Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 181/NQ-HĐND năm 2018 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 181/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 12/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 29/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận và biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Hưng Yên như sau

1. Tổng thu cân đối ngân sách tỉnh: 9.364.367 triệu đồng. Trong đó:

- Thu được hưởng theo phân cấp: 8.675.043 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 689.324 triệu đồng.

2. Bội thu ngân sách tỉnh: 192.950 triệu đồng. Trong đó: Bội thu từ tiền sử dụng đất: 97.950 triệu đồng.

3. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 7.107.372 triệu đồng. Trong đó:

3.1. Tổng chi cấp tỉnh theo lĩnh vực: 3.646.667 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 1.367.752 triệu đồng.

(Chi tiết phân bổ vốn đầu tư theo Nghị quyết nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2019)

- Chi thường xuyên: 2.278.915 triệu đồng; Trong đó:

+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề là: 459.063 triệu đồng.

+ Chi khoa học và công nghệ: 30.101 triệu đồng.

3.2. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (vốn ngoài nước): 19.000 triệu đồng.

3.3. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp): 37.800 triệu đồng.

3.4. Chi trả lãi các khoản vay của địa phương (từ nguồn thu tiền sử dụng đất): 7.050 triệu đồng.

3.5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

3.6. Chi dự phòng ngân sách: 81.000 triệu đồng.

3.7. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 30.000 triệu đồng.

3.8. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi của các năm trước giãn sang năm 2019: 61.442 triệu đồng.

3.9. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 3.223.413 triệu đồng. Trong đó:

- Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới: 3.124.713 triệu đồng.

- Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới: 98.700 triệu đồng.

4. Phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện:

- Dự toán thu cân đối ngân sách cấp huyện: 2.064.045 triệu đồng.

- Dự toán số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện: 3.223.413 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện: 5.287.458 triệu đồng. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.143.650 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên là 4.020.485 triệu đồng. Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.811.124 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 101.320 triệu đồng.

+ Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương: 22.003 triệu đồng.

5. Tổng mức vay của địa phương: 134.000 triệu đồng.

6. Trả nợ gốc vay của Ngân sách địa phương (từ nguồn bội thu tiền sử dụng đất, bội thu NSNN, tiết kiệm chi, kết dư, vay trả nợ gốc ...): 197.950 triệu đồng.

(Chi tiết tại các biểu 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, trong đó:

- Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước phải đúng quy định của pháp luật, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng quy định, đúng chế độ và có hiệu quả.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt luật thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế và chây ỳ không nộp thuế.

- Chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế tối đa việc bố trí kinh phí đi nghiên cứu khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm trang thiết bị có giá trị lớn chưa cần thiết. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc chi chuyển nguồn sang năm sau.

- Đối với các khoản chi khác; nguồn làm lương; dự phòng (trừ các việc cấp bách); các nguồn vốn chưa phân bổ và các đề án, chương trình bố trí trong dự toán, kế hoạch chưa phân bổ chi tiết tới đơn vị thực hiện và việc mua sắm các tài sản có giá trị lớn (từ 2 tỷ đồng/01 tài sản; từ 10 tỷ đồng/gói tài sản), UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ chi tiết và quyết định.

- Thực hiện chi trả tiền lương được điều chỉnh khi có tăng mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công bằng mức lương cơ sở, đảm bảo theo quy định.

- Dành nguồn tăng thu để chi đầu tư phát triển, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và hỗ trợ mua sắm sửa chữa để nâng cao chất lượng dịch vụ công.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2019 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có).

