Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 94/2012/NQ-HĐND chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 31/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Quốc Cường
Ngày ban hành: 05/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2014/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2012/NQ-HĐND NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 94/2012/NQ-HĐND ngày 8/12/2012; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế & Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 94/2012/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể:

1. Sửa đổi mục 1 phần V của Nghị quyết 14 như sau:

a) Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết

Căn cứ dự toán thu xổ số kiến thiết hàng năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm thông qua Hội đồng nhân dân Tỉnh về sử dụng toàn bộ nguồn thu xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó bố trí tối thiểu 60% tổng nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư cho lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề và Y tế; sửa chữa các cơ sở khám chữa bệnh xuống cấp nặng. Sau khi bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác.

Trên cơ sở các chương trình, đề án, dự án được phê duyệt; ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện; trong đó ưu tiên vốn hỗ trợ 08 xã biên giới và 30 xã thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2020 (ban hành theo Quyết định số 911/QĐ-UBND.HC ngày 06 tháng 10 năm 2010 của UBND Tỉnh).

b) Nguyên tắc và đối tượng hỗ trợ:

- Lĩnh vực giáo dục: hỗ trợ đầu tư xây dựng các trường từ ngành học mầm non đến trung học cơ sở (THCS) cần duy tu, sửa chữa, xây mới, tách trường, mở rộng đạt chuẩn quốc gia thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015 được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt theo các tiêu chí sau:

+ Trường học xuống cấp nặng được cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng lại, trường học mới thành lập.

+ Tách trường các cấp phổ thông do vượt qui mô quản lý cho phép;

+ Mở rộng trường đạt chuẩn quốc gia;

+ Duy tu, sửa chữa trường, lớp học các cấp phục vụ năm học mới: hỗ trợ 100 triệu đồng/xã/năm;

+ Lĩnh vực dạy nghề: hỗ trợ đầu tư các trung tâm dạy nghề huyện thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: hỗ trợ đầu tư các trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng cấp xã, ưu tiên triển khai tại các xã điểm theo Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của Tỉnh (mỗi trung tâm hỗ trợ 5,0 tỷ đồng); các công trình phúc lợi xã hội của các khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa theo Quyết định của UBND tỉnh (xét đến năm 2014); khen thưởng huyện, xã đạt danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (mỗi huyện thưởng một công trình trị giá 05 tỷ đồng, mỗi xã thưởng một công trình trị giá 02 tỷ đồng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH; VPCP (I, II), Ban CTĐB;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, Đại biểu HĐND Tỉnh;
- UBKTTU;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT, các phòng nghiệp vụ.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 94/2012/NQ-HĐND chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40