Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007

Số hiệu: 23/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Ngày ban hành: 06/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 06 tháng 02 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Thông tư số 107/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Công văn số 380/STC-CT-KBNN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Liên Sở Tài chính - Cục thuế - Kho bạc Nhà nước thành phố về hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận, ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận và qua kết luận của Chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Nhất trí thông qua dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007 như sau:

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2007:

I. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN):

Dự toán tổng thu NSNN năm 2007 là  427,900 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 195,350 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ  52,000 tỷ đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân 0,500 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 3,500 tỷ đồng.

- Tiền thuê đất 5,500 tỷ đồng.

- Tiền sử dụng đất  150,000 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất  9,800 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 4,630 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 6,620 tỷ đồng.

II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Dự toán tổng thu ngân sách địa phương là 118,362 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 55,323 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất  19,760 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 3,500 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất  9,800 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 2,900 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 2,750 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố 24,329 tỷ đồng.

1. Dự toán tổng thu ngân sách cấp quận là 106,902 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 54,163 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất  15,808 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 2,800 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất  7,840 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 0,477 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 1,485 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố  24,329 tỷ đồng.

2. Dự toán tổng thu ngân sách cấp phường là 33,437 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 1,160 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất 3,952 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 0,700 tỷ đồng.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất  1,960 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 2,423 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 1,265 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách quận 21,977 tỷ đồng.

B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007:

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007 là 118,362 tỷ đồng.

Trong đó phân bổ như sau:

- Chi thường xuyên 118,362 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp kinh tế 19,356 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp y tế  9,576 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 41,180 tỷ đồng.

+ Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 1,700 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp xã hội 2,963 tỷ đồng.

+ Chi quản lý Nhà nước 19,303 tỷ đồng.

+ Chi Đảng, đoàn thể 7,491 tỷ đồng.

+ Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 4,407 tỷ đồng.

+ Chi khác  8,882 tỷ đồng.

+ Dự phòng phí  3,504 tỷ đồng.

1. Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2007 là 106,902 tỷ đồng.

Trong đó:

Chi thường xuyên 106,902 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp kinh tế  12,980 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp y tế 9,476 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 40,915 tỷ đồng.

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 1,500 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp xã hội 1,757 tỷ đồng.

- Chi quản lý Nhà nước 10,100 tỷ đồng.

- Chi đoàn thể 2,078 tỷ đồng.

- Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 2,000 tỷ đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách phường 21,977 tỷ đồng.

- Chi khác 1,972 tỷ đồng.

- Dự phòng phí 2,147 tỷ đồng.

2. Dự toán chi ngân sách cấp phường năm 2007 là 33,437 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế 6,376 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp y tế 0,100 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 0,265 tỷ đồng.

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 0,200 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp xã hội 1,206 tỷ đồng.

- Chi quản lý Nhà nước  9,203 tỷ đồng.

- Chi Đảng, đoàn thể  5,413 tỷ đồng.

- Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 2,407 tỷ đồng.

- Chi khác 6,910 tỷ đồng.

- Dự phòng phí 1,357 tỷ đồng.

Điều 2.

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện ngân sách theo Điều 1 nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Có báo cáo việc thực hiện, việc quyết toán ở các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần 7, ngày 06 tháng 02 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.740
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118