Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND ban hành Quy định về chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 22 ban hành

Số hiệu: 19/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Minh Toản
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 19/2009/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004.
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 18/TTr-TTHĐND ngày 07/12/2009 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay thế Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007của HĐND tỉnh khoá X.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng: Quy định này được áp dụng để chi cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu được mời tham dự và các đối tượng khác tham gia, phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

2. Nguyên tắc chung:

a) Việc chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại Quy định này phải được xây dựng trong dự toán hằng năm và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo thống nhất chế độ, định mức chi, đối tượng chi trên cơ sở các quy định tại Nghị quyết này.

b) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thuộc HĐND cấp nào thì ngân sách cấp đó bố trí và xây dựng trong dự toán hằng năm của đơn vị.

c) Sử dụng kinh phí hiệu qủa, tiết kiệm, chống lãng phí.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Định mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Chi hỗ trợ đại biểu

 

 

 

 

- Thường trực, Trưởng, phó trưởng Ban kiêm nhiệm: 10 % theo mức lương hiện hưởng

- Tổ trưởng tổ đại biểu

1000đ/người/quý

300

200

100

- Chi sinh hoạt tổ đại biểu (02 lần/năm)

1000đ/lần

300

200

100

2.

Chi hỗ trợ đại biểu, người phục vụ các kỳ họp HĐND; các cuộc họp của TT HĐND, các Ban HĐND

 

 

 

 

- Người chủ trì

1000đ/người/ngày

100

70

50

- Đại biểu HĐND, đại biểu mời, chuyên viên, phóng viên Báo, Đài

1000đ/người/ngày

70

50

30

- Phục vụ, lái xe

1000đ/người/ngày

40

30

20

3.

Chi soạn thảo các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp

1000đ/báo cáo

700

300

 

4.

Chi tổng hợp các dự án luật

1000đ/dự án luật

500

200

 

5.

Chi cho công tác giám sát và khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND

 

 

 

 

5.1

Chi cho công tác giám sát: ngoài chế độ công tác phí theo quy định được hỗ trợ như sau:

 

 

 

 

 

- Trưởng Đoàn giám sát

1000đ/người/ngày

100

70

50

- Thành viên Đoàn, đại biểu mời, chuyên viên và cán bộ trực tiếp phục vụ Đoàn giám sát

1000đ/người/ngày

70

50

30

- Lái xe

1000đ/người/ngày

40

30

20

5.2.

Được chi thuê chuyên gia kiểm định, kiểm toán cho Đoàn giám sát (theo thực tế).

 

 

 

 

5.3.

Chi xây dựng báo cáo kết qủa giám sát

 

 

 

 

- Báo cáo giám sát của TT HĐND

1000đ/báo cáo

700

400

200

- Báo cáo giám sát của các Ban HĐND

1000đ/báo cáo

500

300

 

5.4.

Chi cho công tác khảo sát:

 

 

 

 

- Thành viên Đoàn, đại biểu mời, chuyên viên và cán bộ trực tiếp phục vụ Đoàn khảo sát

1000đ/người/ngày

50

30

20

- Lái xe

1000đ/người/ngày

30

20

15

6.

Chi tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp

 

 

 

 

- Chi hỗ trợ các điểm tiếp xúc cử tri

1000đ/điểm

500

300

100

- Chi hỗ trợ đại biểu HĐND tham gia tiếp xúc cử tri.

1000đ/người/ngày

50

30

20

- Viết báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu

1000đ/báo cáo

200

100

70

7

Chi công tác xã hội

 

 

 

 

- Chi thăm hỏi các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội như: Trại điều dưỡng thương, bệnh binh, trại trẻ mồ côi, người khuyết tật; trường dân tộc nội trú; các đơn vị bộ đội, công an ở biên giới, hải đảo...

1000đ/lần

1.000

500

300

- Chi thăm hỏi lãnh đạo Thường trực HĐND qua các thời kỳ

1000đ/lần/năm

1.000

500

300

- Chi thăm hỏi gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng.

1000đ/lần

500

300

200

- Chi thăm hỏi lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các thời kỳ

1000đ/lần

500

200

100

- Chi thăm hỏi và trợ cấp Đại biểu HĐND khi ốm đau

1000đ/người/lần

500

300

200

- Chi trợ cấp đại biểu HĐND bị bệnh hiểm nghèo (không quá 2 lần/người/năm)

1000đ/người/lần

1.000

500

200

8.

Chế độ chi khác:

 

 

 

 

- Chi tổng hợp ý kiến chất vấn tại kỳ họp HĐND

1000đ/văn bản

300

200

100

- Chi may trang phục cho Đại biểu HĐND tỉnh: mỗi nhiệm kỳ đại biểu HĐND được cấp tiền may 02 bộ

1000đ/bộ

1.500

 

 

- Chi may trang phục cho cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND trực tiếp phục vụ các hoạt động của HĐND: mỗi nhiệm kỳ được cấp tiền may 01 bộ

1000đ/bộ

1.500

 

 

- Chi may trang phục cho đại biểu HĐND huyện, xã: mỗi nhiệm kỳ, đại biểu HĐND huyện, xã được cấp tiền may 01 bộ

1000đ/bộ

 

1.500

1.500

- Chế độ tặng quà lưu niệm: Đại biểu HĐND; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khi chuyển công tác, nghỉ hưu được tặng quà lưu niệm:

 

 

 

 

+ Khi chuyển công tác

1000đ/người

500

300

200

+ Khi nghỉ hưu

1000đ/người

1.000

500

300

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào một số chế độ chi tiêu tài chính tại Quy định này Hội đồng nhân dân các cấp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan phản ánh về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để tổng hợp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND ban hành Quy định về chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 22 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.099
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0