Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 37/2015/NQ-HĐND8 Tổng quyết toán ngân sách nhà nước 2014 Bình Dương

Số hiệu: 37/2015/NQ-HĐND8 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Phạm Văn Cành
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2015/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4140/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổng quyết toán ngân sách năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 như sau:

1. Tng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 31.738.960.856.988 đồng (ba mươi mốt ngàn bảy trăm ba mươi tám tỷ chín trăm sáu mươi triệu tám trăm năm mươi sáu ngàn chín trăm tám mươi tám đồng), trong đó số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 11.150.017.133.450 đồng (mười một ngàn một trăm năm mươi tỷ không trăm mười bảy triệu một trăm ba mươi ba ngàn bốn trăm năm mươi đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán 13.853.482.375.645 đồng (mười ba ngàn tám trăm năm mươi ba tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn sáu trăm bốn mươi lăm đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014 là 3.440.709.180.858 đồng (ba ngàn bốn trăm bốn mươi tỷ bảy trăm lẻ chín triệu một trăm tám mươi ngàn tám trăm năm mươi tám đồng), gồm kết dư ngân sách tỉnh là 2.582.256.729.995 đồng (hai ngàn năm trăm tám mươi hai thai trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi chín ngàn chín trăm chín mươi lăm đồng), ngân sách cấp huyện là 761.289.597.906 đng (bảy trăm sáu mươi mt tỷ hai trăm tám mươi chín triệu năm trăm chín mươi bảy ngàn chín trăm lẻ sáu đng), ngân sách cấp xã là 97.162.852.957 đồng (chín mươi bảy tỷ một trăm sáu mươi hai triệu tám trăm năm mươi hai ngàn chín trăm năm mươi bảy đồng).

Điu 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công khai Tng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày, ktừ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy
, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTT
QVN tnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND
, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, t
hị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo
tỉnh;
- Website Bình Dương;
- L
ưu: CV, VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 37/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.334

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!