- Chủ động bố trí chi trả nợ, lãi các khoản vay của tỉnh trong dự toán chi đầu tư phát triển; bố trí chi trả nợ gốc theo đúng quy định của Luật NSNN từ nguồn bội thu tiền sử dụng đất, bội thu NSNN, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và vay mới trong năm theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018

Ước thực hiện năm 2018

Dự toán năm 2019

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

I

Nguồn thu ngân sách

7.115.835

8.740.870

7.300.322

- 1.440.548

84

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

6.016.509

6.016.509

6.610.998

594.489

110

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.099.326

1.099.326

689.324

- 410.002

63

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

-

-

-

 

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.099.326

1.099.326

689.324

- 410.002

63

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

-

 

4

Thu kết dư

-

206.600

-

- 206.600

-

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

1.418.435

-

- 1.418.435

-

II

Chi ngân sách

7.165.835

6.260.973

7.107.372

- 58.463

99

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

4.370.519

3.465.657

3.883.959

- 486.560

89

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.795.316

2.795.316

3.223.413

428.097

115

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.617.656

2.617.656

3.124.713

507.057

119

-

Chi bổ sung có mục tiêu

177.660

177.660

98.700

- 78.960

 

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

-

-

 

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

- 50.000

2.479.897

192.950

242.950

- 386

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

 

 

 

-

 

I

Nguồn thu ngân sách

4.638.018

6.625.918

5.287.458

- 1.338.460

- 25

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.842.702

2.629.185

2.064.045

- 565.140

- 27

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.795.316

2.795.316

3.223.413

428.097

13

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.617.656

2.617.656

3.124.713

507.057

16

-

Thu bổ sung có mục tiêu

177.660

177.660

98.700

- 78.960

- 80

3

Thu kết dư

-

646.390

-

- 646.390

 

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

555.027

-

- 555.027

 

II

Chi ngân sách

4.638.018

5.664.199

5.287.458

649.440

114

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

4.031.783

5.057.964

4.709.603

677.820

117

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

606.235

606.235

577.855

- 28.380

95

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

506.075

506.075

562.855

56.780

111

-

Chi bổ sung có mục tiêu

100.160

100.160

15.000

- 85.160

 

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

-

-

 

 

Biểu mẫu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị (1)

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu nội địa (2)

Bao gồm

II- Thu từ dầu thô (3)

III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)

1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3. Thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN

4. Xổ số kiến thiết

5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

6. Thuế thu nhập cá nhân

7. Thu tiền sử dụng đất

8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

9. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

10. Thuế bảo vệ môi trường

11. Lệ phí trước bạ

12. Phí, lệ phí

13. Thu khác ngân sách

14. Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích

15. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

A

B

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

 

TỔNG SỐ (2)

12.865.000

9.565.000

190.000

32.000

2.050.000

13.000

3.630.000

830.000

1.515.000

26.000

226.000

480.000

330.000

70.000

130.000

30.000

13.000

 

3.300.000

1

Tỉnh thu

9.789.000

6.489.000

190.000

30.700

2.050.000

13.000

2.971.000

715.000

 

 

 

479.500

 

10.000

16.800

 

13.000

 

3.300.000

2

Thành phố Hưng Yên

484.300

484.300

 

800

 

 

100.000

21.200

200.000

3.000

24.000

 

47.000

32.200

54.300

1.800

 

 

 

3

Huyện Tiên Lữ

316.900

316.900

 

 

 

 

35.000

3.500

250.000

500

1.800

 

18.000

2.400

3.700

2.000

 

 

 

4

Huyện Phù Cừ

156.900

156.900

 

 

 

 

30.000

2.800

100.000

1.100

2.000

 

14.500

1.500

3.200

1.800

 

 

 

5

Huyện Ân Thi

114.400

114.400

 

 

 

 

34.000

2.000

50.000

800

2.000

 

19.000

1.800

3.000

1.800

 

 

 

6

Huyện Kim Động

131.900

131.900

 

 

 

 

40.000

5.000

50.000

1.600

5.500

 

22.000

3.100

3.400

1.300

 

 

 

7

Huyện Khoái Châu

234.400

234.400

 

 

 

 

50.000

10.000

105.000

1.900

4.500

 

