Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 27/2016/QH14 dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Số hiệu: 27/2016/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đã chỉ rõ tổng số thu, chi cân đối ngân sách nhà nước và mức bội chi ngân sách nhà nước và tổng mức vay của ngân sách nhà nước do Quốc hội thông qua ngày 11/11/2016.

 

Dự toán ngân sách nhà nước 2017 tại Nghị quyết số 27/2016 đã nêu rõ:
 
- Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.212.180 tỷ đồng; Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.390.480 tỷ đồng;
 
Mức bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỷ đồng, tương đương với 3.5% GDP. Trong đó, theo Nghị quyết 27 thì bội chi ngân sách trung ương là 172.300 tỷ đồng (tương đương 3.38%) và bội chi ngân sách địa phương là 6.000 tỷ đồng (tương đương 0.12%).
 
- Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 340.157 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ gốc ngân sách nhà nước.
 
Để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 thì tại Nghị quyết 27/2016, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
+ Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
+ Nghị quyết số 27 giao Chính phủ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế.
 
+ Cũng tại Nghị quyết số 27/QH14, nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, phí bảo đảm hàng hải phải được phản ánh trong thu cân đối ngân sách nhà nước, sử dụng để bảo trì đường bộ và đảm bảo an toàn hàng hải.
 
+ Năm 2017, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn được điều tiết 100% số thu về ngân sách trung ương. Mặt khác, thu ngân sách 72% số tiền lãi dầu, khí, lợi nhuận được chia từ Liên doanh Việt – Nga và tiền đọc tài liệu phát sinh năm 2017.
 
+ Nghị quyết 27/QH14 giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở từ 01/7/2017.
 
+ Đồng thời, năm 2017 phát hành 50.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn quan trọng, cấp bách.
 
Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 có hiệu lực ngày 11/11/2016.

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 27/2016/QH14

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị quyết s 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm Quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo s 467/BC-CP ngày 19 tháng 10 năm 2016 và s 522/CP-KTTH ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 183/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của y ban Tài chính - Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 54/BC-UBTVQH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của y ban thường vụ Quốc hội và ý kiến Đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.212.180 tỷ đồng (một triệu, hai trăm mười hai nghìn, một trăm tám mươi tỷ đồng).

2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.390.480 tỷ đồng (một triệu, ba trăm chín mươi nghìn, bốn trăm tám mươi tỷ đồng).

3. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỷ đồng (một trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm tỷ đồng), tương đương 3,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm:

Bội chi ngân sách trung ương là 172.300 tỷ đồng (một trăm bảy mươi hai nghìn, ba trăm tỷ đồng), tương đương 3,38% GDP;

Bội chi ngân sách địa phương là 6.000 tỷ đồng (sáu nghìn tỷ đồng), tương đương 0,12 %GDP.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 340.157 tỷ đồng (ba trăm bốn mươi nghìn, một trăm năm mươi bảy tỷ đồng).

(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3 và 4)

Điều 2. Giao Chính phủ

1. Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và kịp thời hướng dẫn việc chuyển một số loại phí sang giá dịch vụ đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế. Hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước.

3. Từ năm 2017, nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đu phương tiện ô tô, phí bảo đảm hàng hải (sau khi trừ chi phí tchức thu) được phản ánh trong thu cân đối ngân sách nhà nước, sử dụng để duy tu, bảo trì đường bộ và đảm bảo an toàn hàng hải.

4. Thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

5. Năm 2017, điều tiết 100% số thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách trung ương. Từ năm 2018, khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, sẽ xác định lại cơ chế theo quy định của pháp luật.

6. Thu vào ngân sách nhà nước 72% số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà, lợi nhuận được chia từ Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2017; số tiền còn lại (28%) đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn các địa phương đưa nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết vào thu cân đối ngân sách địa phương và sử dụng toàn bộ nguồn thu này cho đầu tư phát triển do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, trong đó cần ưu tiên đđầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, chương trình xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bố trí chi cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nộp ngân sách địa phương.

8. Bảo đảm tỷ lệ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 5 năm trở lên tối thiểu 70% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ để đáp ứng yêu cầu huy động vn cho ngân sách nhà nước, cơ cấu kỳ hạn danh mục nợ, quản lý rủi ro và phát triển thị trường trái phiếu.

9. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Tiết kiệm triệt đcác khoản chi thường xuyên của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; khuyến khích mở rộng việc thực hiện khoán xe công đảm bảo hp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng.

10. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Giao các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở.

Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

11. Năm 2017, phát hành 50.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Cho phép chuyển nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016 chưa phân bổ sang năm 2017.

Quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tăng cường huy động các nguồn lực trong nước và ngoài nước cho đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở pháp lý để đẩy mạnh hợp tác công tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn và lĩnh vực du lịch.

Hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu để ưu tiên hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng.

12. Từ năm 2017, chỉ đạo các địa phương có trách nhiệm chủ động bố trí chi trả nợ lãi và nợ gốc theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

13. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước; trong điều hành cần có biện pháp tích cực để giảm bội chi. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các khoản vay mới, vay có bảo lãnh của Chính phủ. Bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn quy định.

14. Chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đẩy nhanh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công, trên cơ sở đó, giảm mức hỗ trợ trực tiếp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, dành nguồn để tăng chi hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và hỗ trợ mua sắm sửa chữa để nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Thực hiện điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý giá theo hướng sát với giá thị trường, bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh hp lý, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác.

Điều 3. Giám sát việc thực hiện

y ban thường vụ Quc hội, y ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện các quy định của Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

PHỤ LỤC SỐ 1

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội)

Đơn vị: T đng

STT

NỘI DUNG

D TOÁN NĂM 2017

 

A - TNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.212.180

1

Thu nội địa

990.280

2

Thu từ dầu thô

38.300

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

180.000

4

Thu viện trợ

3.600

 

B - TNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.390.480

1

Chi đầu tư phát triển

357.150

2

Chi dự trữ quốc gia

850

3

Chi trnợ lãi

98.900

4

Chi viện trợ

1.300

5

Chi thường xuyên

896.280

6

Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

6.600

7

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

8

Dự phòng

29.300

 

C - BI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

178.300

 

Tỷ lệ bội chi so GDP

3,5%

1

Bội chi NSTW

172.300

 

Tlệ bội chi so GDP

3,38%

2

Bội chi NSĐP

(1)

6.000

 

Tỷ lệ bội chi so GDP

0,12%

 

D - CHI TRẢ NGỐC

(2)

163.846

1

Chi trả nợ gốc NSTW

144.000

 

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc

- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư

144.000

2

Chi trả nợ gốc NSĐP

19.846

 

- Từ nguồn vay đ trnợ gốc

12.537

 

- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư

7.309

 

Đ - TNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

340.157

1

Vay để bù đắp bội chi

183.620

2

Vay để trả nợ gốc

156.537

Ghi chú:

(1) Chênh lệch giữa số bội chi, bội thu của các địa phương.

(2) Loại trừ số chi trnợ gốc từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, bội thu NSĐP, thì số vay để trnợ gốc khoảng 156.537 tỷ đồng.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội)

Đơn vị: Tđồng

STT

NỘI DUNG

D TOÁN NĂM 2017

A

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách Trung ương

729.730

1

Thu thuế, phí và các khoản thu khác

726.130

2

Thu viện trợ

3.600

II

Chi ngân sách Trung ương

902.030

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp

647.400

2

Chi bổ sung cho ngân sách địa phương

254.630

 

- Bổ sung cân đối ngân sách

194.250

 

- Bổ sung có mục tiêu

60.380

III

Bội chi ngân sách Trung ương

172.300

B

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách địa phương

737.080

1

Thu ngân sách địa phương hưng theo phân cấp

482.450

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

254.630

 

- B sung cân đi ngân sách

194.250

 

- Bổ sung có mục tiêu

60.380

II

Chi ngân sách địa phương

743.080

1

Chi cân đi ngân sách địa phương

682.700

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

60.380

III

Bội chi ngân sách địa phương

6.000

 

PHỤ LỤC SỐ 3

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội)

Đơn vị: Tđồng

STT

NỘI DUNG THU

DỰ TOÁN NĂM 2017

 

TNG THU CÂN ĐỐI NSNN

1.212.180

I

Thu nội địa

990.280

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

286.441

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

201.057

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

194.419

4

Thuế thu nhập cá nhân

80.977

5

Thuế bảo vệ môi trường

45.165

6

Các loại phí, lệ phí

54.339

 

Trong đó: Lệ phí trước bạ

26.069

7

Các khoản thu về nhà, đất

76.555

a

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

27

b

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.180

c

Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

11.398

d

Thu tiền sử dụng đất

63.700

đ

Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

249

8

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

24.000

9

Thu khác ngân sách

25.853

10

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

1.473

II

Thu từ dầu thô

38.300

III

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

180.000

1

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

285.000

a

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bo vệ môi trường hàng nhập khẩu

101.700

b

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng s thu)

