Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 27/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NH�N D�N
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 27/2011/NQ-HĐND

Quảng Trị, ng�y 09 th�ng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PH� CHUẨN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT TO�N NG�N S�CH NH� NƯỚC NĂM 2009 CỦA HUYỆN ĐAKR�NG

HỘI ĐỒNG NH�N D�N TỈNH QUẢNG TRỊ
KH�A VI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND v� UBND ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ng�n s�ch nh� nước số 01/2002/QH11 ng�y 16 th�ng 12 năm 2002;

Căn cứ Th�ng tư số 63/2009/TT-BTC ng�y 27 th�ng 3 năm 2009 của Bộ T�i ch�nh Quy định về c�ng t�c lập dự to�n, tổ chức thực hiện dự to�n v� quyết to�n ng�n s�ch huyện, quận, phường nơi kh�ng tổ chức HĐND;

X�t Tờ tr�nh số 3352/TTr-UBND ng�y 06 th�ng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quyết to�n ng�n s�ch nh� nước năm 2009 của huyện Đakr�ng; B�o c�o thẩm tra của Ban Kinh tế - Ng�n s�ch HĐND tỉnh v� � kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ph� chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết to�n ng�n s�ch nh� nước năm 2009 của huyện Đakr�ng như Biểu đ�nh k�m Nghị quyết v� thay thế c�c biểu quyết to�n thu, chi ng�n s�ch nh� nước năm 2009 của huyện Đakr�ng ban h�nh k�m theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ng�y 23 th�ng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh.

Điều 2. UBND huyện Đakr�ng c� tr�ch nhiệm c�ng khai quyết to�n ng�n s�ch nh� nước năm 2009 v� b�o c�o Sở T�i ch�nh theo quy định.

Nghị quyết n�y đ� được HĐND tỉnh Quảng Trị kh�a VI, kỳ họp thứ 3 th�ng qua ng�y 09 th�ng 12 năm 2011.

 

 

CHỦ TỊCH
L� Hữu Ph�c

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124