40.000

4.000

8.800

10.200

 

 

 

8

Huyện Yên Mỹ

327.200

327.200

 

 

 

 

80.000

9.000

120.000

5.000

51.200

 

45.000

3.900

10.800

2.300

 

 

 

9

Huyện Mỹ Hào

469.800

469.800

 

500

 

 

105.000

12.000

250.000

3.500

43.000

 

41.000

4.000

9.500

1.300

 

 

 

10

Huyện Văn Lâm

400.500

400.500

 

 

 

 

100.000

13.500

150.000

3.500

72.000

500

43.500

4.500

11.500

1.500

 

 

 

11

Huyện Văn Giang

439.700

439.700

 

 

 

 

85.000

36.000

240.000

5.100

20.000

 

40.000

2.600

5.000

6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

 

TỔNG CHI NSĐP

9.171.417

3.883.959

5.287.458

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

8.482.093

3.194.635

5.287.458

I

Chi đầu tư phát triển

1.968.650

825.000

1.143.650

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.950.450

806.800

1.143.650

 

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

 

 

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

 

 

-

Chi khoa học và công nghệ

-

 

 

 

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

 

 

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.410.000

377.000

1.033.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

13.000

13.000

 

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

18.200

18.200

 

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

 

 

II

Chi thường xuyên

6.209.628

2.189.143

4.020.485

 

Trong đó:

-

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.270.187

459.063

1.811.124

2

Chi khoa học và công nghệ

30.101

30.101

 

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

7.050

7.050

 

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

 

V

Dự phòng ngân sách

182.320

81.000

101.320

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

52.003

30.000

22.003

VII

Nhiệm vụ chi của các năm trước

61.442

61.442

 

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

689.324

689.324

 

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

172.700

172.700

 

 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

172.700

172.700

 

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

516.624

516.624

 

 

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

161.292

161.292

 

 

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

256.332

256.332

 

 

Vốn trái phiếu Chính phủ

80.000

80.000

 

 

Vốn ngoài nước

19.000

19.000

 

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

 

 

(1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

 

Biểu mẫu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2019

A

TỔNG CHI NGÂN SÁCH

3.883.959

I

Chi đầu tư phát triển

1.367.752

1

Từ nguồn XDCB tập trung

435.000

2

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

377.000

 

- Trích lập Quỹ phát triển đất

18.200

 

Kinh phí đo đạc, chỉnh lý lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính; cấp và cấp đổi GCN quyền sử dụng đất, xây dựng CSDL và tích hợp CSDL địa chính (4 huyện không có dự án VLAP: Ân Thi, Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang)

10.000

 

- Dự án KĐH Phố Hiến

180.000

 

- Kinh phí các công trình XDCB khác (1)

168.800

3

Trung ương bổ sung các công trình, dự án quan trọng

407.852

3.1

Vốn ngoài nước

161.292

3.2

Vốn trong nước

166.560

3.3

Trái phiếu chính phủ

80.000

4

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

134.900

5

Chi từ nguồn bội chi NSĐP

 

6

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

13.000

II

Chi thường xuyên

2.278.915

1

Quốc phòng

138.610

2

An ninh

54.812

3

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

459.063

3.1

Sự nghiệp giáo dục

354.397

3.2

Sự nghiệp đào tạo

104.666

4

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

30.101

5

Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

387.079

6

Sự nghiệp văn hoá - thể dục - thể thao

66.085

7

Sự nghiệp phát thanh - truyền hình

31.527

8

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

125.356

9

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

40.578

10

Sự nghiệp kinh tế

417.654

10.1

Sự nghiệp giao thông

95.558

10.2

Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, phòng chống thiên tai

263.549

 

Trong đó: Hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi

150.000

10.3

Sự nghiệp thị chính

 

