Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 47/2006/NQ-HĐND thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Bạc Liêu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 9 ban hành

Số hiệu: 47/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Nguyễn Văn Út
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 47/2006/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Bạc Liêu về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND và ý kiến Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007. (Phụ lục số 1, 2 đính kèm).

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua, áp dụng từ năm ngân sách 2007 và cả thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ chín thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Út

 


PHỤ LỤC SỐ 01

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2007
(Kèm theo Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của HĐND Bạc Liêu)

TT

Đơn vị

Công thương nghiệp ngoài quốc doanh

Thuế sử dụng đất NN

Thuế chuyển QSDĐ

Tiền cấp QSDĐ

Thuế nhà đất

Lệ, phí trước bạ

Tiền thuê đất

Phí lệ phí

Thu khác NS

Thu khác tại xã

Môn bài

GTGT

TNDN

Tiêu thụ ĐB

Tài nguyên

Khác CTN

1

Thị xã Bạc Liêu

100%

54%

54%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Huyện Vĩnh Lợi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Huyện Hòa Bình

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Huyện Giá Rai

100%

76.2%

76.2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Huyện Đông Hải

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Huyện Phước Long

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Huyện Hồng Dân

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

PHỤ LỤC SỐ 02

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2007
(Kèm theo Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Bạc Liêu)

TT

Xã, phường, Thị trấn

Thuế Môn bài

Thuế Cấp QSDĐ

Thuế nhà đất

Thuế SD đất N.nghiệp

Lệ phí TB NĐ

Thuế GTGT; TN DN Khác CTN

Phí lệ phí

Thu khác

 

Thị xã Bạc Liêu

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phường 1

100%

100%

40%

100%

100%

40%

100%

100%

2

Phường 2

100%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

100%

3

Phường 3

40%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

4

Phường 5

100%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

100%

5

Phường 7

40%

100%

20%

100%

100%

-

100%

100%

6

Phường 8

100%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

100%

7

Phường Nhà Mát

100%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

100%

8

Xã Hiệp Thành

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

Xã Vĩnh Trạch

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

Xã Vĩnh Trạch Đông

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II

Huyện Vĩnh Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã Châu Hưng

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Xã Châu Hưng A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Xã Châu Thới

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Xã Hưng Thành

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Xã Hưng Hội

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Xã Long Thành

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Xã Vĩnh Hưng

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Xã Vĩnh Hưng A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

III

Huyện Hòa Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Hòa Bình

100%

100%

100%

100%

100%

38%

100%

100%

2

Xã Vĩnh Hậu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Xã Vĩnh Hậu A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Xã Vĩnh Thịnh

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Xã Vĩnh Mỹ A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Xã Vĩnh Mỹ A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Xã Vĩnh Bình

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Xã Minh Diệu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

IV

Huyện Giá Rai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Giá Rai

100%

100%

100%

100%

100%

20%

100%

100%

2

TT Hộ Phòng

70%

100%

70%

100%

100%

2%

100%

100%

3

Xã Phong Thạnh Đông A

100%

100%

100%

100%

100%

20%

100%

100%

4

Xã Phong Thạnh Đông

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Xã Phong Thạnh Tây

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Xã Phong Tân

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Xã Phong Thạnh

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Xã Phong Thạnh A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

Xã Tân Phong

100%

100%

100%

100%

100%

30%

100%

100%

10

Xã Tân Thạnh

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

V

Huyện Đông Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Gành Hào

100%

100%

100%

100%

100%

14%

100%

100%

2

Xã Long Điền

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Xã Long Điền Đông A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Xã Long Điền Đông

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Xã Long Điền Tây

100%

100%

100%

100%

100%

42%

100%

100%

6

Xã An Phúc

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Xã An Trạch

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Xã Định Thành A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

Xã Định Thành

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

VI

Huyện Phước Long

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Phước Long

100%

100%

100%

100%

100%

12%

100%

100%

2

Xã Vĩnh Thanh

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Xã Hưng Phú

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Xã Phước Long

100%

100%

100%

100%

100%

8%

100%

100%

5

Xã Phong Thạnh Tây A

100%

100%

100%

100%

100%

16%

100%

100%

6

Xã Phong Thạnh Tây B

100%

100%

100%

100%

100%

5%

100%

100%

7

Xã Vĩnh Phú Đông

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Xã Vĩnh Phú Tây

100%

100%

100%

100%

100%

8%

100%

100%

VII

Huyện Hồng Dân

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TT Ngan Dừa

100%

100%

100%

100%

100%

35%

100%

100%

2

Xã Ninh Quới A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Xã Ninh Quới

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Xã Ninh Thạnh Lợi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Xã Lộc Ninh

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Xã Ninh Hòa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Xã Vĩnh Lộc A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Xã Vĩnh Lộc

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

HĐND TỈNH BẠC LIÊU

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 47/2006/NQ-HĐND thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Bạc Liêu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 9 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.758

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168