183.300

2

Hoàn thuế giá trị gia tăng

-105.000

IV

Thu viện trợ

3.600

 

PHỤ LỤC SỐ 4

DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội)

Đơn vị: Tđồng

STT

NỘI DUNG

TNG S

CHIA RA

NSTW

NSĐP

 

TNG CHI CÂN ĐỐI NSNN

1.390.480

(1)

707.780

(2)

682.700

I

Chi đầu tư phát triển

357.150

179.700

177.450

II

Chi dự trữ quc gia

850

850

 

III

Chi trả nợ lãi

98.900

98.900

 

IV

Chi viện trợ

1.300

1.300

 

V

Chi thường xuyên

896.280

404.630

491.650

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

215.167

22.194

192.973

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

11.243

8.731

2.512

VI

Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

6.600

6.600

 

VII

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

 

100

VIII

Dự phòng

29.300

15.800

13.500

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Bao gồm cả số bổ sung có mục tiêu cho NSĐP; đã loại trừ số bổ sung cân đối cho NSĐP.

(2) Đã bao gồm c194.250 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP; chưa bao gồm số bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP.

NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 27/2016/QH14

Ha Noi, November 11, 2016

 

RESOLUTION

ON STATE BUDGET ESTIMATES OF 2016

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on State budget No. 83/2015/QH13 and the Resolution No. 25/2016/QH14 dated November 09, 2016 by the National Assembly on National 5-year financial plans for the 2016-2020 period;

Upon the consideration of the Report No. 467/BC-CP dated October 19, 2016 and No. 522/CP-KTTH dated November 09, 2016 by the Government; the Inspection report No. 183/BC-UBTCNS14 dated October 19, 2016 by the Finance and Budget Committee; the Report No. 54/BC-UBTVQH14 dated November 11, 2016 by the Standing committee of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the National Assembly’s enquiry reports,

RESOLVES:

Article 1. Approval for state budget estimates of 2017

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Estimated gross state budget balance revenue is VND 1,390,480 billion (one million three hundred ninety thousand four hundred and eighty billion).

3. State budget deficit is VND 178,300 billion (one hundred seventy eight thousand and three hundred billion), equivalent to 3.5% of gross domestic products (GDP), including:

Central government’s budget deficit is VND 172,300 billion (one hundred seventy two thousand and three hundred billion), equivalent to 3.38% of GDP;

Local government’s budget deficit is VND 6,000 billion (six thousand billion), equivalent to 0.12% of GDP.

4. Estimated loan of the state budget, including loans taken to make up for the deficit and loans taken to pay loan principals of the state budget is VND 340,157 billion (three hundred forty thousand one hundred and fifty seven billion).

(Enclosed with the Annexes No. 1, 2, 3 and 4)

Article 2. Government's responsibilities

1. Execute closely the fiscal policies; cooperate consistently which monetary policies to support the development of production and business, continue to stabilize macroeconomics, control the inflation and boost the economic growth. Reinforce the disciplines on finance - budget; implement state budget estimate according to law. Strengthen the inspection and the explicitness and transparency in the use of the state budget, especially in areas most likely to raise corruption and/or extravagance.

2. Direct the conduct and implementation of laws on tax and promptly provide guidance on the conversion of a number of types of charge to service prices according to law. Strengthen the investigation and inspection of taxation; prevent the loss of revenue, smuggling, trade frauds, production and trade of counterfeits, price transfer and tax evasion; promptly discover and handle the unconformable declaration, fraud or evasion of taxes. Minimize the promulgation of new policies which lead to the decrease of the State budget revenue.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Distribute the revenues of environment protection tax on petroleum products between the central government’s budget and local government’s budget according to regulations of the Law on State budget.

5. By 2017, transfer 100% of revenues of special excise duty on petroleum products of Nghi Son Refinery to the central government’s budget. From 2018, when the refinery operates stably, the transfer of revenues will be redistributed according to law.

6. Collect 72% of interests from the trade of oil and gas of the host country, interests distributed from joint Russian-Vietnamese enterprise “Vietsovpetro” and the document reading’s incurred amount of money in 2017. The remaining amount (28%) will be given to Vietnam National Oil and Gas Group to make investment according to law.

7. Guide local governments to include the revenue from lottery operations in the balance revenue of local government’s budget and use the whole of such revenue for development investment under the decision of provincial People’s Councils, where the investment in education, training, vocational training, healthcare, agricultural development and climate change response shall be prioritized. Arrange the expenditure on food safety management and assurance in local area in proportion to the revenue from penalties for administrative violations against regulations on food safety which is transferred to local government’s budget.

