Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/2004/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 10/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2004/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2004 

 

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2005 TẠI KỲ HỌP THỨ 3, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ - KHÓA VII
(Từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2004)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003.
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2003.
Căn cứ Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương của Quốc hội được thông qua tại kỳ họp thú 6 khóa XI.
Căn cứ Chỉ thị 18/2004/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005.
Sau khi xem xét báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2005 do ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố
.

QUYẾT NGHỊ:

I. THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2005, THEO ĐÓ :

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn : 54.354 tỷ đồng, tăng 14,53% so dự toán năm 2004 và tăng 10,99% so với ước thực hiện năm 2004, trong đó thu ngân sách phần nội địa : 30.414 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương : 12.253,427 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương : 12.253,427 tỷ đồng.

Trong đó :

- Số thu điều tiết cho ngân sách địa phương: 11.741,884 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách Trung ương : 511,543 tỷ đồng.

(Kèm theo phụ lục số 1,2,3).

II. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2005 NHƯ SAU :

- 1. Dự toán chi ngân sách năm 2005 được phân bổ trên cơ sở tổng số chi cân đối năm 2005 là 11.741,884 tỷ đồng; cụ thể trong một số lĩnh vực chi như sau :

- Chi đầu tư phát triển : 4.388,483 tỷ đồng, tăng 59,58% so dự toán năm 2004, chiếm tỷ trọng 37,37% trong tổng chi ngân sách.

Chi thường xuyên : 5.150 tỷ đồng, tăng 11,96% so dự toán năm 2004.

2. Phân bổ ngân sách thành phố năm 2005 cho từng cơ quan, sở, ban ngành, quận, huyện theo thời gian quy định hiện hành (các phụ lục 4, 5, 6 đính kèm).

3. ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ thu, chi cho từng cơ quan, sở, ban ngành, quận, huyện theo đúng qui định của Pháp luật và các chính sách hiện hành, đồng thời thông báo đến các tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

4. ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự tóan chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình. Chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành, quận huyện, phường, xã, thị trấn triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2005 đến từng đơn vị trước ngày 31 tháng 12 năm 2004.

III.- THÔNG QUA CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, CÁC GIẢI PHÁP TẠI BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH VÀ NHẤN MẠNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN SAU  :

1. Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo qui định của Pháp luật ; tăng cường các biện pháp tăng thu, quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu.

2. Huy động tốt các nguồn vốn đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra cho chi đầu tư phát triển và các lĩnh vực sự nghiệp xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chống lãng phí thất thoát, dàn trải, thực hành tiết kiệm trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên.

3. Giao ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện đúng những qui định của Luật Ngân sách nhà nước ; điều hành ngân sách tập trung, quản lý và sử dụng ngân sách có hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng ngân sách.

4. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách, đồng thời xử lý nghiêm, công khai các hành vi vi phạm.

5. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Kinh tế và Ngân sách thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, giám sát việc phân bổ giao dự toán và thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2005./.

 


Nơi nhận:

- ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch Nước
- Văn phòng Chính phủ
- ủy ban KT-NS Quốc hội
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND TP
- Thường trực UBND TP
- Thường trực ủy ban MTTQ. TP
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội TP (Ô. Mai Quốc Bình)
- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP
- Giám đốc Sở Tài chính
- Cục Trưởng Cục Thuế
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Văn phòng Thành ủy
- VPHĐND-UBND TP
- Lưu HC, Lưu THHĐ (30b)
- Lưu Ban KT-NS ( 2b)

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 
Phạm Phương Thảo

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004 về việc dự toán và phân bổ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân Thành phố - khóa VII do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.343

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!