Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND quy định mức hoạt động, bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với Đội Tuyên truyền lưu động và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Số hiệu: 38/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 10/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG, MỨC BỒI DƯỠNG BIỂU DIỄN, BỒI DƯỠNG LUYỆN TẬP ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC ĐỘI VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03-12-2004; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21-12-2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã,

Sau khi xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định định mức hoạt động, mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập đối với Đội Tuyên truyền lưu động và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hoà Bình như sau:

I. Định mức hoạt động và mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

1. Định mức hoạt động

STT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

130 buổi

110 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội thông tin lưu động

2 cuộc

2 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

10 tài liệu

10 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

2 lớp

2 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

5 chương trình

5 chương trình

2. Nội dung chi và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn

a) Đối với tuyên truyền viên cấp tỉnh

- Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động, tuyên truyền viên ngoài biên chế (người đã được đơn vị tuyển dụng theo hợp đồng) khi tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động thì được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn như sau:

+ Chi tiền bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chương trình mới là 30.000 đồng/người/buổi. Số buổi tập tối đa là 08 buổi;

+ Chi tiền bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động:

• Mức bồi dưỡng đối với vai chính cho 01 buổi biểu diễn lưu động là 50.000 đồng/người/buổi. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, thành phố, huyện quyết định.

• Mức bồi dưỡng đối với các vai khác cho 01 buổi biểu diễn lưu động là 40.000 đồng/người/buổi.

b) Đối với tuyên truyền viên cấp huyện: Tuỳ theo tình hình thực tế và khả năng nguồn ngân sách, mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với tuyên truyền viên cấp huyện được áp dụng tối đa không quá 80% so với mức chi đối với tuyên truyền viên cấp tỉnh.

c) Đối với các thành viên đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, thành phố, huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt áp dụng mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn tối đa không quá 2 lần mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn quy định tại điểm a, mục 2, phần II nêu trên.

II. Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội Văn nghệ quần chúng thôn, xóm, bản, tổ dân phố (Sau đây gọi chung là Đội Văn nghệ quần chúng cơ sở) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Đội Văn nghệ quần chúng cơ sở được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Mức hỗ trợ cho Đội Văn nghệ quần chúng cơ sở là 2.000.000 đồng/đội/năm.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Kinh phí hỗ trợ cho Đội Văn nghệ quần chúng cơ sở do ngân sách địa phương đảm bảo và được bổ sung trong dự toán chi sự nghiệp Văn hóa hàng năm cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khoá XV, kỳ họp thứ ba thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND quy định mức hoạt động, bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với Đội Tuyên truyền lưu động và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.405
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112