Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 24/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Phạm Văn Cành
Ngày ban hành: 30/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 5530/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 109/BC-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, cụ thể như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh: 54.500 tỷ đồng (năm mươi bốn ngàn năm trăm tỷ đồng). Trong đó: Thu nội địa: 40.000 tỷ đồng (bốn mươi ngàn tỷ đồng); thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu: 14.500 tỷ đồng (mười bốn ngàn năm trăm tỷ đồng).

(Phụ lục I kèm theo).

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương:

- Tổng thu ngân sách địa phương: 19.201 tỷ đồng[1](mười chín ngàn hai trăm lẻ một tỷ đồng). Trong đó: Thu nội địa để cân đối ngân sách: 17.083 tỷ đồng (mười bảy ngàn không trăm tám mươi ba tỷ đồng); bổ sung cân đối thu, chi ngân sách địa phương từ nguồn kết dư các năm trước chuyển sang (bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương): 2.118 tỷ đồng (hai ngàn một trăm mười tám tỷ đồng).

- Tổng chi ngân sách địa phương: 20.239 tỷ đồng (hai mươi ngàn hai trăm ba mươi chín tỷ đồng). Bao gồm:

+ Chi cân đối ngân sách địa phương: 19.000 tỷ đồng (mười chín ngàn tỷ đồng). Trong đó: Chi đầu tư phát triển: 7.650 tỷ đồng (bảy ngàn sáu trăm năm mươi tỷ đồng), chi thường xuyên: 10.645 tỷ đồng (mười ngàn sáu trăm bốn mươi lăm tỷ đồng), chi trả nợ lãi vay: 55 tỷ đồng (năm mươi lăm tỷ đồng), dự phòng ngân sách: 650 tỷ đồng (sáu trăm năm mươi tỷ đồng);

+ Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (nguồn vốn tỉnh vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ): 1.193 tỷ đồng[2] (một ngàn một trăm chín mươi ba tỷ đồng);

+ Dự  toán chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do Trung ương bổ sung có mục tiêu về cho ngân sách địa phương[3]: 46 tỷ đồng (bốn mươi sáu tỷ đồng).

(Phụ lục II, III kèm theo)

- Thu từ nguồn vốn tỉnh vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để  bù đắp bội chi ngân sách địa phương: 1.193 tỷ đồng (một ngàn một trăm chín mươi ba tỷ đồng).

(Phụ lục IV kèm theo).

3. Phân bổ dự toán ngân sách địa phương:

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 (Phụ lục V kèm theo).

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm 2019 (Phụ lục VI kèm theo).

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 (Phụ lục VII kèm theo).

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019 (Phụ lục VIII kèm theo).

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 (Phụ lục IX kèm theo).

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 (Phụ lục X kèm theo).

- Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2019 (Phụ lục XI kèm theo).

- Dự toán chi ngân sách địa phương từng huyện năm 2019 (Phụ lục XII kèm theo).

- Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019 (Phụ lục XIII kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 [1] Trong tổng thu ngân sách địa phương chưa bao gồm nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 811 tỷ đồng.

[2] Trong tổng số chi nêu trên đã bao gồm 460,4 triệu đồng để hoàn trả nguồn tạm ứng trong năm 2018 của ngân sách tỉnh.

[3] Tạm tính dự toán chi trong 811 tỷ đồng Trung ương bổ sung có mục tiêu về cho ngân sách địa phương.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113