10.4

Lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại

15.820

10.5

Lĩnh vực Du lịch

3.906

10.6

Lĩnh vực Tài nguyên

14.261

10.7

Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác

24.560

11

Quản lý hành chính nhà nước, đảng, tổ chức chính trị XH

478.565

11.1

Quản lý nhà nước, HĐND

279.745

11.2

Đảng

154.711

11.3

Tổ chức chính trị - xã hội

44.109

12

Hỗ trợ hội, đoàn thể

24.485

13

Chi khác ngân sách

25.000

14

Mục tiêu huyện, xã

 

III

Chi trả lãi vay do chính quyền địa phương vay (Từ nguồn thu tiền sử dụng đất) (2)

7.050

IV

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi của các năm trước giãn sang năm 2019

61.442

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

81.000

VI

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

37.800

VII

Chi bổ sung có mục tiêu các dự án (Vốn nước ngoài)

19.000

VIII

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

30.000

B

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Trong đó: Bội thu từ tiền sử dụng đất là 97.950 triệu đồng)

192.950

D

CHI TRẢ NỢ GỐC (TỪ NGUỒN BỘI THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (3), BỘI THU NSNN, TIẾT KIỆM CHI, KẾT DƯ ...)

197.950

E

CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.223.413

1

Bổ sung cân đối

3.124.713

2

Bổ sung mục tiêu

98.700

 

Biểu mẫu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi bổ sung có mục tiêu các dự án (vốn ngoài nước)

Chi chương trình MTQG

Chi các nhiệm vụ năm trước

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

 

TỔNG SỐ

3.883.959

1.232.852

2.278.915

7.050

1.000

81.000

30.000

19.000

172.700

134.900

37.800

61.442

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

2.281.065

 

2.278.915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sở Giao thông Vận tải

114.638

 

114.638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Cơ quan Sở Giao thông Vận tải

10.988

 

10.988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Thanh tra giao thông

4.713

 

4.713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Ban ATGT

3.379

 

3.379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Sự nghiệp giao thông

93.358

 

93.358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường bộ

86.612

 

86.612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường sông

4.946

 

4.946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi hoạt động Trạm KTTT xe lưu động

1.800

 

1.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

BQL bến xe, bến thủy

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

TT đăng kiểm xe cơ giới HY

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sở Nông nghiệp và PTNT

125.624

 

125.624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT

12.075

 

12.075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Các đơn vị trực thuộc

99.549

 

99.549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

Chi cục Thú y

35.897

 

35.897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Chi cục Bảo vệ thực vật

10.165

 

10.165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Chi cục Kiểm lâm

2.060

 

2.060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4

TT Khuyến nông

10.620

 

10.620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5

Chi cục QL đê điều và PCLB

8.555

 

8.555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6

Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT

1.913

 

1.913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7

Chi cục thủy lợi

1.447

 

1.447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8

Chi cục phát triển nông thôn

13.681

 

13.681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9

Văn phòng Điều phối NTN

2.766

 

2.766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10

Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản

8.498

 

8.498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11

Chi cục thủy sản

3.947

 

3.947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Các Đề án do Sở NN&PTNT thực hiện

14.000

 

14.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

376.496

 

376.496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

24.110

 

24.110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Các đơn vị trực thuộc

352.386

 

352.386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Trường THPT Văn Lâm

12.471

 

12.471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Trường THPT Trưng Vương

11.037

 

11.037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Trường THPT Mỹ Hào

12.438

 

12.438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật

10.231

 

10.231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5

Trường THPT Yên Mỹ

11.678

 

11.678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6

Trường THPT Triệu Quang Phục

8.807

 

8.807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7

Trường THPT Minh Châu

8.616

 

8.616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8

Trường THPT Văn Giang

13.142

 

13.142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9

Trường THPT Dương Quảng Hàm

8.971

 

8.971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10

Trường THPT Khoái Châu

12.353

 

12.353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.11

Trường THPT Nam Khoái Châu

11.011

 

