Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 47/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Tường
Ngày ban hành: 28/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 47/2008/NQ-HĐND

Quận 4, ngày 28 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX, kỳ họp lần thứ 11 về phân bổ d
ự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2008 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn quảng cáo Đài Truyền hình và vốn viện trợ phát triển (ODA);
Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung kinh phí năm 2008 cho quận, huyện;
Sau khi xem xét báo cáo và Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận 4 xem xét và chấp thuận điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:                     178,420 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương:                                     213,085 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Thu điều tiết:                                                             43,535 tỷ đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách thành phố:                           90,655 tỷ đồng;

+ Thu kết dư ngân sách năm 2007:                                 72,504 tỷ đồng;

+ Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước:                     6,391 tỷ đồng.

Thu ngân sách địa phương:                                            213,085 tỷ đồng, bao gồm:

+ Thu ngân sách cấp quận: 201,281 tỷ đồng (có 90,655 tỷ đồng do ngân sách thành phố bổ sung cân đối);

+ Thu ngân sách cấp phường: 44,578 tỷ đồng (có 32,774 tỷ đồng do ngân sách quận bổ sung cân đối).

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008:

Tổng chi ngân sách địa phương:                                     213,085 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Chi ngân sách cấp quận: 201,281 tỷ đồng (có 32,774 tỷ đồng chi bổ sung ngân sách cấp phường);

+ Chi ngân sách cấp phường:                                         44,578 tỷ đồng.

Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 (đính kèm biểu chi tiết) tổng chi: 213,085 tỷ đồng, bao gồm:

* Chi đầu tư phát triển: 25,920 tỷ đồng (có 2,920 tỷ đồng từ chuyển nguồn năm trước).

* Chi thường xuyên:                                                       132,839 tỷ đồng, cụ thể:

+ Chi sự nghiệp kinh tế:                                                 15,246 tỷ đồng;

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo:                                 42,375 tỷ đồng;

+ Chi sự nghiệp y tế:                                                     11,571 tỷ đồng;

+ Chi sự nghiệp văn hóa nghệ thuật:                                2,183 tỷ đồng;

+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao:                                   1,218 tỷ đồng;

+ Chi sự nghiệp xã hội:                                                  6,762 tỷ đồng;

+ Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể:                         37,259 tỷ đồng;

+ Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội:           7,242 tỷ đồng;

+ Quỹ khen thưởng:                                                      624 triệu đồng;

+ Chi khác:                                                                   7,597 tỷ đồng.

* Dự phòng:                                                                   2,830 tỷ đồng.

* Tồn quỹ ngân sách:                                                     51,494 tỷ đồng.

Trong đó:

- Ngân sách quận:                                                          43,490 tỷ đồng;

- Ngân sách phường:                                                     8,004 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 4 điều hành và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc quận đảm bảo việc thực hiện điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008 theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận cùng với 2 Ban của Hội đồng nhân dân quận, các Tổ và các vị đại biểu của Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đã đề ra.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.692

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230