Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 38/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành: 08/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NH�N D�N
TNH BẠC LI�U
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 38/NQ-HĐND

Bạc Li�u, ng�y 08 th�ng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TH�NG QUA PHƯƠNG �N PH�N BỔ NG�N S�CH CẤP TỈNH NĂM 2021 TỈNH BẠC LI�U

HỘI ĐỒNG NH�N D�N TỈNH BẠC LI�U
KH�A IX, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương ng�y 19 th�ng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Ch�nh phủ v� Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương ng�y 22 th�ng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ng�n s�ch Nh� nước ng�y 25 th�ng 6 năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ng�y 28 th�ng 11 năm 2020 của Thủ tướng Ch�nh phủ về giao dự to�n ng�n s�ch Nh� nước năm 2021;

Thực hiện Quyết định số 2067/QĐ-BTC ng�y 03 th�ng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ T�i ch�nh về việc giao dự to�n thu, chi ng�n s�ch Nh� nước năm 2021;

X�t Tờ tr�nh số 205/TTr-UBND ng�y 04 th�ng 12 năm 2020 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc phương �n ph�n bổ dự to�n ng�n s�ch cấp tỉnh năm 2021 tỉnh Bạc Li�u; b�o c�o thẩm tra của Ban kinh tế - ng�n s�ch của Hội đồng nh�n d�n; � kiến thảo luận đại biểu Hội đồng nh�n d�n tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Th�ng qua phương �n ph�n bổ dự to�n ng�n s�ch cấp tỉnh năm 2021 tỉnh Bạc Li�u, như sau:

1. Tổng thu c�n đối ng�n s�ch cấp tỉnh: 6.724.731 triệu đồng (s�u ng�n bảy trăm hai mươi bốn tỷ, bảy trăm ba mươi mốt triệu đồng), chiếm 89,95% trong tổng số thu c�n đối ng�n s�ch địa phương; tổng thu c�n đối ng�n s�ch c�c huyện, thị x�, th�nh phố: 751.294 triệu đồng (bảy trăm năm mươi mốt tỷ, hai trăm ch�n mươi bốn triệu đồng), chiếm 10,05% trong tổng số thu c�n đối ng�n s�ch địa phương.

2. Tổng chi c�n đối ng�n s�ch cấp tỉnh (sau khi loại trừ số chi bổ sung cho ng�n s�ch huyện, thị x�, th�nh phố 2.139.935 triệu đồng): 4.584.796 triệu đồng, chiếm 61,33% trong tổng số chi c�n đối ng�n s�ch địa phương; tổng chi c�n đối ng�n s�ch c�c huyện, thị x�, th�nh phố: 2.891.229 triệu đồng, chiếm 38,67% trong tổng số chi c�n đối ng�n s�ch địa phương.

(Chi tiết theo c�c phụ biểu từ số 1 đến số 14 đ�nh k�m)

3. Đối với nguồn Chương tr�nh mục ti�u quốc gia (nếu được giao trong năm) v� Trung ương hỗ trợ thực hiện c�c chương tr�nh, dự �n, nhiệm vụ (vốn đầu tư x�y dựng cơ bản, vốn sự nghiệp chưa ph�n bổ), Ủy ban nh�n d�n tỉnh tr�nh hiệp y với Thường trực Hội đồng nh�n d�n tỉnh trước khi ph�n bổ v� tr�nh Hội đồng nh�n d�n tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4. Đối với nguồn vốn đầu tư x�y dựng cơ bản tập trung ph�n bổ cho ng�n s�ch cấp huyện theo ph�n cấp: đề nghị Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, thị x�, th�nh phố tr�nh Hội đồng nh�n d�n c�ng cấp c�n đối bố tr� đảm bảo tỷ lệ quy định đầu tư cho lĩnh vực gi�o dục, đ�o tạo v� dạy nghề; phần c�n lại ưu ti�n bố tr� để trả nợ nguồn, nợ khối lượng theo chỉ đạo của Ch�nh phủ.

Điều 2. Ủy ban nh�n d�n tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ng�n s�ch v� hướng dẫn c�c đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định của Luật Ng�n s�ch Nh� nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nh�n d�n, c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n v� đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh gi�m s�t việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết n�y đ� được Hội đồng nh�n d�n tỉnh Bạc Li�u Kh�a IX, Kỳ họp thứ 16 th�ng qua ng�y 08 th�ng 12 năm 2020 v� c� hiệu lực thi h�nh./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (b�o c�o);
- Ch�nh phủ (b�o c�o);
- Bộ T�i ch�nh; Bộ KH v� ĐT (b�o c�o);
- Thường trực Tỉnh ủy (b�o c�o);
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- C�c Sở: TC; KH v� ĐT.
- TT. HĐND c�c huyện, thị x�, th�nh phố;
- Lưu (NH).

CHỦ TỊCH
L� Thị �i Nam

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.86