11.011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12

Trường THPT Trần Quang Khải

9.604

 

9.604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.13

Trường THPT Nguyễn Siêu

9.971

 

9.971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.14

Trường THPT Kim Động

11.160

 

11.160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.15

Trường THPT Đức Hợp

9.076

 

9.076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.16

Trường THPT Nghĩa Dân

7.412

 

7.412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.17

Trường THPT Ân Thi

12.679

 

12.679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.18

Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

9.438

 

9.438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.19

Trường THPT Phạm Ngũ Lão

8.204

 

8.204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.20

Trường THPT Phù Cừ

12.741

 

12.741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.21

Trường THPT Nam Phù Cừ

8.229

 

8.229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.22

Trường THPT Tiên Lữ

12.571

 

12.571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.23

Trường THPT Trần Hưng Đạo

8.522

 

8.522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.24

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

8.313

 

8.313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.25

Trường THPT TP Hưng Yên

12.390

 

12.390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.26

Trường THPT Chuyên HY

24.677

 

24.677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.27

Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

3.375

 

3.375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.28

Trung tâm giáo dục thường xuyên Phố Nối

4.093

 

4.093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.29

Trường Cao đẳng sư phạm

19.676

 

19.676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.30

Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"

30.000

 

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.31

Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"

9.500

 

9.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường CĐ KTKT Tô Hiệu

23.953

 

23.953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trường Cao đẳng y tế

8.245

 

8.245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sở Y tế

374.046

 

374.046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Cơ quan Sở Y tế

17.922

 

17.922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Các đơn vị trực thuộc

356.124

 

356.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

1.537

 

1.537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2

Bệnh viện đa khoa Phố Nối

6.902

 

6.902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3

Bệnh viện Sản - Nhi

4.000

 

4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4

Bệnh viện Mắt

5.869

 

5.869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5

Bệnh viện tâm thần kinh

9.446

 

9.446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6

Bệnh viện Phổi

7.968

 

7.968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7

Bệnh viện Y dược cổ truyền

13.996

 

13.996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.8

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

16.201

 

16.201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.9

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ

2.210

 

2.210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.10

Trung tâm Giám định Y khoa

1.519

 

1.519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.11

Trung tâm Y tế Dự phòng

17.929

 

17.929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.12

TT KN dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm

3.406

 

3.406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.13

TT Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

5.711

 

5.711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.14

Trung tâm pháp y

3.279

 

3.279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.15

Chi cục dân số KHHGĐ

17.508

 

17.508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Chi cục

4.186

 

4.186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm DSKHHGĐ 10 huyện, thành phố

13.322

 

13.322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.16

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

4.575

 

4.575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.17

Trung tâm y tế TP Hưng Yên

14.382

 

14.382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.18

Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ

16.624

 

16.624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.19

Trung tâm y tế huyện Phù Cừ

15.585

 

15.585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.20

Trung tâm y tế huyện Ân Thi

21.209

 

21.209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.21

Trung tâm y tế huyện Kim Động

17.801

 

17.801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.22

Trung tâm y tế huyện Khoái Châu

26.851

 

26.851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.23

Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào

12.825

 

12.825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.24

Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ

16.203

 

16.203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.25

Trung tâm y tế huyện Văn Lâm

16.081

 

16.081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.26

Trung tâm y tế huyện Văn Giang

14.007

 

14.007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.27

Hoạt động thi đua, khen thưởng ngành Y tế

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.28

Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo (Trong đó, KP hoạt động của quỹ 200trđ)

2.500

 

2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.29

Mua sắm vật tư, hóa chất, tài sản, TTB y tế …

50.000

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.30

Kinh phí triển khai lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

9.000

 

9.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Sở Khoa học và Công nghệ

37.584

 

37.584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ

4.803

 

4.803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

2.680

 

2.680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

Trung tâm kỹ thuật TC đo lường chất lượng.

