Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương phân bổ kết dư Kon Tum

Số hiệu: 31/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 11/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân b kết dư ngân sách tỉnh năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

a) Tổng thu ngân sách địa phương:

8.706.325.783.143 đồng

b) Tổng chi ngân sách địa phương:

8.673.399.734.405 đồng

c) Kết dư ngân sách địa phương:

32.926.048.738 đồng

2. Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 (sau khi loại tr số bổ sung chuyn giao trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện và cấp huyện bổ sung cho cấp xã):

a) Tổng thu ngân sách địa phương:

6.188.104.135.117 đồng

- Thu cân đối ngân sách

5.980.253.982.631 đồng

- Thu quản lý qua ngân sách

207.850.152.486 đồng

b) Tổng chi ngân sách địa phương:

6.155.178.086.379 đồng

- Chi cân đối ngân sách

5.947.327.933.893 đồng

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách

207.850.152.486 đồng

c) Kết dư ngân sách địa phương:

32.926.048.738 đồng

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương

32.926.048.738 đồng

- Nguồn thu quản lý qua ngân sách

0 đồng

3. Quyết toán ngân sách tỉnh năm 2016

a) Tổng thu ngân sách tnh:

5.098.776.251.154 đồng

- Thu cân đối ngân sách:

4.929.755.143.286 đồng

- Thu quản lý qua ngân sách:

169.021.107.868 đồng

b) Tổng chi ngân sách tỉnh:

5.091.452.662.143 đồng

- Chi cân đối ngân sách:

4.922.431.554.275 đồng

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:

169.021.107.868 đồng

c) Kết dư ngân sách tỉnh:

7.323.589.011 đồng

- Nguồn cân đối ngân sách:

7.323.589.011 đồng

- Nguồn thu quản lý qua ngân sách:

0 đồng

Điều 2. Phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2016

1. Bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 3.661.000.000 đồng.

2. Nguồn kết dư còn lại (50%) 3.662.589.011 đồng chuyển sang thu ngân sách tnh năm 2017 bổ sung vốn ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tnh Kon Tum đcho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Điều 3. Tổ chức thực hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội
đồng nhân dân tnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Các
Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đ
i biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các S
, ban, ngành, đoàn th của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu tr
tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình t
nh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2016 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.365

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!