Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Số hiệu: 23/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/2009/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 VÀ PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP , ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban hành Quy chế xem xét, thảo luận quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH, ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC, ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010; Quyết định số 2907/QÐ-BTC, ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2010;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3136/TTr-UBND, ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010 và Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010, trong đó một số nội dung cơ bản như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2010

Đơn vị: Tỷ đồng

TT

Nội dung

Dự toán

Chia ra

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, xã

 

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.206,000

1.605,600

600,400

1

Thu nội địa

1.470,000

894,600

575,400

2

Thu xuất nhập khẩu

150,000

150,000

-

3

Thu để lại quản lý qua NSNN

Trong đó: Thu từ XSKT

586,000

520,000

561,000

520,000

25,000

-

2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2010

Đơn vị: Tỷ đồng

TT

Nội dung

Dự toán NSĐP

Chia ra

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, xã

 

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C)

2.670,682

1.509,775

1.160,907

A

Chi cân đối NSĐP

1.984,081

868,739

1.115,342

I

Chi đầu tư phát triển

360,800

232,800

128,000

II

Chi thường xuyên

1.549,940

584,959

964,981

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

665,431

161,000

504,431

2

Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ

14,549

13,549

1,000

3

Chi sự nghiệp môi trường

22,170

15,170

7,000

III

Chi trả nợ gốc và lãi vay CSHT

24,100

24,100

 

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

 

V

Dự phòng ngân sách

45,880

25,880

20,000

VI

Nguồn cải cách tiền lương

2,361

 

2,361

B

Các khoản chi QL qua NSNN

+ Trong đó: Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT

586,000

520,000

561,000

520,000

25,000

C

Chương trình MTQG, CT135, DA trồng 05 triệu ha rừng

100,601

80,036

20,565

3. Cân đối thu, chi dự toán ngân sách địa phương năm 2010

(Phụ lục số 01 kèm theo)

4. Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010, gồm:

a) Dự toán chi cho từng cơ quan, đơn vị tỉnh

(Phụ lục số 02 kèm theo)

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 1.509,775 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi Đầu tư phát triển (kể cả bố trí vốn để trả nợ vay đầu tư XDCB hạ

tầng và chi tạo lập Quỹ phát triển quỹ đất): 776,900 tỷ đồng;

- Chi thường xuyên: 625,959 tỷ đồng;

- Chi Chương trình MTQG, CT 135, DA 05 triệu ha rừng: 80,036 tỷ đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng ngân sách: 26,880 tỷ đồng.

b) Số bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã năm 2010: 625,582 tỷ đồng.

Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách: 25,349 tỷ đồng;

- Bổ sung có mục tiêu: 600,233 tỷ đồng.

(Phụ lục số 03 kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.062
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87