Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 28/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 65, 67 Chương VII Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương phản hồi kết dư ngân sách tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 với các nội dung chyếu sau:

I. Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 8.635.018.743.421 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.609.490.471.671 đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương: 25.528.271.750 đồng

II. Quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 (sau khi loại trừ số bổ sung chuyển giao trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện và cấp huyện bổ sung cho cấp xã)

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.197.865.429.057 đồng

- Thu cân đi ngân sách: 5.965.774.296.448 đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 232.091.132.609 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.172.337.157.307 đồng

- Chi cân đối ngân sách: 5.940.254.634.698 đồng

- Chi tnguồn thu qun lý qua ngân sách: 232.082.522.609 đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương: 25.528.271.750 đồng

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 25.519.661.750 đồng

- Nguồn thu qun lý qua ngân sách: 8.610.000 đồng

III. Quyết toán ngân sách tỉnh năm 2014

1. Tổng thu ngân sách tỉnh: 5.182.233.905.983 đồng

- Thu cân đối ngân sách: 4.987.037.419.349 đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 195.196.486.634 đồng

2. Tổng chi ngân sách tỉnh: 5.176.749.620.093 đồng

- Chi cân đối ngân sách: 4.981. 553.133.459 đồng

- Chi từ ngun thu qun lý qua ngân sách: 195.196.486.634 đồng

3. Kết dư ngân sách tỉnh: 5.484.285.890 đồng

- Nguồn cân đối ngân sách: 5.484.285.890 đồng

- Nguồn thu quản lý qua ngân sách: 0 đồng

Điều 2. Phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2014 như sau:

1. Bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 2.742.000.000 đồng.

2. Chuyn sang thu ngân sách tỉnh năm 2015: 2.742.285.890 đồng để cân đối nguồn bù đắp hụt thu ngân sách tỉnh năm 2015. Trường hợp kết thúc năm 2015, thu ngân sách tỉnh đạt dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí này thực hiện Chương trình nông thôn mới theo quy định.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường trực Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành , đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86