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Có giải pháp tích cực, vừa nuôi dưỡng, phát triển, khai thác thêm nguồn thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tập trung xử lý những khoản nợ đọng, kịp thời thu nộp ngân sách. Các khoản ghi thu, ghi chi như viện phí, học phí, phí lệ phí phải thực hiện đúng chế độ và công khai theo quy định.

Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Đa dạng hóa các phương thức huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng yếu. Nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống dàn trải trong đầu tư xây dựng cơ bản, khắc phục chi vượt dự toán được duyệt, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đảm bảo sử dụng quỹ dự phòng ngân sách đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không sử dụng vào những việc trái với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; định kỳ hàng quý Ủy ban nhân dân quận báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quận kết quả sử dụng khoản dự phòng ngân sách theo quy định của pháp luật.

Điều hành việc sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt, theo chế độ chính sách quy định; nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm; không để phát sinh bổ sung dự toán nhiều lần trong năm nhằm đảm bảo quá trình điều hành ngân sách được ổn định và hiệu quả.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn việc thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2007 đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân quận và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2007 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.  

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Khóa I, kỳ họp thứ 8 ngày 21 tháng 12 năm 2006 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán thu chi ngân sách quận năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.783
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7