8. Ensure the rate of publication of Government bonds having term of not less than 5 years at least 70% of total amount of Government bonds to answer to the requests for capital mobilization for the State budget, schedule structure of debt portfolio, risk management and bond market development.

9. Direct the State budget expenditure according to the assigned estimates. Save thoroughly on recurrent expenditure of each Ministry, central and local authorities; minimize the expenditure on the organization of conferences, seminars, festivals; limit the expenditure on overseas research/survey trips; limit the expenditure on purchase of vehicles and expensive equipment; encourage the limitations on employment of public automobiles reasonably and efficiently. Enhance the administrative reform in the State budget expenditure management. Promulgate policies on increasing the State budget expenditure only when it is actually necessary and with available sources. Manage closely and minimize the state budget estimate advances and brought forward expenditure. Must not convert on-lent loans or government-guaranteed loans into state budget allocation. Strictly comply with the Law on Thrift practice and waste prevention and the Anti-corruption Law.

10. Adjust the base salary from VND 1.21 million per month to VND 1.3 million per month, increase the retirement pension, social insurance allowance and benefit to people meritorious to the Revolution an amount equal to the increase in the base salary. Time for such activities is from July 01, 2017.

Assign Ministries and central and local authorities to be self-controlled in extra pay, on the basis of the assigned state budget estimates, to regulate the increase in base salary.

Central government’s budget shall guarantee the funding for adjustment of retirement pension, social insurance allowance (covered by the state budget) and benefit to people meritorious to the Revolution; support partially the extra pay for a number of poor localities whose budgets cannot be balanced according to regulations of the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The management of spending from the state budget to serve the investment in development must comply with law provisions. Strengthen the mobilization of domestic and foreign resources for development investment, complete the legal basis to enhance public-private partnership, enabling economic sectors to participate in infrastructural construction, especially in agriculture and rural areas and tourism sector.

Guide local governments to use supplements serving certain purpose to prioritize the support related to housing for households of people meritorious to the revolution.

12. From 2017, direct responsible local governments to initially arrange the payment of loan principals and interests according to the Law on State budget.

13. Closely monitor the State budget deficit; put forward positive measures to minimize the deficit. Reinforce the inspection and supervision of applications for loans, use of loans and debt payment, especially new loans and Government-guaranteed loans. Ensure balance of public debts, government debts and national foreign debts within prescribed limits.

14. Direct Ministries and central and local authorities to boost the self-control of non-business unit in association with the roadmap for accurate calculation of public service prices and, on that basis, decrease the direct aid for non-business unit to increase the spending on support for poor people and beneficiaries of incentive policies and create funding for salary reform and for supporting the purchase and maintenance to increase public service quality. Adjust prices of articles under the state management toward the market price, ensuring to make up reasonably for the production and trading cost to attract the investment from other economic sectors.

Article 3. Supervision of implementation

The Standing committee of the National Assembly, the Finance and Budget Committee, the Council of Ethnic Affairs, committees of the National Assembly, delegations of the National Assembly, and deputies of the National Assembly shall be responsible for supervising the implementation of this Resolution within their responsibility and power as prescribed.

This Resolution has been ratified in the 2nd Meeting Session of the 14th National Assembly dated November 11, 2016.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHAIRMAN OF
NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Thi Kim Ngan

 

APPENDIX No. 1

STATE BUDGET BALANCE IN 2017
(Enclosed with the
Resolution No. 27/2016/QH14 dated November 11, 2016 by the National Assembly)

Unit: Billion dong

No.

CONTENT

ESTIMATE OF 2017

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,212,180

1

Domestic revenue

990,280

2

Crude oil revenue

38,300

3

Balance revenue from export-import operations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Aid revenue

3,600

 

B- ESTIMATED BALANCE EXPENDITURE OF STATE BUDGET

1,390,480

1

Investments in development

357,150

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expenditure on national reserve

850

3

Payment of loan interests

98,900

4

Aid provision

1,300

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

896,280

6

Expenditure on pay reforms and staff downsizing

6,600

7

Contributions to financial reserve funds

100

8

Provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

C- STATE BUDGET DEFICIT

178,300

 

Deficit rate compared with GDP

3,5%

1

Deficit of the central government’s budget

172,300

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Deficit rate compared with GDP

3,38%

2

Deficit of the local government’s budget

(1)

6,000

 

Deficit rate compared with GDP

0,12%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D- PAYMENT OF LOAN PRINCIPALS

(2)

163,846

1

Payment of loan principals by central government’s budget

144,000

 

- From loans

- From the surplus and increase of revenues, the economical spending and the residual

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Payment of loan principals by local government’s budget

19,846

 

- From loans

12,537

 

- From the surplus and increase of revenues, the economical spending and the residual

7,309

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DD- TOTAL LOAN BY THE STATE BUDGET

340,157

1

Loans taken to make up for deficit

183,620

2

Loans taken to pay principals

156,537

Notes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) By offsetting payment of principals against the surplus, economical spending, residual and local government’s budget surplus, the amount of loans taken to pay loan principals shall be around VND 156,537 billion.

