Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND8 về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 28/2014/NQ-HĐND8 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Phạm Văn Cành
Ngày ban hành: 10/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2014/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4042/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổng quyết toán ngân sách năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 29.661.475.461.563 đồng (hai mươi chín ngàn sáu trăm sáu mươi mốt tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi mốt ngàn, năm trăm sáu mươi ba đồng), trong đó số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 10.042.948.213.540 đồng (mười ngàn không trăm bốn mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm mười ba ngàn, năm trăm bốn mươi đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 10.421.334.068.313 đồng (mười ngàn bốn trăm hai mươi mốt tỷ, ba trăm ba mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi tám ngàn, ba trăm mười ba đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2013 là 4.036.824.487.699 đồng (bốn ngàn không trăm ba mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi bảy ngàn, sáu trăm chín mươi chín đồng), gồm: kết dư ngân sách tỉnh là 3.267.923.889.424 đồng (ba ngàn hai trăm sáu mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn, bốn trăm hai mươi bốn đồng), ngân sách cấp huyện là 652.408.815.996 đồng (sáu trăm năm mươi hai tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu, tám trăm mười lăm ngàn, chín trăm chín mươi sáu đồng), ngân sách cấp xã là 116.491.782.279 đồng (một trăm mười sáu tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu, bảy trăm tám mươi hai ngàn, hai trăm bảy mươi chín đồng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công khai Tổng quyết toán ngân sách năm 2013 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND8 về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.617
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76