Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 192/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Hoàng Thị Thúy Lan
Ngày ban hành: 22/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 26/3/2003 của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016;

Sau khi xem xét Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 như sau:

1. Thu ngân sách cấp tỉnh: 13.771.102 triệu đồng, trong đó:

a) Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 13.019.095 triệu đồng;

b) Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 667.021 triệu đồng;

c) Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 84.986 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 13.771.102 triệu đồng, trong đó:

a) Chi thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 10.144.882 triệu đồng;

b) Chi bổ sung ngân sách huyện: 3.626.218 triệu đồng.

Phân bổ ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (theo phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo).

3. Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- UBND tỉnh cần rà soát, cơ cấu các khoản chi cho sát với nhiệm vụ thực tế của các cơ quan, đơn vị, xem xét cắt giảm, giãn các khoản chi chưa thực sự cần thiết, thực hiện tiết kiệm chi theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; hạn chế tối đa việc bổ sung kinh phí cho chi thường xuyên.

- Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã quyết toán, công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2015 nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016; vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án; bố trí vốn đầu tư tiếp tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương.

- Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp tỉnh quản lý 3.636,2 tỷ đồng (không bao gồm 1.441 tỷ đồng phân cấp về huyện, thành phố, thị xã quyết định đầu tư công trình). Phân bổ tổng vốn đầu tư theo cơ cấu (trong đó phân theo cơ cấu ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ), chú trọng ưu tiên cho các công trình trọng điểm, công trình hạ tầng khu đô thị; khu, cụm công nghiệp; lĩnh vực y tế; giáo dục - đào tạo; hạn chế tối đa khởi công các công trình mới.

- Đối với nguồn vốn bổ sung trong năm dành cho chi đầu tư (ngoài số đã phân bổ chi tiết đầu năm); nguồn thu xổ số kiến thiết; nguồn tăng thu ngân sách tỉnh được hưởng, thưởng vượt thu (nếu có); điều chuyển vốn; nguồn phân bổ sau, UBND tỉnh lập phương án phân bổ, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất, cụ thể:

+ Nguồn chi thường xuyên số tiền 3.377 tỷ đồng, trong đó: Các nhiệm vụ theo chính sách mới, tăng chỉ tiêu đào tạo các trường, lĩnh vực số tiền 25,6 tỷ đồng; kinh phí đào tạo giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn trong và ngoài nước số tiền 50 tỷ đồng); trang bị trường học theo mô hình trường học mới số tiền 150 tỷ đồng; kinh phí đề án dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục số tiền 130 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị dạy nghề trong trường nghề số tiền 40 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các dự án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực số tiền 130 tỷ đồng; nhiệm vụ quy hoạch các ngành, lĩnh vực số tiền 100 tỷ đồng; vốn ngân sách có tính chất đầu tư số tiền 150 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí số tiền 170 tỷ đồng; hỗ trợ hoạt động xe buýt số tiền 53,5 tỷ đồng; kinh phí phục vụ đối ngoại xúc tiến đầu tư số tiền 30 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các chương trình chính sách mới sự nghiệp kinh tế số tiền 40,6 tỷ đồng; kinh phí ngân sách địa phương chi cho giao thông trường học số tiền 20 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các chương trình kinh tế khác số tiền 23 tỷ đồng; kinh phí sự nghiệp dự kiến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội số tiền 214 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ xuất khẩu nông sản (thanh long ruột đỏ) số tiền 75 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ sản xuất rau sạch bằng công nghệ hiện đại số tiền 75 tỷ đồng; kinh phí xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông số tiền 80 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản số tiền 1.184,3 tỷ đồng.

- Đối với phương án phân bổ chi tiết các công trình dự án đầu tư năm 2016, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh rà soát trình Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định và báo cáo lại HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND tỉnh căn cứ mức phân bổ tại Nghị quyết này giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cho các huyện, thành phố, thị xã theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đối với các huyện không tổ chức HĐND thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 12/12/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thúy Lan

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


957

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80