Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2020 công tác chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 19/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-ND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đông nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2020 và Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo số 118/BC-ĐGS, Báo cáo số 119/BC- ĐGS, Báo cáo số 120/BC-ĐGS cùng ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Đoàn giám sát số 1- Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác phòng, chống tham những trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019 tại Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Tán thành với nội dung các Báo cáo số 118/BC-ĐGS, Báo cáo số 119/BC-ĐGS, Báo cáo số 120/BC-ĐGS cùng ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Đoàn giám sát số 1 - Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019 tại Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo với những đánh giá về kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế sau đây:

Giai đoạn 2018 - 2019, công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả như: ban hành văn bản triển khai thực hiện một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; quản triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan về phòng chống tham nhũng; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch đề xuất danh mục, trình tự, thủ tục trong đầu tư dự án xây dựng, mua sắm tài sản công; tổ chức thanh tra về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, quản lý, sử dụng đất công, tài chính, công sản; có tiết kiệm từ đấu thầu xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công,...

2. Tuy nhiên, tại các đơn vị chịu sự giám sát còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chưa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công; chưa chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh, vị trí phải chuyển đổi theo quy định. Việc công khai, minh bạch thông tin dự án và triển khai thực hiện thi công, quyết toán một số dự án chưa kịp thời và đảm bảo quy định.

b) Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè thiếu chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; vai trò, hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao nên không kịp thời phát hiện sai sót. Việc công khai, minh bạch thông tin dự án và thanh toán tạm ứng, quyết toán một số dự án chưa kịp thời và đảm bảo quy định. Công tác quản lý, thẩm định đề xuất nhu cầu mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị ở các đơn vi trực thuộc có trường hợp thiếu chặt chẽ; bố trí sử dụng không đúng quy định.

c) Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải từng lúc thiếu chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; chưa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra nội bộ trong việc quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công. Vai trò, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa cao nên không kịp thời phát hiện một số sai phạm xảy ra; chưa chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh, vị trí phải chuyển đổi theo quy định; việc công khai, minh bạch thông tin dự án và thanh toán tạm ứng, quyết toán một số dự án chưa kịp thời và đảm bảo quy định.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải: thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn giám sát số 01 của Hội đồng nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.

2. Sở, Ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện - thị xã - thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công.

3. Chỉ đạo từng địa phương, đơn vị tự kiểm tra và báo cáo kết quả về việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị được mua sắm theo quy định của Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ, xử lý trách nhiệm chủ đầu tư có sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công nhăm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tại Điều 2 tại kỳ họp giữa năm 2021.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH(3).

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 về kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


627

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251