Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho xây dựng văn bản Bình Thuận

Số hiệu: 38/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2017/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Xét Tờ trình số 4666/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi điều chỉnh;

Nghị quyết này quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (sau đây gọi chung là văn bản), bao gồm các văn bản sau:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.

- Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp.

Các nội dung khác liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (sau đây viết tắt là Thông tư số 338/2016/TT-BTC) và các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan.

b) Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan tư pháp, các Ban HĐND tỉnh, các Ban HĐND cấp huyện, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, Văn phòng HĐND và UBND cấp xã; các cơ quan, cá nhân có liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Định mức phân bổ kinh phí:

a) Đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế, định mức phân bổ kinh phí:

- Cấp tỉnh: 10 triệu đồng/văn bản, trong đó:

+ Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật: 8,6 triệu đồng/nghị quyết; 9,3 triệu đồng/quyết định;

+ Sở Tư pháp: 0,5 triệu đồng/văn bản;

+ Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: 0,5 triệu đồng/báo cáo;

+ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh: 0,2 triệu đồng/nghị quyết;

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 0,2 triệu đồng/văn bản.

- Cấp huyện: 8 triệu đồng/văn bản, trong đó:

+ Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật: 6,8 triệu đồng/nghị quyết; 7,3 triệu đồng/quyết định;

+ Phòng Tư pháp: 0,5 triệu đồng/văn bản;

+ Các Ban Hội đồng nhân cấp huyện: 0,5 triệu đồng/báo cáo;

+ Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 0,2 triệu đồng/văn bản.

- Cấp xã (Văn phòng HĐND và UBND cấp xã): 6 triệu đồng/văn bản.

b) Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, định mức phân bổ kinh phí:

- Cấp tỉnh: 8 triệu đồng/văn bản, trong đó:

+ Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật: 6,6 triệu đồng/nghị quyết; 7,3 triệu đồng/quyết định;

+ Sở Tư pháp: 0,5 triệu đồng/văn bản;

+ Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: 0,5 triệu đồng/báo cáo;

+ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh: 0,2 triệu đồng/nghị quyết;

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 0,2 triệu đồng/văn bản.

- Cấp huyện: 6 triệu đồng/văn bản, trong đó:

+ Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật: 4,8 triệu đồng/nghị quyết; 5,3 triệu đồng/quyết định;

+ Phòng Tư pháp: 0,5 triệu đồng/văn bản;

+ Các Ban Hội đồng nhân cấp huyện: 0,5 triệu đồng/báo cáo;

+ Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 0,2 triệu đồng/văn bản.

- Cấp xã (Văn phòng HĐND và UBND cấp xã): 4 triệu đồng/văn bản.

3. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do ngân sách nhà nước bảo đảm, được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

4. Căn cứ mức kinh phí được giao để thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và định mức phân bổ kinh phí quy định tại Khoản 2 Điều này, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quyết định thực hiện chi tiêu cho các nội dung công việc với mức chi phù hợp (thấp hơn hoặc cao hơn mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC) trong tổng mức kinh phí đã được giao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 về quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.137

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!