1.948

 

1.948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

2.034

 

2.034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ

1.604

 

1.604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

24.515

 

24.515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

83.946

 

83.946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Cơ quan Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

8.789

 

8.789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Các đơn vị trực thuộc

55.157

 

55.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1

Nhà hát chèo

11.700

 

11.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2

Trung tâm Văn hoá tỉnh

3.740

 

3.740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3

Thư viện tỉnh

3.594

 

3.594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4

Bảo tàng tỉnh

4.151

 

4.151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5

TT phát hành phim và chiếu bóng

2.862

 

2.862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6

Ban quản lý di tích tỉnh

2.489

 

2.489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.7

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

3.056

 

3.056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.8

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch

6.016

 

6.016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.9

TT Huấn luyện và thi đấu TDTT

17.549

 

17.549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

Tôn tạo, tu bổ và chống xuống cấp di tích cấp Quốc gia theo Đề án UBND tỉnh phê duyệt

9.000

 

9.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4

Sự nghiệp Thể dục thể thao (Trong đó, chi hỗ trợ cho Liên đoàn Bóng bàn 100trđ, Liên đoàn Cầu lông 100trđ, Liên đoàn Quần vợt 100trđ)

11.000

 

11.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Đài Phát thanh & Truyền hình

31.527

 

31.527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Sở Tài nguyên - Môi trường

64.407

 

64.407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Cơ quan Sở Tài nguyên - Môi trường

5.450

 

5.450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Các đơn vị trực thuộc

15.473

 

15.473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.1

Trung tâm Công nghệ thông tin

855

 

855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2

Văn phòng đăng ký đất đai

7.900

 

7.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.3

Quỹ bảo vệ môi trường

2.600

 

2.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.4

Chi cục bảo vệ môi trường

1.606

 

1.606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.5

Chi cục quản lý đất đai

2.512

 

2.512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

SN tài nguyên

5.506

 

5.506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Lĩnh vực Bảo vệ môi trường

37.978

 

37.978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

142.328

 

142.328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

Cơ quan Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

13.522

 

13.522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

Chi Sự nghiệp (Sở LĐTBXH)

45.440

 

45.440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3

Các đơn vị trực thuộc

83.366

 

83.366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.1

Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội

8.033

 

8.033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.2

TT điều dưỡng, chăm sóc Người có công

3.853

 

3.853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.3

Trung tâm Dịch vụ việc làm

3.546

 

3.546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.4

Cơ sở Điều trị Nghiện ma túy

10.348

 

10.348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.5

Trường PHCN và dạy nghề cho NKT Tiên Lữ

11.373

 

11.373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.6

Trường PHCN và dạy nghề cho NKT Khoái Châu

12.820

 

12.820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.7

Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh

29.943

 

29.943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.8

Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

3.450

 

3.450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Văn phòng HĐND tỉnh

19.939

 

19.939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Văn phòng UBND tỉnh

38.091

 

38.091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh

33.787

 

33.787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Trung tâm Tin học - Công báo

3.004

 

3.004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

Trung tâm Hội nghị tỉnh

1.300

 

1.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Sở công thương

25.759

 

25.759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1

Cơ quan Sở Công thương

24.727

 

24.727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2

TT khuyến công và xúc tiến thương mại

1.032

 

1.032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Thanh tra tỉnh

8.574

 

8.574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Sở Xây dựng

7.130

 

7.130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

Cơ quan Sở Xây dựng

5.656

 

5.656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2

Thanh tra Xây dựng

1.474

 

1.474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Sở Kế hoạch & Đầu tư

10.473

 

10.473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

Cơ quan Sở Kế hoạch & Đầu tư

7.050

 

7.050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2

TT Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

3.423

 

3.423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Sở Tư pháp

19.299

 

19.299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1

Cơ quan Sở Tư pháp

15.570

 

15.570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2

Trung tâm trợ giúp pháp lý

3.729

 

3.729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Sở Tài chính

19.337

 

19.337