 

APPENDIX No. 2

REVENUE AND EXPENDITURE BALANCE OF CENTRAL GOVERNMENT’S BUDGET AND LOCAL GOVERNMENT’S BUDGET IN 2017
(Enclosed with the Resolution No. 27/2016/QH14 dated November 11, 2016 by the National Assembly)

Unit: Billion dong

No.

CONTENT

ESTIMATE OF 2017

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

I

Central government’s budget revenue

729,730

1

Collection of taxes, charges and others

726,130

2

Aid revenue

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

Central government’s budget expenditure

902,030

1

Expenditure depending on the tasks of the central government’s budget according to decentralization

647,400

2

Contributions to local government’s budget

254,630

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Supplement to cover budget deficit

194,250

 

- Supplement serving certain purposes

60,380

III

Central government’s budget deficit

172,300

B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

I

Local government’s budget revenue

737,080

1

Local government’s budget revenue received according to decentralization

482,450

2

Supplement revenue from central government’s budget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Supplement to cover budget deficit

194,250

 

- Supplement serving certain purposes

60,380

II

Local government’s budget expenditure

743,080

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expenditure to balance local government's budget

682,700

2

Expenditure from source of supplement serving certain purpose

60,380

III

Local government’s budget deficit

6,000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ESTIMATES OF REVENUE OF STATE BUDGET BY CATEGORY OF 2017
(Enclosed with the Resolution No. 27/2016/QH14 dated November 11, 2016 by the National Assembly)

Unit: Billion dong

No.

REVENUE CONTENT

ESTIMATE OF 2017

 

ESTIMATED GROSS REVENUE OF STATE BUDGET

1,212,180

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

990,280

1

Revenue from state-owned enterprises

286,441

2

Revenue from foreign-invested enterprises

201,057

3

Revenue from non-state economic sector

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Personal income tax

80,977

5

Environmental protection tax

45,165

6

Charges and fees

54,339

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where: Registration fees

26,069

7

Revenue from house and land

76,555

a

Agricultural land use tax

27

b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,180

c

Revenue from land rental or water surface rental

11,398

d

Revenue from land levies

63,700

dd

Revenue from state-owned house sale or lease

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Revenue from lottery operations

24,000

9

Revenue other than state budget revenues

25,853

10

Revenue from public land and other yields of public property

1,473

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Crude oil revenue

38,300

III

Balance revenue from export-import operations

180,000

1

Gross revenue from export-import operations

285,000

a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

101,700

b

VAT on imported goods (gross revenue)

183,300

2

VAT refund

-105,000

IV

Aid revenue

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX No. 4

EXPENDITURE ESTIMATES OF THE STATE BUDGET, CENTRAL GOVERNMENT’S BUDGET AND LOCAL GOVERNMENT’S BUDGET ACCORDING TO EXPENDITURE STRUCTURE OF 2017
(Enclosed with the Resolution No. 27/2016/QH14 dated November 11, 2016 by the National Assembly)

Unit: Billion dong

No.

CONTENT

TOTAL

DIVIDED

Central government’s budget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ESTIMATED GROSS EXPENDITURE OF STATE BUDGET

1,390,480

(1)

707,780

(2)

682,700

I

Investments in development

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

179,700

177,450

II

Expenditure on national reserve

850

850

 

III

Payment of loan interests

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

98,900

 

IV

Aid provision

1,300

1,300

 

V

Recurrent expenditure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

404,630

491,650

 

Where:

 

 

 

1

Expenditure on education - training and vocational training

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22,194

192,973

2

Expenditure on science and technology career

11,243

8,731

2,512

VI

Expenditure on pay reforms and staff downsizing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,600

 

VII

Contributions to financial reserve funds

100

 

100

VIII

Provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15,800

13,500

Notes:

(1) Including the supplement serving certain purpose to local government’s budget; having deducted the balance supplement to local government’s budget.

(2) Including the balance supplement of VND 194,250 billion from central government’s budget to local government’s budget; not including the supplement serving certain purpose from central government’s budget to local government’s budget

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


34.297

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!