Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận ban hành

Số hiệu: 43/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thế Lưu
Ngày ban hành: 22/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 43/2006/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 22 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2006 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
KHÓA IX - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007;
Sau khi xem xét Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán ngân sách năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2006

Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ghi nhận trong năm 2006, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2006 và đã đạt những kết quả khả quan. Số ước thu vượt dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Ủy ban nhân dân quận đã có những giải pháp tích cực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tài chính trong năm 2006, khai thác các nguồn thu, thực hiện các biện pháp chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước.

Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận tiếp tục giám sát việc thực hiện ngân sách đến hết năm 2006, đảm bảo quyết toán đúng chính sách và quy định của pháp luật để thông qua quyết toán ngân sách năm 2006 vào kỳ họp giữa năm 2007.

Điều 2. Về dự toán ngân sách năm 2007

Nhất trí thông qua dự toán ngân sách năm 2007 như sau:

1. Về thu, chi ngân sách:

- Tổng thu NSNN theo Pháp lệnh:            351,340 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách quận:                     113,350 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách quận: 113,350 tỷ đồng (chưa bao gồm chi đầu tư phát triển phân cấp cho quận).

2. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách quận cho từng cơ quan, đơn vị và từng phường (Kèm theo Phụ lục số 1, 2, 3, 4)

3. Chấp thuận nhiệm vụ thu chi, mức phân bổ và các chủ trương, nguyên tắc cũng như các nhiệm vụ, biện pháp trong điều hành ngân sách năm 2007 như báo cáo của Ủy ban nhân dân quận tại kỳ họp.

Điều 3. Về tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận quyết định giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2007 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm 2006. Đồng thời, lập báo cáo kế hoạch xây dựng cơ bản và danh sách các dự án chuyển tiếp, danh mục các dự án (theo thứ tự ưu tiên) trình Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp đầu năm 2007.

Giao Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện dự toán phân bổ ngân sách đúng thời gian và nội dung theo luật định.

Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính ngân sách và chịu trách nhiệm về những sai phạm thuộc phạm vi quản lý. Tập trung điều hành ngân sách và thực hiện công khai dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quản lý ngân sách, tài chính. Triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước cũng như các nguồn vốn huy động.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận, hai Ban Hội đồng nhân dân quận và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường giám sát, đề xuất chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, chậm trễ trong quá trình thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa IX kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Trần Thế Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180