Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 285/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2010 do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 285/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 23/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ NSĐP, phê chuẩn quyết toán NSĐP;

Xét Tờ trình số 8455/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2010;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán và quyết định phân bổ ngân sách nhà nước năm 2010 như sau:

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.760 tỷ đồng (Hai ngàn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa 2.370 tỷ đồng (Hai ngàn ba trăm bảy mươi tỷ đồng), thu thuế XNK 380 tỷ đồng (Ba trăm tám mươi tỷ đồng), thu xổ số kiến thiết 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng).

(Kèm theo Phụ lục số 1)

2. Tổng số chi ngân sách địa phương: 7.581 tỷ 145 triệu đồng (Bảy ngàn năm trăm tám mươi mốt tỷ một trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

3. Năm 2010 điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất các xã, thị trấn thuộc khu quy hoạch thị xã Hoàng Mai theo tỷ lệ ngân sách huyện Quỳnh Lưu 60% (để đầu tư hạ tầng khu đô thị Hoàng Mai), ngân sách xã, thị trấn 40%.

(Kèm theo các Phụ lục 2,3,4, 5 và 6).

Điều 2. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2010:

1. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định giao chi tiết nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các ngành, các địa phương, đơn vị, bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm dự toán thu chi ngân sách nhà nước đã được HĐND tỉnh quyết nghị. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề lớn phát sinh, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010:

Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khoá XV tại kỳ họp thứ 17 và nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau:

1. Điều hành ngân sách theo hướng tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, góp phần phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ về an sinh xã hội. Tổ chức tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tiêu dùng xã hội cũng như chi tiêu từ ngân sách nhà nước. Triển khai kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, các chương trình, dự án và các chính sách đã ban hành để hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống người nghèo, vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 3 huyện nghèo (trong chương trình 62 huyện nghèo). Tăng cường quản lý thị trường, chống đầu cơ, trục lợi nâng giá. Kiểm soát chặt chẽ biến động giá của các hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước quản lý về giá; những hàng hóa dịch vụ được Nhà nước sử dụng ngân sách để đặt hàng; hàng hóa dịch vụ công ích, hàng hóa còn được trợ cước, trợ giá; hàng hoá tiêu dùng thiết yếu, liên quan đến đời sống của đại đa số người dân.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và người dân trong SXKD. Quan tâm khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo vận động thu hút các dự án đầu tư đối với những ngành, lĩnh vực có nguồn thu ngân sách lớn theo danh mục đã được phê duyệt. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án đã được khởi công, đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện đúng các cam kết đã ký với các nhà đầu tư. Xúc tiến các công việc liên quan đến triển khai các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành Trung ương đồng ý về chủ trương.

3. Tăng cường quản lý các nguồn thu ngân sách, chống thất thu. Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước, hạn chế tình trạng gian lận thuế, kê khai tính thuế, nợ đọng thuế. Thực hiện nghiêm túc chủ trương dừng việc miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 của Quốc hội; thực hiện giãn thời hạn nộp thuế một quý năm 2010 đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt may, da, giầy. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân.

Đôn đốc các chủ dự án các khu đô thị xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch nộp tiền sử dụng đất nhằm thu nộp đầy đủ, kịp thời số tiền đất phải nộp vào ngân sách. Triển khai kế hoạch sử dụng đất 2010 đã được phê duyệt, lập các dự án đầu tư hạ tầng, khai thác các khu đất có vị trí sinh lợi nhằm tăng thu tiền sử dụng đất.

Tích cực vận động các doanh nghiệp mở tờ khai, nộp thuế qua Hải quan Nghệ An đối với các mặt hàng có số thu lớn như xăng dầu, linh kiện ô tô, xe máy, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất bao bì..., khai thác sử dụng tốt Kho ngoại quan.

4. Đẩy mạnh tiến độ và giải ngân vốn XDCB. Phân bổ tập trung, nâng cao hiệu quả, tập trung vốn đầu tư cho các dự án, công trình có hiệu quả, có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010 - 2011. Thực hiện cắt chuyển vốn các công trình kéo dài không hiệu quả và có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư cố ý không thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB, nhà thầu thiếu năng lực vi phạm hợp đồng thực hiện chậm tiến độ xây dựng công trình. Tăng cường hơn nữa công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành.

5. Rà soát lại các cơ chế chính sách đã ban hành trong giai đoạn 2006 - 2010 để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện bộ chính sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. Xây dựng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách, định mức phân bổ ngân sách của thời kỳ ổn định ngân sách mới 2011 - 2015 theo hướng tạo chủ động cho ngân sách cấp dưới, khuyến khích bồi dưỡng, khai thác nguồn thu, đồng thời, bao quát hết các nhiệm vụ chi, chế độ chính sách chi hiện hành, chủ động đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Điều 4. Giám sát thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2010:

Giao Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các ban, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Ngân sách nhà nước trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 285/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2010 do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.318

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242