Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện Lai Châu

Số hiệu: 37/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CƠ SCAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật Sửa đổi, b sung Luật Phòng, chng ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định s 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;

Căn cứ Thông tư s 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện h trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện;

Xét Tờ trình s 2723/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết mức hỗ trợ đi với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thm tra số 517/BC-HĐND ngày 04/12/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức htrợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ scai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tchức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh.

Người nghiện ma túy (có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu) tự nguyện cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh.

2. Mức hỗ trợ cai nghiện

a) 100% tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần: Mức chi theo chi phí thực tế và hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

b) Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện và thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định của bác sỹ: Mức chi theo giá dịch vụ y tế do cấp có thẩm quyền quyết định đối với cơ sy tế công lập thực hiện dịch vụ, tối đa không quá 200.000 đồng/người/đợt điều trị.

c) Chi phí điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường: Mức chi theo chi phí thực tế và chứng từ hợp pháp, tối đa không quá 50.000 đồng/người/tháng.

d) Tiền ăn: 0,8 mức lương cơ sở/người/tháng.

e) Tiền quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân cần thiết trang cấp một lần (chăn, màn, chiếu, gối, quần áo đồ dùng sinh hoạt cá nhân): 600.000 đồng/người.

f) Tiền điện, nước sinh hoạt: 80.000 đồng/người/tháng.

3. Điều kiện và thời gian h tr

a) Điều kiện: Chỉ hỗ trợ cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện lần đầu.

b) Thời gian: H trtối đa không quá 12 tháng.

4. Kinh phí thực hiện

Nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV, Kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính ph;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động - TBXH, Tài chính;
- Cục Kiểm tra v
ăn bn QPPL-B Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND,
UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thư
ng trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 quy định về mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.087

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!