Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 29/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2011/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 214/BC-UBND, Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2010 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.058.321 triệu đồng (ba ngàn không trăm năm mươi tám tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.583.328 triệu đồng (năm ngàn năm trăm tám mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi tám triệu đồng).

3. Tổng thu ngân sách địa phương được sử dụng: 6.110.762 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách địa phương được điều tiết từ nguồn thu năm 2010 là 2.142.193 triệu đồng, Trung ương bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung mục tiêu cho địa phương là 1.996.370 triệu đồng, kết dư ngân sách năm trước là 293.200 triệu đồng...

4. Cân đối tổng quyết toán số dư niên độ năm ngân sách 2010: 527.434 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 208.449,7 triệu đồng;

- Ngân sách huyện: 279.525,6 triệu đồng;

- Ngân sách cấp xã: 39.458,7 triệu đồng.

(Kèm theo tờ trình quyết toán năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 theo quy định, chỉ đạo các cơ quan có liên quan lập báo cáo quyết toán về Bộ Tài chính theo quy trình của Luật Ngân sách nhà nước, khắc phục kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. Sau khi có thông báo quyết toán ngân sách của Bộ Tài chính, triển khai tổ chức thực hiện đúng theo Điều 63 Luật Ngân sách nhà nước.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.262
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66