Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 35/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 7 ban hành

Số hiệu: 35/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 18/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 35/2006/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ CÁC CẤP NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2007-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Sau khi xem xét Tờ trình số7435 /TTr-UBND ngày 01/12/2006 của UBND tỉnh về nhiệm vụ chi đầu tư cho các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010; Báo cáo thẩm tra số 57/BC-KTNS ngày 01/12/2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010 như sau:

Nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách các cấp, bao gồm: Chi cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, thực hiện dự án.

1. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp tỉnh:

- Quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội tỉnh, quy hoạch các ngành kinh tế - kỹ thuật tỉnh.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

- Các loại quy hoạch xây dựng do tỉnh quản lý; các dự án về thiết lập bản đồ địa hình, địa chính.

- Các công trình giao thông do Sở Giao thông - vận tải quản lý (bao gồm cả đường giao thông nội thị theo phân cấp của UBND tỉnh giao).

- Các công trình do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý ( theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh).

- Các trường học do Sở Giáo dục- đào tạo quản lý ( theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh).

- Các trường cao đẳng.

- Các trường học dân tộc nội trú cấp 2.

- Các trường dạy nghề và các trung tâm dạy nghề; các cơ sở thuộc Sở Lao động- thương binh và xã hội quản lý.

- Các cơ sở y tế do Sở Y tế trực tiếp quản lý.

- Các cơ sở thể dục thể thao do Sở Thể dục - thể thao trực tiếp quản lý.

- Các công trình công nghệ thông tin do Sở Bưu chính - viễn thông quản lý.

- Các dự án đầu tư xây dựng của các tổ chức khoa học và công nghệ.

- Công viên phía đông đường Trần Phú (thuộc nội thành Nha Trang); Công viên Nguyễn Tất Thành (thị xã Cam Ranh).

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật chợ loại 1.

- Các công trình văn hoá, nhà thiếu nhi do tỉnh quản lý.

- Các di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh.

- Các công trình an ninh-quốc phòng.

- Trồng rừng tập trung.

- Phát thanh, truyền hình do Đài Phát thanh- truyền hình tỉnh quản lý.

- Phủ điện các vùng lõm.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật của các khu/ cụm công nghiệp vừa và nhỏ

- Hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp.

- Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế.

- Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu du lịch quốc gia, khu (dự án) du lịch địa phương.

- Hỗ trợ các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

- Vốn đối ứng: các dự án ODA, NGO, các dự án tài trợ khác, chương trình 135 giai đoạn II, chương trình 134, các chương trình dự án của các bộ, ngành trung ương đầu tư trên địa bàn.

- Đề án:”Tăng cường cơ sở vật chất các trường tiểu học trong toàn tỉnh bảo đảm đủ điều kiện dạy học 2 buổi / ngày” (giai đoạn I).

- Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn ( theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh).

- Các chương trình theo nghị quyết HĐND tỉnh ( theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh).

- Các chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành giao cho cấp tỉnh quản lý đầu tư.

- Đối với các dự án sử dụng cả hai nguồn vốn tỉnh/ huyện thì sẽ được nêu rõ trong quyết định đầu tư.

- Duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa các công trình đã đầu tư do cấp tỉnh đầu tư và quản lý sử dụng (ngoài nguồn vốn sự nghiệp kinh tế).

2. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp huyện

- Quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội huyện.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của phường, thị trấn và các xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

- Quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất cấp xã của các xã, thị trấn miền núi, vùng cao, hải đảo (theo quyết định của UBND tỉnh).

- Các loại quy hoạch xây dựng do cấp huyện quản lý.

- Các công trình giao thông do cấp huyện quản lý.

- Các công trình thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do cấp huyện quản lý.

- Các trường học do phòng giáo dục quản lý (kể cả nhà công vụ và các trường mầm non ở các xã miền núi, vùng cao, hải đảo theo Quyết định của UBND tỉnh).

- Các cơ sở y tế do phòng y tế quản lý.

- Các cơ sở thể dục thể thao do phòng thể dục thể thao quản lý.

- Các dự án công nghệ thông tin do cấp huyện quản lý.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật chợ loại 2.

- Các công trình: nhà làm việc, nhà văn hoá, nhà thiếu nhi, công viên...do cấp huyện quản lý.

- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ( theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh).

- Các công trình vệ sinh môi trường của cấp huyện.

- Truyền thanh, tiếp hình do cấp huyện quản lý.

- Các công trình khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành giao cho cấp huyện quản lý.

- Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình đã đầu tư do cấp huyện quản lý sử dụng.

Đối với 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, ngoài các nhiệm vụ chi đầu tư được phân cấp trên, còn phải thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cho các xã, thị trấn trực thuộc trong trường hợp nguồn ngân sách đầu tư được phân bổ cho các xã, thị trấn này nhưng không sử dụng hết họăc theo đề nghị đầu tư xây dựng của xã, thị trấn.

3. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp xã, thị trấn:

a) Đối với xã, thị trấn của hai huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

- Sửa chữa, kiên cố hoá kênh loại 3.

- Sửa chữa trụ sở xã.

- Sửa chữa trạm xá xã.

- Sửa chữa trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) xã.

- Sửa chữa chợ xã.

- Sửa chữa các hệ thống cấp nước sinh hoạt giao cho xã quản lý.

- Sửa chữa các công trình công cộng khác do xã quản lý (khu vui chơi giải trí cho trẻ em, sân vận động xã, truyền thanh xã, công viên xã…).

- Sửa chữa trung tâm học tập cộng đồng.

- Xây dựng, sửa chữa các công trình có đóng góp tiền và ngày công của dân trong xã.

- Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình do xã quản lý sử dụng.

Các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng khác do UBND huyện thực hiện theo đề nghị của xã, thị trấn từ nguồn vốn được phân bổ hàng năm.

b) Đối với xã, thị trấn thuộc các huyện: Vạn Ninh, Ninh Hoà, Diên Khánh, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang.

- Quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã ( trừ các xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị).

- Xây dựng, sửa chữa, kiên cố hoá kênh loại 3.

- Xây dựng, sửa chữa trụ sở xã.

- Sửa chữa trạm xá xã.

- Xây dựng, sửa chữa trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) xã.

- Xây dựng, sửa chữa chợ xã.

- Xây dựng, sửa chữa đường giao thông nội bộ xã.

- Sửa chữa các hệ thống cấp nước sinh hoạt giao cho xã quản lý.

- Xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng khác do xã quản lý (khu vui chơi giải trí cho trẻ em, sân vận động, truyền thanh, công viên...).

- Xây dựng, sửa chữa trung tâm học tập cộng đồng.

- Xây dựng, sửa chữa các công trình có đóng góp tiền và ngày công của dân trong xã.

- Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình do xã quản lý sử dụng.

- Xây dựng, sửa chữa các công trình khác do xã quản lý sử dụng.

c) Đối với phường: Các phường được sử dụng nguồn vượt thu ngân sách để ưu tiên chi đầu tư phát triển.

4. Đối với các chương trình, dự án khác chưa rõ nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của cấp nào thì UBND tỉnh sẽ quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 14/2005/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày ngày 21/7/2005 về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư cho cấp huyện.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực Nghị quyết này; Tiến hành rà soát lại, bổ sung cụ thể các nội dung phân cấp quản lý ở các ngành, lĩnh vực và các địa phương.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp lần thứ 7 thông qua và

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Đaị biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban Đảng;
- Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 35/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 7 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.423

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.240.143