Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang

Số hiệu: 36/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Đặng Tuyết Em
Ngày ban hành: 01/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2016/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 07/BC-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016, cụ thể như sau:

1. Về thu ngân sách

Tổng thu ngân sách địa phương được sử dụng là 10.686,908 tỷ đồng, điều chỉnh tăng so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm là 419,417 tỷ đồng, bao gồm:

a) Điều chỉnh tăng thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương là 253,399 tỷ đồng, trong đó nguồn Trung ương bổ sung chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu 199 tỷ đồng và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 54,399 tỷ đồng.

b) Điều chỉnh tăng thu tiền cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là 125 tỷ đồng.

c) Điều chỉnh tăng nguồn thu kết dư vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 là 24,656 tỷ đồng.

d) Điều chỉnh tăng nguồn thu tiền bán đấu giá nhà, đất tại số 180B An Tôn, Thành phố Hồ Chí Minh là 16,362 tỷ đồng.

2. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách địa phương là 10.684,503 tỷ đồng, tăng so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm là 417,012 tỷ đồng, bao gồm:

a) Điều chỉnh tăng chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 253,399 tỷ đồng, trong đó: Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu 199 tỷ đồng và chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 54,399 tỷ đồng.

b) Điều chỉnh tăng chi đầu tư từ tiền cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 125 tỷ đồng.

c) Điều chỉnh tăng chi đầu tư từ nguồn thu kết dư vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 là 22,251 tỷ đồng.

d) Điều chỉnh tăng chi đầu tư từ nguồn thu tiền bán đấu giá nhà, đất tại số 180B An Tôn, Thành phố Hồ Chí Minh là 16,362 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế tại Khoản 2, Mục I, Mục II, Điều 1 Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND ngày 01/08/2016 điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.241

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!