Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 33/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ thu - chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2003 (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến 13 tháng 2 năm 2003) do Hôi đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 33/2003/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 13/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2003/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2003 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2003HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÓA XII
(Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến 13 tháng 2 năm 2003)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân(Sửa đổi);
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ vào Báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội và thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2002 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2003
.

QUYẾT NGHỊ:

I/ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHÀ NƯỚC GIAO VỀ THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2002:        

       1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:           19.348.000 triệu đồng

            Trong đó:  Thu nội địa                                           16.952.000 triệu đồng

       2- Tổng chi ngân sách địa phương:                              4.554.586 triệu đồng

 

II/ CÁC ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM TRONG BỐ TRÍ NGÂN SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003:

Cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2003 do UBND Thành phố trình, đồng thời lưu ý một số vấn đề sau đây:

1. UBND Thành phố giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách tăng 5% (so với chỉ tiêu Nhà nước giao) cho các Sở, Ngành, Quận, Huyện và cơ quan Thuế, Hải quan.

2. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị, các khu và cụn công nghiệp, phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cùng với khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực này; xây dựng quỹ nhà tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng; bố trí đủ vốn để hoàn thành Đề án điện nông thôn.

3. Ưu tiên bố trí đủ vốn để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho các công trình và các chương trình phục vụ Seagames 22. Tập trung vốn cho những dự án giải quyết các yêu cầu cấp bách về dân sinh như: Cấp, thoát nước, chiếu sáng ngõ xóm, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

4. Quan tâm đầu tư từ ngân sách cho sự nghiệp Y tế - Giáo dục - Văn hóa, xã hội, một số công trình trọng điểm về y tế, điều dưỡng người có công. Tăng chi và nâng cao hiệu quả vốn ngân sách đầu tư cho các chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; khôi phục và phát triển nghề, các làng nghề truyền thống; tiếp tục bổ sung vốn ngân sách cho Quỹ khuyến nông.

Quan tâm hỗ trợ ngân sách cho an ninh, quốc phòng, kinh phí đầu tư cho phòng cháy, chữa cháy đảm bảo đối phó với mọi tình huống.

5. Từng bước đầu tư nâng cấp trụ sở HĐND và UBND xã, phường, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX và có chuẩn hóa để tránh lãng phí. Ngân sách Thành phố đảm bảo cân đối chi cải cách tiền lương theo chỉ đạo của Chính phủ.

6. Căn cứ ý kiến của HĐND, UBND Thành phố sớm hoàn chỉnh phương án giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2003, danh mục các dự án đầu tư XDCB năm 2003 trình thường trực HĐND Thành phố phê duyệt và sớm triển khai xuống cơ sở, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND Thành phố. Thực hiện việc công bố công khai ngân sách năm 2003 đã được HĐND quyết định theo quy định của pháp luật.

7. UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện thực hiện các chỉ tiêu Nhà nước giao về thu, chi ngân sách năm 2003; thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ và Thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể về tạo vốn và thu hút vốn đầu tư; đổi mới cơ chế điều hành để nâng cao hiệu quả các chương trình muc tiêu; tăng cường quản lý sau đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường; mở rộng thực hiện việc thí điểm khoán chi hành chính và một số dịch vụ công ở một số sở, ngành, quận, huyện.

8. UBND Thành phố chỉ đạo các ngành và các cấp khẩn trương và nghiêm túc làm tốt công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Luật ngân sách nhà nước đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002; đồng thời có các biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc phân cấp ngân sách và phân cấp chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các quận, huyện.

9. Thường trực HĐND và các Ban, các tổ đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo Nghị quyết HĐND, đảm bảo ngân sách được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND xem xét, quyết định thực hiện các khoản chi phát sinh ngoài dự toán, điều chỉnh do UBND Thành phố trình bày và báo cáo với HĐND Thành phố trong kỳ họp gần nhất.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCHPhùng Hữu Phú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 33/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ thu - chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2003 (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến 13 tháng 2 năm 2003) do Hôi đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.608

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211